Ani ryba neučí vtáka plávať, a ani vták neučí rybu lietať.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

 

Obec Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63  Ladce zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom informuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2019 je:

 

 

37,74 %

 

 

Túto informáciu obec zverejňuje v zmysle § 4 ods. (6) Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z.  o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

V Ladcoch 27. 2. 2020