Projekty financované EÚ

Projekt Zelená Župa od TSK nám umožní vybudovať dve komunitné kompostoviská

 

Získali sme grant od Trenčianskeho samosprávneho kraja z projektu Zelená župa. Pri bytovkách vďaka tomu vzniknú dve komunitné kompostoviská

 

 

 

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj schválil našej obci grant Zelené oči, do ktorého sme sa zapojili z dvoch dôvodov - znížiť vznik komunálneho odpadu a dať možnosť aj obyvateľom bytoviek kompostovať biologický odpad, ktorý vyprodukujú. Grant bol schválený vo výške 1 776,00 - Eur na projekt s názvom „Komunitné kompostovisko“. Projekt sa bude realizovať v mesiacoch august a september 2018.

 

 

Ide o pilotný projekt pre našu obec, nakoľko nevieme dopredu odhadnúť, koľko obyvateľov sa reálne zapojí do kompostovania. Ak sa tento spôsob osvedčí, budeme v budúcnosti uvažovať nad zriadením ďalších miest. V rámci projektu budú v dvoch miestach pri bytovkách osadené po 3 ks kompostovacích zásobníkov a vyškolia sa kompostmajstri, ktorí budú v spolupráci s obcou spravovať kompostéry. Na všetkých bytovkách sa uskutočnia domové schôdze, kde obyvatelia, ktorí sa zapoja do kompostovania, dostanú kompostovateľné vrecká, ktoré môžu používať na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky z jedla, čaj, škrupiny z vajec a pod.). Miesta budú vytvorené tak, aby boli pre každého občana dostupné v podobnej vzdialenosti. Jedno miesto pre kompostovacie zásobníky bude medzi bytovkou č. 152 a farou Ladce pri elektrickej rozvodni. Druhé miesto pre kompostovacie zásobníky bude v miestach za bytovým domom č. 148 pri kotolni. Kompostéry budú zabezpečené železnou sieťkou tak, aby boli ochránené pred hlodavcami. Pri vybudovaní sa uskutoční prednáška o správnom kompostovaní, ktorú zabezpečí partner projektu, ktorým je spoločnosť JRK Waste Management s.r.o.

 

 

Veríme, že obyvatelia bytoviek uvítajú komunitné kompostoviská a budú sa zapájať do kompostovania. Pre informáciu dodávame, že tento rok sa nám podarilo získať dlho očakávané kompostéry aj do rodinných domov a verejné priestranstvá. O to viac veríme, že komunitné kompostoviská potešia aj obyvateľov bytových domov a podarí sa nám spolu aj takýmto spôsobom znižovať komunálny odpad a jeho negatívny dopad na životné prostredie.

 

 

Uvedený projekt Obce Ladce bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zelená župa si kladie za cieľ znížiť svoju ekologickú stopu a zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. Zelená župa je zatiaľ jediný projekt svojho druhu na Slovensku na úrovni krajov vôbec. Účelom grantového programu Zelené oči je podpora aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia a zvýšenie environmentálneho povedomia občanov na území Trenčianskeho kraja.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl