Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Separovanie, odpad a poplatky za odpad v obci Ladce

 

Aj naša obec je povinná separovať odpad. Povinnosť separovať ide však ruka v ruke s nutnosťou separovať, pretože len správne vytriedený odpad sa dá recyklovať, alebo bezpečne zneškodniť. V Ladcoch nám na separovaní a správnom nakladaní s odpadom záleží a preto na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o komunálnom odpade, poplatkoch, separovaní, zbernom dvore a možnostiach jeho využitia.

 

 

Komunálny odpad (KO)

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s., s ktorou obec Ladce uzavrela zmluvu. Dôležité je, aby občania komodity, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber, nevhadzovali do komunálneho odpadu, ale separovali. Ušetria tým miesto v zbernej nádobe, správajú sa ohľaduplne k životnému prostrediu a čo je dôležité, správnym separovaním sa šetria náklady na samotnú likvidáciu odpadu.

 

Poplatky, počet nádob na osobu, vývoz KO

 

 

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v Ladcoch, na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (lokalita za cintorínom). Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce.

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch:

streda: 13:00 - 17:00 hod., sobota: 09:00 - 12:00 hod.

 

Ďalšie info o zbernom dvore

 

 

 

Triedený zber (individuálny, mobilný)

Triedený zber sa v obci uskutočňuje individuálne (doma triedim odpad a potom ho odnesiem na správne miesto) alebo mobilne (pravidelný odvoz plastov, elektroodpadu alebo kovov).

Prosíme občanov, aby odpad pred vyhodením stláčali (plechovičky, plastové fľaše, ...) - šetrí sa tým miesto v nádobe.

 

Umiestnenie nádob na separový zber (papier, plasty, kovy, sklo) nájdete na konci stránky v prílohe.

 

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2018:

 

VšETKO O TRIEDENí ODPADU NáJDETE TU

 

 

Kompostovanie - individuálne a komunitné

V obci podporujeme aj tento spôsob nakladania s odpadom, pretože biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí veľkú časť komunálneho odpadu. Občania majú možnosť kompostovať individuálne, na záhrade či pozemku, a využiť pri tom môžu základné pravidlá kompostovania, ktoré sme pre nich pripravili tu na webe. Občania z bytoviek môžu využiť komunitné kompostéry.

 

Kompostovanie - postup a pravidlá

 

Komunitné kompostoviská - pravidlá používania

 

Kontakty:

Ing. Zuzana MALOVCOVÁ SEIDL, tel. 042 /321 4 207

Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206

Katarína Kukuliašová (priamo Zberný dvor Ladce), tel. 0949 293 061

 

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.