Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Zámer obce prenajať/predať majetok obce

 

Zámer prenájmu č. 1:

 • Predmet nájmu: 18 m2 z pozemku KNC č. 1169/1 o celkovej výmere 2077 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce 
 • Účel nájmu: umiestnenie garáže
 • Doba nájmu: od 01. 01. 2020 do 12. 11. 2020
 • Cena nájmu: 1€/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce
 • Žiadateľ: Dušan Mateička, Janka Kráľa 464/464, 018 63 Ladce
 • Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č. súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na rekreáciu, oddych a umiestnenie garáže. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva, neudržuje a ani nemá v pláne využiť ich na výstavbu. Zámer nájmu bol schválený dňa 14. 11. 2019, uznesením obecného zastupiteľstva obce Ladce č. 100/2019 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

 

Zámer prenájmu č. 2:

 • Účel nájmu: užívanie záhradky
 • Pozemky a žiadatelia:
 • 104 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej výmere 593 m2, druh: záhrada, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce v prospech Buhumil Turza, Janka Kráľa 464/464, 018 63 Ladce
 • 84 m2 z pozemku KNC č. 1173/1 o celkovej výmere 593 m2, druh: záhrada, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce v prospech Natália Gombárová, Janka Kráľa 463/463, 018 63 Ladce
 • Doba nájmu: od 01. 01. 2020 do 31. 05. 2020
 • Cena nájmu: 0,10 €/rok/1m2 je stanovená v cenníku výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu Ladce
 • Odôvodnenie - prípad hodný osobitného zreteľa: Pozemok sa nachádza pri bytovom dome č. súp. 464, Ladce a slúži vlastníkom bytov bývajúcich v bytovom dome ako prídomové záhradky na pestovanie zeleniny, na rekreáciu a oddych. Obec Ladce tieto pozemky nevyužíva, neudržuje a ani nemá v pláne využiť ich na výstavbu. Zámer nájmu bol schválený dňa 14. 11. 2019, uznesením obecného zastupiteľstva obce Ladce č. 101/2019 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

 

 

 

Zámer predaja pozemku:

 • Predmet predaja: pozemok KNC 565/4, výmera 127 m2, druh: orná pôda, vedeného Okresným úradom Ilava, katastrálny odbor na LV č.1, katastrálne územie Ladce
 • Kúpna cena: najmenej cena stanovená znalcom Ing. Tobiášom Palutkom, Tulská 1684/6, 010 08 Žilina, v znaleckom posudku č.15/2019 zo dňa 16. 08. 2019, 1090 €.
 • Cenovú ponuku s navrhovanou cenou za prevod pozemku doručia záujemcovia na Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 6 3 Ladce najneskôr do 03. 12. 2019 do 15:00 hod. Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa neprihliada.