Projekty financované EÚ

Správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania

 

Správne poplatky sa platia len v hotovosti na obecnom úrade. Výnimkou je poplatok za udelenie licencie na VHP, ktorý sa platí na účet. Správne poplatky zahŕňajú všetky úkony na matrike, vydanie rybárskeho lístka alebo licencie na herné automaty.

 

 

 

Správne poplatky v obci Ladce

1) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy
alebo písomného potvrdenia matričným úradom
s výnimkou prvého úradného výpisu
z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí

7 €

2) Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov,
za každú, aj začatú stranu

v slovenskom jazyku

2 €

v cudzom jazyku

4 €

3) Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise

za každý podpis

2 €

odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu

5 €

apostille

10 €

osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov

2 €

4) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

3 €

5) Vyhlásenie v obecnom rozhlase - kliknite

6) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá
nastala v cudzine do osobitej matriky

15 €

7) Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

30 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 

30 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

100 €

Povolenie uzavrieť manželstvo medzi štátnym občanom SR a cudzincom

100 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami 

280 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov
nemá na území SR trvalý pobyt

280 €

8) Zmena

hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska

4 €

priezviska maloletých detí

50 €

mena alebo priezviska v ostatných prípadoch

140 €

9) Vydanie rybárského lístka

týždený

3 €

mesačný

5 €

ročný

10 €

trojročný

25 €

10) Výherné hracie prístroje

Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardních
hier; za každý výherný hrací prístroj

1500 €

Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na VHP

500 €

Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení videohier

100 €

 

 

 

Späť na všetky poplatky