Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

 

Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63  Ladce zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom informuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2020 je:

 

 

46,19 %

 

 

Túto informáciu obec zverejňuje v zmysle § 4 ods. (6) Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z.  o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

V Ladcoch 26. 2. 2021