Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Poplatky za odpad

 

Poplatky za odpad je možné uhradiť priamo do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na účet obce. V prípade dovezeného drobného stavebného odpadu bez škodlivín sa poplatok za odpad platí na zbernom dvore v hotovosti. Pre viac informácií o komunálnom odpade odporúčame stránku Komunálny odpad a Zberný dvor Ladce na našom webe.

 

 

Komunálny odpad

Pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Ladce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

0,0630,- €/ osoba/kalendárny deň

Pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa, zapojeného do množstvového zberu:

- pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x za 2 týždne

0,01388,- €/ 1 liter

- pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x za 2 týždne

0,01780,- €/ 1 liter

- pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x týždenne

0,01780,- €/ 1 liter

- pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x týždenne

0,01388,- €/ 1 liter

Drobný stavebný odpad bez škodlivín

0,03,- €/ 1 kg

 

Poplatky za odvoz odpadu na zberný dvor

Traktor

Šofér traktora

1 mth (motohodina) 8,63,- €

1 hod. / 4,40,- € (aj za začatú hodinu)

Multikára Unikom

Šofér multikáry

1 km / 0,49,- €

1 hod. / 4,40,- € (aj za začatú hodinu)

Vlečka

1 hod. / 2,0 - €