Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Separovanie, odpad a poplatky za odpad v obci Ladce

 

Aj naša obec je povinná separovať odpad. Povinnosť separovať ide však ruka v ruke s nutnosťou separovať, pretože len správne vytriedený odpad sa dá recyklovať, alebo bezpečne zneškodniť. V Ladcoch nám na separovaní a správnom nakladaní s odpadom záleží a preto na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o komunálnom odpade, poplatkoch, separovaní, zbernom dvore a možnostiach jeho využitia.

 

 

Komunálny odpad (KO)

Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s., s ktorou obec Ladce uzavrela zmluvu. Dôležité je, aby občania komodity, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber, nevhadzovali do komunálneho odpadu, ale separovali. Ušetria tým miesto v zbernej nádobe, správajú sa ohľaduplne k životnému prostrediu a čo je dôležité, správnym separovaním sa šetria náklady na samotnú likvidáciu odpadu.

 

Poplatky, počet nádob na osobu, vývoz KO

 

 

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v Ladcoch, na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (lokalita za cintorínom). Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce.

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch:

streda: 13:00 - 17:00 hod., sobota: 09:00 - 12:00 hod.

 

Ďalšie info o zbernom dvore

 

 

 

Triedený zber (individuálny, mobilný)

Triedený zber sa v obci uskutočňuje individuálne (doma triedim odpad a potom ho odnesiem na správne miesto) alebo mobilne (pravidelný odvoz plastov, elektroodpadu alebo kovov).

Prosíme občanov, aby odpad pred vyhodením stláčali (plechovičky, plastové fľaše, ...) - šetrí sa tým miesto v nádobe.

 

Umiestnenie nádob na separový zber (papier, plasty, kovy, sklo) nájdete na konci stránky v prílohe.

 

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2020:

Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2020
Triedený odpad: Plasty Kovový šrot Elektro
Január 17. 01.    
Február 14. 02.    
Marec 13. 03.   18. 03.
Apríl 10. 04. 15. 04.  
Máj 08. 05.    
Jún 05. 06.    
Júl 03. 07.    
August 14. 08.    
September 11. 09. 23. 09.  
Október 09. 10.   14. 10.
November 06. 11.    
December 04. 12.    

 

 

VšETKO O TRIEDENí ODPADU NáJDETE TU

 

 

Kompostovanie - individuálne a komunitné

V obci podporujeme aj tento spôsob nakladania s odpadom, pretože biologicky rozložiteľný odpad stále tvorí veľkú časť komunálneho odpadu. Občania majú možnosť kompostovať individuálne, na záhrade či pozemku, a využiť pri tom môžu základné pravidlá kompostovania, ktoré sme pre nich pripravili tu na webe. Občania z bytoviek môžu využiť komunitné kompostéry.

 

Kompostovanie - postup a pravidlá

 

Komunitné kompostoviská - pravidlá používania

 

Kontakty:

Mgr. Lenka KALUSOVÁ, tel. 042 /321 4 207

Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206

Katarína Kukuliašová (priamo Zberný dvor Ladce), tel. 0949 293 061

 

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.