Projekty financované EÚ

Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu

 

  • Hlavným cieľom projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia s názvom „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu“ je doplnenie a dotvorenie kvalitného pre čitateľov knižnice pútavého knižničného fondu, poskytnúť knižné novinky z oblastí ich záujmu k uspokojeniu ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb a tým zabezpečiť základnú funkciu knižnice v našej obci – zvýšiť záujem nových potencionálnych čitateľov o služby obecnej knižnice najmä detského čitateľa, mládeže a dospelých.
  • Obecná knižnica Ladce má plniť funkciu nielen informačnú, vzdelávaciu, ale najmä oddychovú – relaxačnú nachádzajúcu sa v príjemnom prostredí Obecného úradu Ladce na prízemí.

 

 

Časový harmonogram projektu č. 16-613-03632:

  1. Začiatok realizácie projektu: príprava, podanie projektu - apríl 2016
  2. Výber aktuálnych knižných titulov vhodných pre rozšírenie knižničného fondu: máj 2016 – júl 2016
  3. Nákup kníh a ich zaradenie do knižničného fondu: október 2016
  4. Prezentácia nových titulov v školách a organizáciách obce: november 2016
  5. Príprava aktivít na rok 2017 – december 2016

 

  • Zverejnené: 26. 10. 2016
  • Zvesené: 31. 12. 2021