Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.
Ako bolo na Ladeckom kotlíku?
Ako bolo na Ladeckom kotlíku?
Pozrite si fotky z akcie a prečítajte si aj pár slov o podujatí.
Máme úspešných bežcov v Behu do vrchu!
Máme úspešných bežcov v Behu do vrchu!
Ako sa umiestnili? Aký mali čas? Všetko nájdete v článku.
Koronavírus COVID-19
Koronavírus COVID-19
Sledujte aktuálne info
Ladce - Tu žijem
Ladce - Tu žijem
Aktuálne fotky a články z udalostí a zmien v obci
Nová stránka na webe
Nová stránka na webe
Kompostovanie - návody, postup, rady
25.11.2021
Z dôvodu lockdownu je obecný úrad od 25. 11. 2021 zatvorený. V súrnych prípadoch (úmrtie) volajte +421 902 967 572.
01.12.2021
Oznamujeme občanom, že od stredy 1. 12. 2021 do konca marca 2022 platí zákaz dovozu nábytku (skrinky, stoličky, stoly, pohovky, gauče) na zberný dvor Ladce, z dôvodu preplnenia kapacity a pozastavenia odvozu nábytku spracovateľskou firmou. Ďakujeme za pochopenie!
11.10.2021
V súčasnosti sa koná finalizovanie prác na výstavbe optickej siete v našej obci, ktoré sa dotkli každej domácnosti. Mnohé veci sa dali do pôvodného stavu, no mnohé dokončené nie sú, prípadne nie sú spravené dobre a treba ich napraviť. Preto prosíme našich občanov, ak chcú upozorniť na nedorobené úpravy, či majú celkovo k práci na optickej sieti postrehy, výhrady a sťažnosti, nech nám ich adresujú na starosta@ladce.sk, osobne na obecnom úrade alebo prostredníctvom anonymného formuláru na webstránke obce. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bolo po odchode pracovníkov všetko v našej obci ukončené správne a nebolo potrebné riešiť dodatočné výzvy či sťažnosti. V prípade možnosti môžu občania aj pripojiť fotku miesta, ktoré podľa nich nie je upravené tak, ako by malo byť. Ďakujeme všetkým za pomoc.
25.11.2021
V Ladcoch je možné krabičky pre seniorov odovzdať p. Dominike Ľachkej, s ktorou je možné spojiť sa prostredníctvom Facebooku, Messengera alebo tel. čísla 0915 475 125. Krabičky je možné nosiť do 30. 11. 2021.
10.11.2021
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná 24. novembra 2021 (streda) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
24.11.2021
Pozrite si Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce.
19.11.2021
Pozrite si návrh rozpočtu na rok 2022.
15.10.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v októbri je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
21.11.2021
Tohtoročná vykurovacia sezóna je už v plnom prúde a ako každý rok, tak aj v tomto roku znamená jej príchod aj zhoršenie kvality ovzdušia. Ako je tomu naozaj? Aké nástrahy so sebou prináša pre domácnosti a ich obyvateľov?
25.10.2021
Obec Ladce, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje, že v mesiaci október - november 2021 uskutoční výrub inváznej dreviny JAVOROVEC JASEŇOLISTÝ. Jedná sa o viacročnú vzrastlú drevinu rastúcu na obecnom pozemku KNC 544/4, k.ú. Ladce, za oplotením Materskej školy Ladce. Za vyrúbanú drevinu obec Ladce vysadí 5 ks stromov GINKGO BILOBA v areáli Materskej školy Ladce. Na základe ustanovení § 47 ods. 4 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na výrub inváznych druhov drevín nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Oznámenie o výrube inváznej dreviny bolo zaslané na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
01.10.2021
Obec Ladce oznamuje, že aktualizuje zoznam žiadateľov o nájomné byty v nájomnom bytovom dome na Ulici Ľudovíta Štúra 598/30. Žiadosti prijaté v rokoch 2020 a 2021 zostávajú v platnosti v poradí podľa dátumu prijatia.
19.11.2021
Nové otázky: Optika na Záhradnej a Cementárskej ulici, Dopravné značenie pri škole; Zjazd z diaľnice; Nefunkčné osvetlenie; Kosenie v obci; Prerušenie distribúcie elektrickej energie; Hlasitosť obecného rozhlasu. Prečítajte si odpovede starostu!
29.09.2021
Obec Ladce má záujem realizovať vodozádržné opatrenia na území svojej obce. Časová realizácia projektu: od 09/2021 – 12/2021.
03.08.2021
Ponúkame vám vizualizáciu zmien, ktoré by sa časom mohli udiať aj v našej obci. Vizualizácia ukazuje možnosti pretvorenia priestoru popri ceste 1. triedy od domu kultúry až po hlavnú križovatku a priestoru okolo cintorína v Ladcoch.
03.08.2021
Na tejto podstránke nájdete vizualizáciu, ktorá komplexne ukazuje ako by mohla revitalizácia cintorína vyzerať vo finále.
10.05.2021
Ladecké zvesti, mesiac apríl 2021, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.