Projekty financované EÚ

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

 

 • Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce
 • Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L205
 • Miesto realizácie projektu: obec Ladce
 • Zmluvná výška NFP: 105 298,76 EUR
 • Časová realizácia projektu: od 05/2018 – 02/2019
 • Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Ladce.
 • Predmetom projektu je:
  • nákup 730 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
  • nákup 101 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.
 • Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

 

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk