Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Poplatky za odpad

 

Poplatky za odpad je možné uhradiť priamo do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na účet obce. V prípade dovezeného drobného stavebného odpadu bez škodlivín sa poplatok za odpad platí na zbernom dvore v hotovosti. Pre viac informácií o komunálnom odpade odporúčame stránku Komunálny odpad a Zberný dvor Ladce na našom webe.

 

 

 

Komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Ladce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

0,0739 €/ osoba/kalendárny deň

Pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa, zapojeného do množstvového zberu:

pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x za 2 týždne

0,0266 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x za 2 týždne

0,0306 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x týždenne

0,0306 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x týždenne

0,0266 €/1 liter

pri frekvencii odvozu 240 l nádoby 1x týždenne 0,0528 €/1 liter

Drobný stavebný odpad triedený bez škodlivín

0,03 €/1 kg

Drobný stavebný odpad netriedený bez obsahu škodlivín 0,05 €/1 kg

 

Správca poplatku sadzbu poplatku zníži poplatníkovi, ktorý je fyzická osoba, o 50 % za osobu a kalendárny deň preukázaného zdaňovacieho obdobia za podmienky, že predloží tieto doklady:

a) potvrdenie o návšteve školy (študenti študujúci mimo SR)

b) potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo v podnájme

c) potvrdenie od zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru mimo územia obce

d) potvrdenie o ubytovaní v podnájme alebo ubytovni.

Ďalšie info o odpadoch nájdete v platných VZN - Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 

 

 

Poplatky za nájom hnuteľného majetku obce

Traktor Zetor

Šofér traktora

8,63 €/1 mth (motohodina)

4,40 €/1 hod. (aj za začatú hodinu)

Multikar

Šofér multikáry

0,49 €/1 km

4,40 €/1 hod. (aj za začatú hodinu)

Vlečka

2 €/1 hod.

 

 

 

Späť na všetky poplatky