Projekty financované EÚ

Poplatky za odpad

 

Poplatky za odpad je možné uhradiť priamo do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na účet obce. V prípade dovezeného drobného stavebného odpadu bez škodlivín sa poplatok za odpad platí na zbernom dvore v hotovosti. Pre viac informácií o komunálnom odpade odporúčame stránku Komunálny odpad a Zberný dvor Ladce na našom webe.

 

 

 

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Ladce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

0,0959 €/ osoba/kalendárny deň

Pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa, zapojeného do množstvového zberu:

pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x týždenne

0,0450 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x za 2 týždne

0,0450 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x týždenne

0,0380 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x za 2 týždne

0,0380 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 240 l nádoby 1x týždenne 0,0750 €/1 liter

Drobný stavebný odpad triedený bez škodlivín

0,03 €/1 kg

Drobný stavebný odpad netriedený bez obsahu škodlivín 0,06 €/1 kg

 

Správca poplatku sadzbu poplatku zníži poplatníkovi, ktorý je fyzická osoba, o 50 % za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že predloží tieto doklady:

a) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci mimo SR)

b) potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v podnájme

c) potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru mimo územia obce

d) potvrdenie o ubytovaní v podnájme alebo ubytovni.

Ďalšie info o odpadoch nájdete v platných VZN - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

 

 

Poplatky za nájom hnuteľného majetku obce

Traktor Zetor

18 €/1 mth (motohodina)

Multikar do 10 km

15 € /1 hod.

Multikar nad 10 km 15€ /1hod + 1,00€ /každý ďalší začatý km presahujúci 10 km/

 

 

 

Späť na všetky poplatky