Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Separovanie, odpad a poplatky za odpad v obci Ladce

 

Len správne vytriedený odpad sa dá zrecyklovať, alebo bezpečne zneškodniť. V Ladcoch nám na separovaní a správnom nakladaní s odpadom záleží a preto na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o komunálnom odpade, o poplatkoch zaň, o separovaní a tiež o zbernom dvore.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ informácií, ktoré vás zaujímajú):

Komunálny odpad v obci | Zberný dvor v Ladcoch | Triedený zber - mobilný, individuálny | Kompostovanie - individuálne a komunitné

 

 

 

 

Komunálny odpad (KO)

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s., s ktorou obec Ladce uzavrela zmluvu. Dôležité je, aby občania komodity, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber, nevhadzovali do komunálneho odpadu, ale separovali. Ušetria tým miesto v zbernej nádobe, správajú sa ohľaduplne k životnému prostrediu a čo je dôležité, správnym separovaním sa šetria náklady na samotnú likvidáciu odpadu.

 

 

Poplatky, počet nádob na osobu, vývoz KO

 

 

 

 

Zberný dvor v Ladcoch

Zberný dvor je umiestnený v Ladcoch, na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (lokalita za cintorínom). Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce.

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch:

Pondelok 09:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Streda 13:00 - 16:45
Sobota 09:00 - 11:45

 

 

Ďalšie info o zbernom dvore

 

 

 

 

Triedený zber (individuálny, mobilný)

Triedený zber sa v obci uskutočňuje individuálne (doma triedite odpad a potom ho odnesiete na správne miesto) alebo mobilne (pravidelný odvoz plastov, elektroodpadu alebo kovov). Prosíme občanov, aby odpad pred vyhodením stláčali (plechovičky, plastové fľaše, ...) - značne sa tým šetrí miesto v nádobe.

 

Umiestnenie nádob na separový zber (papier, plasty, kovy, sklo) nájdete na konci stránky v prílohe.

 

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2021:

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2021
Triedený odpad: Plasty Kovový šrot Elektro
Január 22. 01.    
Február 19. 02.    
Marec 19. 03.   17. 03.
Apríl 16. 04. 14. 04.  
Máj 14. 05.    
Jún 11. 06.    
Júl 09. 07.    
August 20. 08.    
September 17. 09. 22. 09.  
Október 15. 10.   13. 10.
November 12. 11.    
December 10. 12.    

 

 

VšETKO O TRIEDENí ODPADU NáJDETE TU

 

 

 

 

Kompostovanie - individuálne a komunitné

V obci podporujeme aj tento spôsob nakladania s odpadom, pretože biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí veľkú časť komunálneho odpadu. Občania majú možnosť kompostovať individuálne, na záhrade či pozemku, a využiť pri tom môžu základné pravidlá kompostovania, ktoré sme pre nich pripravili tu na webe. Občania z bytoviek môžu využiť komunitné kompostéry.

 

 

Kompostovanie - postup a pravidlá

 

 

Komunitné kompostoviská - pravidlá používania

 

 

 

 

Kontakty - kto vám v obci pomôže ohľadom odpadu, separovania:

  • Ing. Zuzana MALOVCOVÁ SEIDL, tel. 042/321 4 207
  • Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206
  • Katarína Kukuliašová (Zberný dvor Ladce), tel. 0949 293 061

 

 

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.

 

 

 

 

Zberný dvor