Projekty financované EÚ

Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska v Ladcoch

 

Účelom pevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na multifunkčnom ihrisku a tiež povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa ihriska - obec Ladce.

 

Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevázku a pre osoby, ktoré využívajú ihrisko.

 

Prevázdkový poriadok je vyvesený pri vstupe na ihrisko a zároveň zverejnený na webovej stránke obce Ladce v sekcii Transparentná obec - Dokumenty - Iné dokumenty - Prevázkový poriadok Multifunkčného ihriska (prekliknúť sa môžete aj tu).