Pokiaľ nevieme žiť, musíme umierať.
Koronavírus COVID-19
Koronavírus COVID-19
Sledujte aktuálne info
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
Obnovený mapový portál obce
Obnovený mapový portál obce
Mapy, parcely C aj E prehľadne a rýchlo
04.01.2021
Vzhľadom na aktuálne platné proti epidemiologické opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, bude verejnosť na Obecnom úrade v Ladcoch vybavovaná od 04. 01. 2021 do 24. 01. 2021 v rámci úradných dní a hodín za podmienok: občan je povinný vopred telefonicky alebo e-mailom kontaktovať pracovníka obecného úradu a uviesť dôvod, pre ktorý je nevyhnutné požiadavku vybaviť osobne. Kontakty sú zverejnené na webstránke, alebo volajte 0902 967 570, 0902 967 572; do priestorov obecného úradu môže občan vstúpiť len s predchádzajúcim súhlasom pracovníka obecného úradu; pri vstupe do obecného úradu je občan povinný dezinfikovať si ruky a kryť si horné dýchacie cesty (ústa, nos) rúškom alebo inou prikrývkou. Za pochopenie vopred ďakujeme!
04.01.2021
Zberný dvor v Ladcoch bude otvorený v pondelok 04. 01. 2021 od 13:00 hod. do 15:00 hod. a v sobotu 09. 01. 2021 od 9:00 hod. do 11:45 hod.
31.12.2020
Nové otázky: Pošta z úradu v schránke občana; Obchod v Horných Ladcoch; Pozitívne testovaní v Ladcoch; Oprava cesty za kaštieľom. Prečítajte si odpovede starostu!
11.01.2021
Po predchádzajúcom telefonickom dohovore akútne stavy ošetrí MUDr. Marcela Fuzáková, Súhradka 191, 02061 Lednické Rovne, tel. číslo 042/469 35 32. a MUDr. Talafa, Súhradka 191, Lednické Rovne 02061, tel. číslo 042/469 35 89.
11.01.2021
Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2020 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2021. Tento deň pripadá na nedeľu, posledný možný termín je teda 1. februára 2021. Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod.
11.01.2021
Obec Ladce vyhlasuje výberové konanie na 1 pracovnú pozíciu terénny asistent (TA COVID) pre Ladce a Tunežice. Výberové konanie sa uskutoční 27. 01. 2021 o 14:00 v priestoroch zasadačky Obecného úradu v Ladcoch. Záujemci o pracovnú pozíciu môžu poslať písomnú žiadosť, ktorú je možné doručiť osobne alebo zaslať poštou. Na žiadosť je potrebné napísať: "Výberové konanie NP COVID MRK - NEOTVÁRAŤ". Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 22. 01. 2021 do 15:00 hod.
11.01.2021
Do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Osoby zúčastňujúce sa na obrade musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...). V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok. V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v čase začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.
11.01.2021
Pozrite si dátumy, v ktoré bude možné v obci separovať plasty, kovový odpad a elektro odpad.
04.01.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 10. 12. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
11.01.2021
V prípade, že sa bude naplánovaný termín OZ meniť, budeme o tom včas informovať na úvodnej stránke www.ladce.sk v časti Novinky.
17.12.2020
Ladecké zvesti, mesiac december 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
16.12.2020
Aj tento rok bola zverejnená výzva na zapojenie sa do milého projektu – Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Napriek situácii, ktorá dnes ľuďom sťažuje stretávanie sa, aj organizovanie akýchkoľvek charitatívnych akcií či individuálneho pomáhania sa projekt predsa len konal.
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.12.2020
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je schválené a nahodené na webe.
30.11.2020
NSP Ilava oznamuje, že od pondelka 30. 11. 2020 sa mení čas testovania v MOM (mobilné odberové miesto) v NsP, n.o., v Ilave z pôvodného času od 12:00 hod. do 16:00 hod. na nový a to nasledovne: v pracovné dni od 11:00 hod do 15:00 hod. Ďakujeme za pochopenie.
15.12.2020
Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce 2020 - 2025 si pozriete na tomto odkaze.