Projekty financované EÚ

Zamietnuté projekty

 

Zamietnuté projektové zámery obce.

 

 

1. Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce

 • Žiadosť zamietnutá v r. 2016, 2017
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia - OP KŽP
 • Požadovaná suma: 111 150,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 117 000,- €
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je kúpa a zaobstaranie 5 ks kontajnerov, traktora, vlečky, multicary

 

 

2. Rozšíreným Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – II. etapa v roku 2018

 • Žiadosť zamietnutá
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.
 • Požadovaná suma: 29 300,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 36 600,- €

 

 

3. Obecná knižnica – nákup regálov a vybavenia

 • Žiadosť zamietnutá
 • Poskytovateľ dotácie: Nadácia SLSP, a.s. BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je nákup materiálneho vybavenia do obecnej knižnice.
 • Požadovaná suma: 5 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 12 448,- €

 

 

4. Obecná knižnica – počítačové vybavenie

 • Žiadosť zamietnutá
 • Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zabezpečiť do obecnej knižnice elektronický systém spracovávania knižničných jednotiek nákupom PC a špeciálneho softwaru.
 • Požadovaná suma: 4 923,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 5 183,- €

 

 

5. Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice

 • Žiadosť podaná 04/2018 - žiadost zamietnutá v 11/2018
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je kúpa nehnuteľnosti požiarnej stanice.
 • Požadovaná suma: 12 160,00,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 12 800,- €

 

 

6. Eko – záhrada Tunežice

 • Čakalo sa na Výzvu z MŽP 2018, projekt sa nekoná
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba Eko záhradky pre deti aj dospelých v Tunežiciach, pozostáva z vybudovania kamenných a drevených prvkov, kde budú posadené bylinky, zelenina, kvety, ...
 • Požadovaná suma: 8 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €