Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Návrhy všeobecne záväzných nariadení v obci Ladce

 

Na tejto stránke zverejňujeme návrhy VZN. V prípade, že sa tu žiadny dokument nenachádza, znamená to, že v súčasnej dobe nie je podaný žiadny návrh VZN, alebo je návrh už schválený a nachádza sa v Platných VZN.

 

 

 

Prehľad návrhov VZN v obci Ladce

Názov Zverejnené
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 01. 12. 2022
Všeobecné záväzné nariadenie č. /2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 30. 11. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce 25. 11. 2022
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25. 11. 2022

 

 

Každý návrh VZN bol riadne zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke na dobu minimálne 15 dní.

 

 

 

 

Späť na všetky VZN