Projekty financované EÚ

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania

 

Správne poplatky sa platia len v hotovosti na obecnom úrade. Výnimkou je poplatok za udelenie licencie na VHP, ktorý sa platí na účet. Správne poplatky zahŕňajú všetky úkony na matrike, vydanie rybárskeho lístka alebo licencie na herné automaty.

 

 

 

Správne poplatky v obci Ladce

1) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy
alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s výnimkou prvého úradného výpisu
z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí

5 €

2) Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov,
za každú, aj začatú stranu

v slovenskom jazyku

2 €

v cudzom jazyku

3 €

3) Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise

za každý podpis

2 €

odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu

5 €

apostille

10 €

osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov

2 €

4) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2 €

5) Vyhlásenie v obecnom rozhlase - klinite

6) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá
nastala v cudzine do osobitej matriky

10 €

7) Uzavretie manželstva

Prípava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom
registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

10 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom
matričnom úrade štátnymi občanmi SR - delegačka

20 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným
matričným úradom štátnymi občanmi SR

20 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby

20 €

Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

70 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným
matričným úradom medzi štátnym občanom SR
a cudzincom alebo cudzincami

35 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom

70 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

200 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov
nemá na území SR trvalý pobyt

200 €

8) Zmena

hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska

3 €

priezviska maloletých detí

33 €

mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

100 €

9) Vydanie rybárského lístka

týždený

1,5 €

mesačný

3 €

ročný

7 €

trojročný

17 €

10) Výherné hracie prístroje

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardních
hier; za každý výherný hrací prístroj

1500 €

Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na VHP

500 €

Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení videohier

100 €

 

 

 

Späť na všetky poplatky