Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Strategické dokumenty obce

 

 

Doklady k verejnému prerokovaniu Územného plánu obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2

Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Komplexný urbanistický návrh 2-1 

Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Komplexný návrh - prekrytie s ÚPN 2-1
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Komplexný urbanistický návrh 2-2
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Komplexný návrh - prekrytie s ÚPN 2-2

Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Technická infraštruktúra 3-1

Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Technická infraštruktúra 3-2
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy 4-1
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy 4-2
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Návrh dopravy 5-1
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Návrh dopravy 5-2
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Komplexný návrh katastrálneho územia obce, návrh tvorby krajiny, ochrany prírody a územný systém ekologickej stability (ÚSES)
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, výkres: Komplexný návrh, rekreačná zóna "Za horou"
Územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, Textová časť

 

 

 

Územný plán obce Ladce

 Zmeny a doplnky Územného plánu obce Ladce č. 1, rok 2016

Územný plán obce Ladce, rok 2005