Projekty financované EÚ

Kompostovanie a zber BRKO

 

Kompostovanie rozložiteľného bioodpadu výrazne znižuje množstvo zmesového (komunálneho odpadu) v našich nádobách. V prípade bytových domov je možné odpad z kuchyne alebo z varenia vhadzovať do hnedých nádob, ktoré obec zaviedla od roku 2022. Prečítajte si, ako správne narábať z odpadom z kuchyne či zo záhrady.

 

 

 

Ako triediť odpad z kuchyne alebo zo záhrady?

Kompostovanie (pre rodinné domy) | Komunitné kompostéry (pre bytové domy) | Nádoby na BRKO (bytové domy) | Kompostovanie na cintorínoch

 

 

 

 

Kompostovanie (pre rodinné domy)

Kompostovanie na záhrade patrí medzi najjednoduchšie spôsoby recyklácie biologických odpadov, ktoré vznikajú v záhradách a v domácnostiach. Stačí biologické odpady vytriediť (respektíve ich nezmiešať s inými druhmi odpadu), vybrať si vhodný kompostér, čo najlepšie miesto preň a dodržať základné pravidlá kompostovania. O kompost sa treba starať počas celej doby jeho vzniku (treba kontrolovať jeho vlhkosť, alebo ho aspoň 2x do roka prekopať, prevzdušniť). Pred použitím môžete kompost preosiať, nerozložené časti môžete vrátiť späť. Kompost môžete použiť v zeleninovej a v okrasnej záhrade, vysypať na trávnik, k stromom alebo ku krom, pridať ho do kvetináčov, ktoré máte na balkóne.

 

Vďaka projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce“ získala naša obec 831 kompostérov pre občanov.

 

 

Základné rady a postup pri kompostovaní nájdete vo videu

 

 

Kompostovanie - postup a pravidlá

 

 

 

 

Komunitné kompostéry (pre bytové domy)

Komunitné kompostovanie občanov zaviedla obec Ladce vďaka projektu z TSK. Obyvatelia bytoviek majú pri bytových domoch umiestnené nádoby na kompostovanie, pred spustením projektu dostali informácie ako kompostér správne používať.

 

Komunitné kompostovanie - pravidlá

  • Komunitné kompostovanie môžu využívať všetci občania bývajúci na bytovkách, nie len tí, ktorí bývajú priamo pri danom kompostéri.
  • Chceme všetkých, ktorí sa zapoja, poprosiť, aby dodržiavali pravidlá spísané na stránke obce, ale aj vyvesené priamo na kompostéroch.
  • Dôležité je vhadzovať len vhodné suroviny (info nájdete na našej stránke alebo priamo na kompostéroch).
  • Kompostovisko je zabezpečené zámkom s číselným kódom. Každý, kto sa bude chcieť zapojiť do kompostovania musí prísť na obecný úrad, kde spíše protokol o zapojení sa do kompostovania a dostane prístupový kód ku kompostérom.
  • Vrecká na kompostovanie nie sú potrebné. Vrecká dostala obec ako štartovací balíček, pokiaľ sa neminú, môžu si ich občania prísť vypýtať. Po minutí ich však obec nebude zakupovať. Dôležité je, aby ste kompost nevhadzovali v plastových, alebo v nerozložiteľných vrecúškach. Ideálne je zbierať odpad napríklad do kýblika a potom ho len vysypať.
  • Kompost si môže zobrať hocikto zo zapojených občanov, samozrejme, až keď bude hotový.
  • Všetky otázky a pripomienky adresujte obecnému úradu, radi vám odpovieme, poradíme.

 

 

Kompostovanie - postup a pravidlá

 

 

 

 

Nádoby na BRKO (bytové domy)

Od roku 2022 zaviedla obec zber BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) pomocou 240 l hnedých nádob, ktoré sú rozmiestnené pri kontajnerových stojiskách s frekvenciou vývozu 1x za 7 dní. Pre zber tohto odpadu odporúčame kompostovateľné vrecká, odpad potom môžete vhodiť spolu s vreckom do nádoby. Ak skladujete bioodpad v plastovom vrecku, obsah vysypte do hnedej nádoby a plastové vrecko vhoďte do žltej nádoby na plasty. Pri bytových domoch zároveň ostanú aj kompostéry, využívať ich bude obecný úrad pri úprave verejnej zelene. Obyvatelia bytoviek do nich môžu naďalej vhadzovať objemnejší bioodpad (napríklad v prípade, že sa do hnedej nádoby nezmestí.

 

Čo do nádoby BRKO patrí a čo nie?

  • Patrí: tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupinky, potraviny po záručnej dobe (bez obalu), znehodnotené potraviny/potraviny po záručnej dobe (bez obalu), šupky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky kvetov a rastlín.
  • Nepatrí: triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier, tetrapaky), nebezpečné odpady, kuchynský olej (tuky), tekuté zložky (polievky, omáčky), plastové vrecká, plienky, prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorky, uhynuté zvieratá, živé vianočné stromčeky (patria na zberný dvor).

 

 

 

 

Kompostovanie na cintorínoch

Kvety z hrobov je v našej obci možné vhadzovať do kompostérov, ktoré sú umiestnené na cintoríne v Ladcoch aj v Tunežiciach. Prosíme občanov, aby z kvetov odstránili prvky, ktoré do kompostéra nepatria - drôtiky, plastové stuhy, obaly, dekorácie.

 

 

 

 

Zber odpadu v obci