Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.
Mikuláš v Ladcoch
Mikuláš v Ladcoch
5. 12. 2019, štvrtok, 16:30 v kostole v Ladcoch
Rodičovský ples 2020
Rodičovský ples 2020
25. 1. 2020, sobota, 19:00 hod, DK Ladce
Nové fotky starých časov
Nové fotky starých časov
Historické fotky z PCLA
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky z udalostí
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
02.12.2019
Zber plastov bude v piatok 06. 12. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
02.12.2019
Srdečne pozývame všetkých na koncert plný kolied, vinšov a tradícií. Kultúrny dom v Ladcoch, 8. decembra (nedeľa) o 16:00 hod.
02.12.2019
Predmet zákazky: Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Ladce. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 13. 12. 2019 do 12.00 hod.
25.11.2019
Ladecké zvesti - mesiac október 2019 - si môžete prečítať aj tu.
28.11.2019
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 nájdete tu
02.12.2019
Prečo sa budú v obci meniť niektoré VZN a zvyšovať poplatky za odpad?
25.11.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 11. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
02.12.2019
Pozývame vás na koncert rádia Muzika. 22. 12. 2019 (nedeľa), DK Ladce od 15:00 hod., vstupné 10 €.
20.11.2019
Farnosť Božieho milosrdenstva v spolupráci s Kultúrnou komisiou pri Obecnom úrade Ladce pozývajú všetky deti aj dospelých štvrtok 5. 12. 2019 na podujatie Príde k nám svätý Mikuláš.
27.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce; o miestnej dani za ubytovanie; dodatok o prevádzkovom poriadku pohrebiska; o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
25.11.2019
Dokument "Modernizácia linky rotačnej pece pre výpal cementárskeho slinku" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky
27.11.2019
Rodičovský ples sa bude konať 25. 01. 2020 a lístky sú už v predaji!
28.11.2019
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Ladce.
02.12.2019
Aj tento rok môžu občania našej obce využiť zľavu do kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
20.11.2019
Obec Ladce zverejňuje zámer prenájmu a priameho predaja nehnuteľného majetku obce Ladce
20.11.2019
Dokument "Novostavba priemyselného areálu Ladce" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky