Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021

 

Obec Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce zastúpená starostom obce Dominikom Koštialikom informuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2022 je: 51,08 %

Predchádzajúce roky:

Ladce za rok 2021 je: 55,51 %  Ladce za rok 2020 je: 46,19 %  

   

 

Túto informáciu obec zverejňuje v zmysle § 4 ods. (6) Zákona č. 329/2018 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a o oplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

V Ladcoch 20. 03. 2023

 

 

 

 

Všetko o triedení a zbere