Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, znamená to, že v súčasnej dobe nie je podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN.

 

 

 

Prehľad návrhov VZN v obci

Názov Zverejnené

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

22. 12. 2021

 

 

Každý návrh VZN bol riadne zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke na dobu minimálne 15 dní. 

 

 

 

 

Späť na všetky VZN