Projekty financované EÚ

Nový školský rok 2019/2020 v MŠ Ladce

 

Ani sa nestíhame čudovať ako ten čas letí – za nami sú prázdniny aj prvé dni nového školského roka 2019/2020. Tento školský rok máme zapísaných 102 detí vo veku od 2,5 – 6 rokov, z toho 31 detí je pred vstupom do ZŠ. Pre najmenšie deti bol začiatok roka významný a priniesol zmenu do ich života, strávili chvíle bez svojich blízkych v spoločnosti nových detí, učiteliek. V škôlke ich čakalo plno hračiek, kamarátov, pesničiek, hier, ale i nový režim. Niektorým vyhŕkli aj slzičky, ale adaptačné problémy postupne zvládame. Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti vo viere, že sa v materskej škole veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Hľadáme si preto cestu k ich dušiam deň za dňom, minútu za minútou. Prihovárame sa im s láskou a máme stále na pamäti, že všetky deti sú dobré, s čistou detskou dušičkou.

 

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 1. trieda p. uč. Kukuliašová Táňa, p. uč. Svádová Alena; 2. trieda p. uč. Grmanová Anna, Bc. Peračková Lucia; 3. trieda p. uč. Janíková Alena, p. uč. Kotrasová Andrea; 4. trieda p. uč. Hudáková Alena, p. uč. Štefúnová Karin; 5. trieda Mgr. Molnárová Ivana, Mgr. Zahradníková Gabriela. O plné brušká našich detí sa starajú pani kuchárky Martišová Emília, Martináková Michaela a Hriadeľová Alena pod vedením vedúcej školskej jedálne Mikuškovej Renaty. O čistotu a bezpečný chod našej MŠ sa starajú Čuríková Zuzana, Markušová Daniela a Zajacová Alena.

 

 

Veľkému záujmu detí a podpore rodičov sa aj tento školský rok tešia záujmové krúžky - krúžok anglického jazyka, výtvarný krúžok, tanečný krúžok a cukrársky krúžok, ktoré sú prispôsobené vekovým osobitostiam detí a sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Činnosť finančne i materiálne zabezpečujú rodičia prihlásených detí, podľa vzájomnej dohody. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Je určená deťom vo veku 4 až 6 rokov.

 

 

K úspešnej a fundovanej realizácii činností v MŠ nám aj tento školský rok veľmi dobre napomáha spolupráca s Obecným úradom v Ladcoch, so ZŠ Ladce, ZUŠ Košeca, CPPPaP Dubnica nad Váhom, Jazykovou školou SKORÉ ZAČIATKY a s Rodičovským združením pri MŠ Ladce. Tešíme sa teda na ďalší školský rok, ktorý bude opäť iný ako ten predošlý, s množstvom aktivít, výletov, akcií a krásnych chvíľ strávených v našej MŠ. A tiež sa veľmi tešíme na to, ako budeme našim deťom vštepovať múdrosti, smelosti a láskavosti. Tak nech sa nám všetkým darí! Vitaj ďalší školský rok!

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: MŠ Ladce