Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

 

Na tejto podstránke zverejňujeme odpovede starostu či kompetentných pracovníkov úradu k otázkam z kontaktného formulára, z emailov a z komentárov z Facebooku obce Ladce. Dianie v obci sa týka nás všetkých a preto sú odpovede verejné.

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.

 

 

 

Malé upozornenie: príspevky od občanov, ale aj otázky z Facebooku prechádzajú pri nahadzovaní na web úpravou. Do komentárov sa vpisuje diakritika či interpunkcia (príspevky sú často písané bez nich), opravujú sa gramatické chyby a preklepy. Dôvodom je udržanie istého štandardu celej stránky, ako aj tejto sekcie. Dátum pri otázke je dátum zverejnenia otázky a odpovede na webe.

 


 

 

12. 10. 2020

Otázka: Rozkopávky kvôli káblu v obci

"Dobrý deň. Prepáčte, rada by som sa informovala, prečo máme rozkopanú Hviezdoslavovu ulicu? Ak by išlo o ťahanie optického kábla 5G siete, hovorím NIE."

 

Monika Kršáková, Facebook Obec Ladce

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kršáková, jedná sa o optický kábel spoločnosti Telekom. 5G sieť je mobilná sieť určená pre mobilné zariadenia. Optický kábel je presne to isté, ako máte v byte, resp. v dome urobený dátový rozvod, po ktorom Vám ide internet. Optický kábel nevyžaruje žiadne elektromagnetické žiarenie a preto nemusíte mať obavy. Na 5G sieť môžete mať výhrady, ale toto sa v súčasnej dobe v našej obci nerealizuje."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 10. 2020

Otázka: Dokončenie zberného dvora

"Mám len jednu otázku obec Ladce. Aká firma prerába ten zberný dvor? Ušetrí obec na penáloch za nedodržanie termínu? Tak sú dve otázky. Ďakujem."

 

Miroslav Jesenský, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Obec Ladce dostala finančné prostriedky na výstavbu zberného dvora z Ministerstva životného prostredia, ktoré musí vyčerpať do 31. 12. 2020. Obec uzavrela Zmluvu o dielo s firmou 3Energy zo sídlom v Žiline s termínom ukončenia diela najneskôr do 30. 11. 2020. Všetko je to v našom registri zmlúv v povinne zverejňovaných dokumentoch. Preto sa žiadne penále vymáhať nemôžu. Asi narážaš na dátum, ktorý sme napísali, že zberný dvor bude otvorený v auguste. To bola najskôr naša predstava, že počas výstavby zriadime plochu, na ktorú by sme od občanov odoberalia a ukladali odpady, ktoré by počas "otváracích hodín zberného dvora" k nám doviezli a naši pracovníci následne uložili a odviezli. Po zvážení všetkých ZA a PROTI sme sa rozhodli radšej o túto plochu rozšíriť zberný dvor a tým si v budúcnosti urobiť dostatočný priestor na ukladanie a zorganizovanie zberného dvora. A preto sme počas výstavby robili mimoriadne vývozy jednotlivých druhov odpadov priamo od občanov. Viem, že mnohí sú už netrpezliví, ale už finišujeme a verím, že v krátkej dobe dáme zberný dvor do prevádzky."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 10. 2020

Otázka: Dane v obci Ladce

"Nakoľko sa tu dosť často píše o tom, ako málo má obec peňazí na rôzne projekty zaujímalo ma, ako sú na tom iné obce čo sa týka príjmov z majetkových daní, pretože na to, že tu máme celkom veľký výrobný podnik, ktorý navyše obťažuje obyvateľov prachom, hlukom, sem tam aj smradom z toho všetkého čo sa tam spaľuje, by obec mohla byť aj na tom lepšie. Tak som trochu porovnal obce, kde je tiež cementáreň a zistil som, že pri daniach zo stavieb v priemysle majú Ladce jasne najnižšiu daň. U nás je to 0,99 €/m2. Napríklad v Hornom Sŕní je to 2,10 €, v Rohožníku 5 € a aj vedlajšia Beluša má 4 €. Dokonca sa na tento rok ani nezvyšovala, ale pre obyvateľov sa dane zvýšili, čo je trocha zvláštne. Dávam to ako taký podnet, ako možno zlepšiť financovanie obce."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, skôr ako Vám odpoviem na Vašu otázku, dovoľte mi objasniť systém výpočtu dane z nehnuteľností. Každá obec si vo svojom VZN môže podľa zákona č. 528/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za určitých podmienok ustanoviť sadzby pre rôzne skupiny daní. Konkrétne výpočet dane z nehnuteľností určujeme ako súčin medzi základom dane a sadzbou dane. Základ dane je výmera zastavenej plochy stavby v m2. Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Ročnú sadzbu dane zo stavieb si môže správca dane (obec) všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

 

 

Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej častí alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb. Takto určená ročná sadzba dane zo stavieb nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom nariadení. To znamená, že ak má obec najnižšiu sadzbu určenú napr. 0,109€/m2, najvyššia sadzba v ;takomto prípde môže byť 1,095 €/m2.

 

 

Obec Ladce si vo Všeobecne záväznom nariadení č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určila najnižšiu sadzbu 0,109 €/m2 a najvyššia sadzbu 1,095 €/m2. Výnimkou ostáva práve sadzba za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou, ktorá je vo výške 1,925 €/m2. Táto sadzba bola ustanovená správcom dane na zdaňovacie obdobie roku 2013 a preto sa na ňu vzťahuje výnimka, avšak len do roku 2024, kedy už aj táto sadzba bude podliehať 10-násobku najnižšej sadzby dane zo stavieb.

 

 

A teraz k Vašej otázke; áno, máte pravdu, že obec Ladce má najnižšiu sadzbu pre výpočet dane za priemyselné stavby, ale aj vo výške ako uvádzate je rozdiel. Ak by ste čítali celé znenie VZN č. 6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, obec určila sadzby pre tieto dane podľa časti územia, v ktorej sa priemyselné stavby nachádzajú. To znamená, že Správca dane určuje v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach ročnú sadzbu dane zo stavieb v časti obce na ulici Janka Kráľa v eurách za každý, aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne: g) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na administratívu 1,095 €/m2 h) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,925 €/m2.

 

 

Ak bude chcieť obec tieto sadzby zvýšiť bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu všetkých sadzieb. To znamená, že sa dane zvýšia pre všetkých občanov Ladiec. Tak ako uvádzate, že sa v tomto roku už zvýšili dane z nehnuteľností pre občanov, je práve z dôvodu výnimky, ktorú si uplatňujeme do roku 2024, kedy budeme musieť túto sadzbu upraviť, podľa toho ako som už písala vyššie. Ak máte záujem o bližšie špecifikovanie výpočtu ročnej sadzby nájdete ju v §12 ods. 2 Zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Z tohto všetkého vyplýva, že pokiaľ chceme mať sadzbu dane pre priemyselné stavby tak, ako v iných obciach, budú sa občania musieť pripraviť na zvyšovanie daní aj pre ostatné dane zo stavieb. Obec Ladce pripravuje návrh rozpočtu na budúci rok a do tejto úpravy bude zahrnuté aj zvyšovanie daných sadzieb tak, aby boli splnené všetky zákonné podmienky. Konečné odsúhlasenie však závisí od finančnej komisie a následne odsúhlasenia obecného zastupiteľstva.

 

S pozdravom

Ing. Zuzana Malovcová Seidl

 

 


 

 

25. 09. 2020

Otázka: Projekt na ulici Vážskej - odpady

"Dobrý deň. Chcem sa vyjadriť k projektu na Vážskej ulici. Dostal som do schránky obálku, v ktorej boli uvedené množstvá komunálneho odpadu, ktoré som mal vyprodukovať. Nesúhlasím s nimi. Preberiem to po jednotlivých položkách. Komunálu som mal vyprodukovať 157,5 kg, čo je na jeden zber 17,5 kg. Neviem, čo by som tam také ťažké dával. Podľa mňa mám v nádobe tak 10 kg odpadu. Celkové množstvo sa u mňa bude pohybovať na úrovni 100 kg maximum. Odovzdal som štyri vrecia plastov, že by to bolo len 7 kg? Pri skle je uvedená nula, pritom kontajner na sklo mám pod nosom, tak sklo končí tam a preto sa o nule nedá hovoriť. Tiež kovov bolo asi viac, nikto to neváži, zberný dvor je dlhodobo uzatvorený. Položku vkm neviem posúdiť, lebo neviem, čo znamená. Potraviny nevyhadzujem žiadne, suchý chlieb a pečivo dávam dcére pre sliepky, rastlinné zvyšky do kompostéra a jamy, ktorú mám vykopanú na konci záhrady. Podľa môjho názoru podiel komunálu u mňa bude výrazne nižší, ako 14,63 % uvádzaných v grafe. Dal som si záväzok, že odvážim vrece plné plastov, tiež odvážim sáčok s komunálom. Podľa mňa produkujem veľmi málo komunálu, na výrobu šumivých nápojov používam sodastream, plechovice odovzdávam všetky, plastové obaly z mliečnych výrobkov končia komplet všetky v plastoch. Skutočne neviem, kde by som nabral tých 157,5 kg komunálneho odpadu. Podľa mňa bez skutočného váženia ten projekt nemá zmysel."

 

Marián Petrík

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, ide o skúšobný projekt a ako pri väčšine takýchto projektov aj tu sa vychádza z priemernej váhy nádob/vriec. Pri skle máte uvedenú nulu nakoľko sa počítali množstvá odovzdaných odpadov na zbernom dvore a počty vriec pri zbere plastov. Z dôvodu zatvoreného zberného dvora sa mnohým obyvateľom z Vašej ulice stratila možnosť adresne odovzdať a odvážiť druhy odpadu, ktoré boli naučení nosiť na zberný dvor. Ide však zatiaľ len o informatívny výpočet. Len na doplnenie, VKM - inak povedané tetrapaky, sú obaly z mlieka, džúsov a pod."

 

Mgr. Lenka Kalúsová, pracovníčka obecného úradu

 

 


 

 

18. 09. 2020

Otázka: Chýbajúca voda v potoku

"Dobrý deň, vedenie obce. Prednedávnom som sa pýtal, prečo netečie voda v Kucharovom (Slatinskom) potoku, ktorý preteká cez našu obec. Odpoveď ste doteraz nezverejnili (neviem, prečo to trvá tak dlho v dnešnej digitálnej dobe). No všimol som si, že krátko na to, už voda v potoku bola. Posledné dni ale znova badať vyschnuté koryto. Taktiež sa nedá nevšimnúť, ako ste si pri svojej novostavbe vykožovali koryto tohto potoka. Mýlim sa, že toto je dôvoď, prečo voda netečie v koryte? Potok roky slúžil obyvateľom tejto ulice na polievanie a iný úžitok. Dnes je potok zanedbaný, zarastený. Neuväzujete o oprave koryta v celom úseku? Stavadlo v Hloži je plné vody. Ďakujem za zverejnenie a odpoveď."

 

obyvatelia Kollárovej ulice

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, obyvatelia Kollárovej ulice, ospravedlňujem sa, ak som dostal od Vás e-mail a neodpovedal som. Snažím sa odpovedať na všetky otázky bez ohľadu na to, či sú príjemné alebo nepríjemné. Myslím si, že je dôležité si veci vydiskutovať. Ak aj budeme mať na ne iný názor, je možné, že sa v budúcnosti na danú vec pozrieme aj "inými očami" a budeme ju vidieť v inom svetle. Každopádne, pozrel som sa na posledný email týkajúci sa stavu vodných tokov a ten prišiel na anonymný formulár 29. 8. 2020. Odpoveď bola nahodená 4. 9. 2020 na web naším adminom. Otázka (alebo email) je však anonymná, pýtajúci sa alebo pýtajúca sa nevpísali meno a preto môžem len hádať, či to bol, alebo nebol email od Vás. Odpovede sa nachádzajú na linku https://www.ladce.sk/otazky-a-odpovede/.

 

 

Voda v Kucharovom potoku nerobí problém len tento rok. V histórii mojich odpovedí si môžete nájsť množstvo sťažností na nedostatok vody, ktorá (ne)prichádza z Beluše, resp. z Podhoria. Áno, niekedy bolo problémom stavadlo v Hloži, no boli aj prípady, keď sa naozaj nízky prítok vody odzrkadlil na vyschnutom koryte nášho potoka.

 

 

Nízka hladina potoka je u nás už skoro mesiac. Len s krátkymi prestávkami, kedy zapršalo, je hladina v našom potoku zúfalá. Na moju žiadosť a otázku, čo je s potokom, mi starosta susednej obce Beluša odpovedal, že si uvedomujú problém s vodou v Slatinskom potoku. Problém vraj je v časti Belušské Slatiny, kde vybudoval bobor 3 hrádze a zadržiava nimi vodu. Obec Beluša písala žiadosť na MŽP SR o povolenie odstránenia hrádzí a premiestnenie bobra na povodie Váhu. Dostali zamietavé stanovisko, pretože bobor je zákonom chránený a je povinnosťou obce nevyrušovať ho v hniezdení a v jeho prirodzenom prostredí.

 

 

Potok je majetkom Vodohospodárskeho podniku, no využívať ho chceme všetci (napríklad na „lacné“ získanie vody na polievanie našich záhrad). No čakáme, čo pre nás kto urobí, aby sme si mohli v pokoji a v čo najväčšom pohodlí nabrať vodu, ktorá už dnes nie je samozrejmosťou. Prepáčte, poznámky o tom, ako som si nechal vykožovať koryto potoka pri svojej novostavbe ma trochu urazili. Snáď chcete tvrdiť, že to má priamy súvis s tým, že v koryte je málo vody? Áno, dal som si opraviť oporný múr pred domom, ktorý staviam v tejto časti obce. No bolo to na moje náklady. Kúpil som materiál, zaplatil majstra a časť prác sme si urobili svojpomocne. Mne záleží na tom, kde budem žiť ja alebo moja rodina. Preto sa snažím pre to niečo urobiť a starať sa o svoje (naše, aj Vaše) okolie. Potok pred stavbou som si v priebehu 3 rokov vyčistil 2 krát. Prejdite sa niekedy po obci a všimnite si, koľko ľudí sa stará o svoje okolie. Všimnite si, koľko našich občanov si pokosí trávu pred plotom, či na druhej strane cesty, pozametá časť obecného chodníka alebo vyčistí kúsok potoka pred vlastným domom. Nie je ich veľa. Bohužiaľ, dnes sú takýto ľudia častokrát ostatným na smiech. No pre mňa sú príkladom a dúfam, že ich bude stále viac. Naša obec nemá toľko finančných prostriedkov, aby si dokázala objednať takéto služby a nechceme zvyšovať dane, aby sme zamestnali toľko ľudí, koľko by bolo potrebných na to, aby každý týždeň pozametali celú obec. Naši ľudia kosia, zametajú, robia "smetiarov", ale aj tak stále na nás (či nich) ukazujete prstami a nadávate, že sa neodpratalo alebo neurobilo niečo, čo by pri dobrej vôli mohol urobiť ktokoľvek z obce.

 

 

Rád by som sa vrátil aj k vete, ktorú od Vás citujem: „Potok roky slúžil obyvateľom tejto ulice na polievanie a iný úžitok.“ Chcem sa však spýtať: napísať na obec, že v tomto smere nekoná a nerieši situáciu, je to jediné čo chcete naozaj preto, aby sa minulé časy vrátili spraviť? Túto otázku som akosi nepochopil. Má byť takto sformulovaná? Ak by ste sa začítali do otázok a odpovedí na našej obecnej stránke, videli by ste, že stavy vodných tokov riešime každý rok niekoľkokrát a že v odpovediach občanom uvádzam aj fakty, ako sa snažíme situáciu napraviť. No jedno si myslím stále, ak chceme, aby nám veci, ktoré boli v minulosti vybudované a slúžili dobre, slúžili aj naďalej, musíme každý priložiť ruku k dielu. Pretože nikto za nás nič robiť nebude. Aj napriek digitálnej dobe, ktorú spomínate a ktorá je dnes synonymom sociálnych sietí, na ktorých sa však často šíria polopravdy, konštrukcie, alebo i lži. No i tak ďakujem za otázku a záujem o stav koryta tohto vodného toku."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

08. 09. 2020

Otázky: Kedy sa otvorí zberný dvor a kam majú ľudia nosiť odpady

„Dobrý deň, staré molitanové podsedáky na stoličky sa dajú niekde teraz vyhodiť, alebo treba čakať keď sa otvorí zberný dvor? A ešte by som sa chcela opýtať do ktorej nádoby patria kovové obaly zo sprejov ktoré sú pod tlakom? Ďakujem.“

 

Katka Mareková, Facebook Obec Ladce

 

 

 

„Neviem, ako inde, ale na ulicu pri lekárni sa asi zabudlo...“

 

Jaro Melicher, Facebook Obec Ladce

 

 

 

„Dobrý deň, prosím Vás o info kedy je predpokladaný termín otvorenia ZD? Ako chcete zabezpečiť vývoz väčšieho množstva iného druhu odpadu? Plasty, papier a kov. obaly nie sú jediný druh odpadov, ktorého sa občan potrebuje zbaviť (oblečenie, nábytok, väčší kov) Neuvažuje sa o dočasnom mieste zberu počas trvania rekonštrukcie? Ďakujem za bližšie informácie.“

 

Maroš Patrnčiak, Facebook Obec Ladce

 

 

 

„Dobrý deň. Prosím Vás ako to vyzerá s tým zberným dvorom? Ďakujem.“

 

Tomáš Makas, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, k jednotlivým otázkam ohľadom zberného dvora odpoviem v jednej odpovedi. Našim cieľom je zberný dvor otvoriť čo najskôr. Uvedomujeme si, že v našich domácnostiach je množstvo odpadov a je potrebné ich niekde uložiť. Dostávame množstvo otázok na termín otvorenia zberného dvora, ako aj na uloženie odpadu rôzneho druhu a množstva. Dúfal som, že do konca augusta by sme dokázali vytvoriť plochu, kam by sme ukladali odpady z domácností, ktoré by ste nám mohli (aspoň) v sobotu priviezť. Vzhľadom na potrebu posunutia cestnej váhy a procesu schvaľovania daného posunu na agentúre, ktorá to celé financuje, sme tento termín nestihli.

 

 

Robíme však všetko preto, aby zrekonštruovaný zberný dvor dokázal „prijať“ toľko odpadu, ktoré naši občania vytriedia a privezú. Musíme preto vytvoriť úložné plochy a prístrešky pre všetky druhy odpadov, ktoré môžeme vyzbierať od našich občanov. Nechceme však vytvárať nejaké „dočasné“ úložiská odpadov v obci a preto robíme mimoriadne zvozy jednotlivých komodít. Deň mimoriadneho zvozu a komodity sú zverejnené na web stránke obce, facebook stránke obce a je vyhlásená aj relácia v miestnom rozhlase.

 

 

K otázkam, ktoré ste poslali na obec aspoň takto v „skratke“. Nádoby zo starých, prázdnych sprejov je možné vhodiť do nádob pre kovové obaly, molitan do vreciek na plienky, použiteľné detské oblečenie je možné priniesť na Burzu šatstva do DK, ktorú organizuje pani Guzoň z MC Mimčo. Koná sa tam aj zbierka posteľnej bielizne, takže ak máte doma tieto veci a chcete ich darovať, môžete tak urobiť počas burzy. Nepoužiteľné oblečenie dajte do vriec a potom mi mailom dajte správu, kedy a kde by sme mohli preň prísť. Nábytok však nevieme momentálne uložiť. Ten budete musieť zatiaľ rozobrať a tak uschovať až do doby, kým neotvoríme zberný dvor.

 

 

Ak sa zabudlo na ulicu pri lekárni, tak to ma mrzí, ale asi to bolo v dôsledku množstva odpadov, ktoré naši pracovníci počas mimoriadneho zberu pozbierali. Bolo toho naozaj dosť. Samozrejme, ak je potrebné niečo prísť vziať, dajte mi vedieť, či by mohli v stredu v poobedňajších hodinách prísť pre vaše vrecia s odpadom."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

07. 09. 2020

Otázka: Optika v Ladcoch

„Nedá mi reagovať na odpoveď p. starostu ohľadom optiky v Ladcoch cca dva mesiace dozadu: "Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že vybudovať optickú sieť v našej obci je súkromný investičný zámer spoločnosti Telekom, nemám vedomosť v akom stave je stavebné povolenie, resp. samotný harmonogram výstavby optickej siete." A cca 4 mesiace dozadu: "Všetky povolenia v podstate už sú vybavené, ďalšie kroky budú závisieť od financií Telekomu. No verte mi, ja nemôžem prikázať súkromnej spoločnosti, kde má optiku dať a kde nie." a otázka je, kedy teda Ladce a kde? Vidíme, že susedná obec už začala a popri plotoch vytŕčajú optické prípojky, môžeme sa začať tešiť, že niečo podobné uvidíme aj popri našich plotoch?“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, stále tvrdím, že je to súkromná investícia a všetko závisí iba od investora. No v súčasnej dobe už bola podaná žiadosť na rozkopávkové povolenie v časti Tunežice. Je predpoklad, že práce na budovaní optickej siete v Tunežiciach začnú už od pondelka 7. 9. 2020. Začiatok prác však bude závisieť aj od pripravenosti dodávateľskej firmy a jej harmonogramu prác. Kedy sa dostanú aj do Ladiec nemám vedomosť. Realizáciu optickej siete v Ladcoch by mala robiť druhá firma a tá si žiadosť na rozkopávkové povolenie ešte nedala. Preto termín začatia prác neviem. Neviem, či som Vás uspokojil svojou odpoveďou. Vzhľadom k tomu, že v najbližších dňoch bude "optika" už v Tunežiciach, je predpoklad, že do konca roka by mohla byť aj v Ladcoch.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

07. 09. 2020

Otázka: Separovanie odpadu v Ladcoch

„Dobrý deň, vo Vašej obci prestavujeme nehnuteľnosť, na srdci nám pri tom všetkom leží ale aj odpadové hospodárstvo a teraz keď je zavretý zberný dvor je to pre nás ťažšie skladovať niektoré veci. Ako máme napríklad separovať prázdne fľaše z pur peny – predpokladám, že nepatria medzi kovové obaly, ale skôr medzi nebezpečný odpad? A môžeme hodiť medzi plasty kúsky polystyrénu? A čo taká sklovláknitá sieťka, ktorá sa používa na sieťkovanie keď sa robia omietky? Nie je toho až tak veľa (3-4 vrecká), zatiaľ to skladujeme. Len mi prosím dajte vedieť, či čakať alebo sa niečo z toho môže vyložiť aj pri mimoriadnych zberoch, ďakujem.

 

Čária Černušková, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pani Černušková, je mi ľúto, ale náš zberný dvor bude (pravdepodobne) do konca septembra zavretý. Moja odpoveď však bude zaujímať asi aj tých, ktorí teraz stavajú alebo prestavujú svoju nehnuteľnosť. Treba si pozorne prečítať stavebné povolenie. V ňom máte napísané, že pri kolaudácii budete potrebovať potvrdenie o odovzdaní jednotlivých zložiek odpadov. Toto potvrdenie bude vyžadovať Okresný úrad životného prostredia a bez tohto dokladu NEDOSTANETE doklad o kolaudácii! To je dôležité si uvedomiť. Preto každý, kto stavia, by sa mal dohodnúť s firmou, ktorá pre neho pracuje, aby po skončení prác si odviezla svoj odpad a následne vám dala potvrdenie o uložení odpadu. Ak si práce robíte svojpomocne, bolo by dobré si vždy pri odovzdaní vecí na zbernom dvore urobiť o tom záznam, ktorý vám podpíše pracovník zberného dvora. Pretože aj obec vám môže dať potvrdenie o uložení odpadov, ale musí mať o danej veci vedomosť. Takýto záznam bude dôkaz toho, že ste odpady zo stavby priniesli k nám na zberný dvor.

 

 

Čo sa týka jednotlivých zložiek, ktoré ste popísali vo vašom emaile, tak fľaše z PUR peny sa môžu uložiť medzi kovové obaly. Mali by ste z nich odstrániť všetky plastové časti (okrem ventila, ten nejde zdemontovať). Zvyšky polystyrénu by Vám mal/mohol zobrať výrobca a dodávateľ polystyrénu. Treba ho dať do vreca. Nemal by byť znečistený maltou. Ak vám ho dodávateľ odmietne vziať, prineste ho po otvorení k nám na zberný dvor a my vám ho zoberieme. Sieťku zatiaľ uskladnite zvlášť a keď budete mať plné vrece, ozvite sa mi a dohodneme sa čo s tým ďalej. Ďalej ste nespomenula vedrá s rôznymi maltami alebo stierkami. Tie v podstate sú plastové obaly. Ale pozor! Nesmú byť znečistené maltou. V tom prípade nám ich zberná spoločnosť nezoberie ako plast."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

05. 09. 2020

Otázka: Reakcia k ukradnutému oploteniu na ihrisku v Tunežiciach

„Pokiaľ viem, už po ukradnutí 3 kusov sa mohlo rozmýšľať o fotobunke (viem, že to aj pán J. Melicher a viacero ľudí navrhli), alebo privariť jednotlivé úchytky. Asi by to bolo lacnejšie. To oplotenie bolo jednoducho tak spravené (doslova nachystané) pre zlodejov. Čaká sa, dokiaľ to ukradnú všetko. Potom nestonajte, že nie sú peniaze, poznáte ľudí, nesnažili ste sa tomu zabrániť a vždy na to doplatia ostatní občania.“

 

Dana Letková

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pani Letková. Chceli sme oplotiť detské ihrisko podobne, ako sme oplotili aj materskú škôlku. Že to niekto ukradol? Prečo viníte mňa, alebo nás? Takýto druh oplotenia má štandardné úchyty jednotlivých dielcov k stĺpikom. Privariť by znamenalo poškodenie plastovej ochrany a tým skorodovanie a zničenie oplotenia. Je mi veľmi ľúto, že medzi nami žijú ľudia, ktorí neváhajú ukradnúť alebo zničiť hodnoty, ktoré budujeme pre nás všetkých. Bohužiaľ, takýto ľudia boli, sú, a aj budú. Aby sa takéto veci nestávali, mali by sme sa dívať okolo seba a aj sami strážiť veci, ktoré boli vybudované pre nás všetkých. No dnes chce mať každý "pokoj" a radšej potom "niekde" napíše: Ste neschopní! Ani ten plot nedokážete ustrážiť! ... Čo k tomu viac dodať? Nabudúce budeme múdrejší a musíme sa podľa toho zariadiť.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

04. 09. 2020

Otázka: stav vodných tokov v obci

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať na stav Kucharovho (Slatinského) potoka. Znova v ňom netečie voda. Bol som sa pozrieť na stavadlo v Hloži a tam je vody dosť. Trápi ma aj zanedbaný stav na Kollárovej ulici. Koryto je zanesené, zarastené, plné bahna. Plánuje sa jeho vyčistenie? Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, súhlasím s Vami, že stav vodných tokov v našej obci nie je dobrý. V minulosti sme vodný toky čistili my spolu s mechanizmami, ktoré nám poskytla Považská cementáreň. Tento rok, po dlhých "bojoch", sa nám podarilo, aby Slovenský vodohospodársky podnik sám začal čistiť vodné toky, ktoré prechádzajú našou obcou, a ktoré sú v jeho správe. Začali Lúčkovským potokom. Vyčistili časť potoka za Považskou cementárňou a odišli preč (vraj musia riešiť povodňovú situáciu na Kysuciach). No dohodli sme sa, že do konca tohto kalendárneho roka ešte prídu a budú pokračovať s čistením. Čo sa týka Kucharovho potoka, tak to riešime už niekoľko rokov. Administrátorom našich stránok posielam na zverejnenie aj komunikáciu medzi obcou a SVP, takže si môžete prečítať ich vyjadrenie. Ak môžem byť trochu zlý, tak podľa mňa nejakú tú vinu na súčasnom stave potoka majú aj na naši občania, ktorí keď potok využívali na polievanie svojich záhradiek, tak sa snažili udržiavať potok čistý. Dnes, keď už stav vody v potoku nie je taký vysoký a nedá sa z neho čerpať voda, nechávajú potok zanedbaný. Ale to je už na inú debatu..."

 

Dokumenty:

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

18. 08. 2020

Otázka: Presunutie kompostérov

"Dobrý deň, chcem sa opýtať, či by ste mohli presunúť tie kompostéry čo sú na ihrisku tesne pri našom plote na Záhradnej 143, mame tu vedľa toho pozemok a viete, nie je to tu dobre umiestnené, je tu z toho smrad na nevydržanie, bordel, práši sa z toho, a množstvo múch, preto sa chcem opýtať či by ste to mohli presunúť. Ďakujem za vybavenie."

 

Filip Áčko

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň pán Áčko, pokúsime sa ich presunúť na iné miesto. Nebude to však hneď. Potrebujem si prekonzultovať pozíciu kompostérov s hospodárom ihriska. Aj keď neviem prečo je tam zápach. Osobne som okolo nich prešiel a skontroloval som ich obsah. Je v nich na dne buď trochu trávy alebo suchá tráva. Pretože pokosenú trávu po 1 - 2 dňoch odvážame mimo tejto plochy traktorom. Zápach tam dnes nebol. Aj keď netvrdím, že v prípade "nepriaznivého" vetra k Vám nejaký zápach nemôže zaviať. Váš kompostér, ktorý stojí tiež neďaleko, Vám problém nerobí?"

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 08. 2020

Otázka: Oplotenie na ihrisku v Tunežiciach

"Dobrý deň. V Tunežiciach na detskom ihrisku chýba 10 ks plotu."

 

Zuzana Kušnierová, Facebook Obec Ladce

 

 

 

Odpoveď:

"Ďakujem, pani Kušnierová, za informáciu. Áno, bohužiaľ, z oplotenia detského ihriska zmizlo nie 10, ale 12 ks plotových dielcov. Čo k tomu dodať? Nikto nič nevidel a nikto nič nepočul. Z cudzieho krv netečie a obec má asi dosť peňazí na to, aby kúpila nový plot..."

 

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 08. 2020

Otázka: Obecný rozhlas v Ladcoch

"Pán starosta, to na obecnom úrade nepracuje jeden normálny človek, ktorý by pochopil, že ľudia pracujúci na zmeny majú právo sa vyspať? Vyhlasovať, že na tržnici predávajú ......, a za tým ešte akože skúška obecného rozhlasu? To pani Šedíková a iní ktorí vyhlasujú správy nemôžu počúvať tie poondiate ľudovky doma? Vaše konanie hraničí s nepochopením základného princípu kľudného spolunažívania, a síce, nerob druhému to, čo by tebe samotnému vadilo, keby si bol na jeho mieste. Vaše zvolenie za starostu bol teda veľký omyl."

 

S pozdravom, Váš sklamaný volič

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, vážený sklamaný občan! Ak máte taký problém s miestnym rozhlasom, oslovte "svojho" poslanca z časti, v ktorej bývate a informujte ho o tom, že si želáte, aby v danej časti bol rozhlas zdemontovaný. Podporte svoj návrh podpismi obyvateľov v danej lokalite (ak bytovky, tak obyvateľov bytovky alebo správcu/ správcov daných bytoviek - ak rodinné domy, tak obyvateľov z ulice) a poslanec to takto prednesie na zastupiteľstve a môže byť problém vyriešený. Ale nechcime, aby sa väčšina prispôsobovala menšine. To, že Vám nevyhovuje vyhlasovanie miestneho rozhlasu, môže naopak ostatným vyhovovať a sú radi informovaní takýmto spôsobom.

 

 

Naša obec bola posledných 130 rokov robotníckou dedinou, ktorá "vyrástla" vďaka cementárni. Tu sa pracovalo a bude pracovať vždy na zmeny. Niektorí ľudia tak budú (chcieť) spať vždy, keď iní majú deň a potrebujú si doma upratať alebo niečo "majstrovať". Naši poslanci v minulosti odmietli zasielanie SMS správ ako alternatívu k miestnemu rozhlasu, pretože mnohí, hlavne starí občania, sú zvyknutí na miestny rozhlas a mobilné telefóny ich obťažujú. Preto obec používa miestny rozhlas a na upozornenie občanov, že sa ide niečo oznamovať, púšťame nielen ľudovú hudbu, ale aj iné hudobné žánre s ohľadom na vec, ktorá sa ide vyhlasovať.

 

 

Prepáčte, ale nepáči sa mi Váš slovník a poukazuje to na mnohé veci Vášho charakteru. Vyjadrenie, že ľutujete, že som bol zvolený za starostu ma netrápi. O 2 roky môžete vyjadriť svoj názor a podporiť svojho kandidáta. Ale nepáči sa mi, že sa vyjadrujete hanlivo o pracovníkoch obecného úradu. Neviem, prečo tak robíte... Všetci spoločne pracujeme na tom, aby sme našim občanom pomáhali, informovali ich a robili pre nich dobrú službu. Samozrejme, nie vždy sa nám to podarí na 100 %, ale keď nás na to občania upozornia, poučíme sa a potom sa to snažíme robiť lepšie. Preto mi verte, pracujú tu rozumní a vzdelaní ľudia.

 

 

Neviem koľko rokov v našej obci žijete Vy. Ja tu žijem takmer 50 rokov. Počas tejto doby okrem miestneho rozhlasu, ktorý oznamuje miestnym občanom, čo sa deje alebo udeje v našej obci, znela siréna o 5:25 hod., o 6:00 hod. a tuším aj o 14:00 hod. V tom čase budila zamestnancov do práce alebo oznamovala začiatok zmeny. Samozrejme, našiel sa niekto, komu to vadilo, tak Považská cementáreň túto sirénu zrušila. Bola to tradícia spätá s našou obcou po dlhé roky, ale tento zvyk sa zrušil a my sme si zvykli. Na druhej strane, žijeme na dedine a ešte v niektorých dvoroch chovajú hydinu. Tiež sa sem-tam stane, že majú aj kohúta a ten, keď ráno vstane, začne kikiríkať. Máme dať príkaz, aby ich občania pozabíjali alebo prestali? Preboha, prečo nám všetko tradičné vadí?! Prečo svoje osobné požiadavky kladieme nad všetko ostatné?!

 

 

Bohužiaľ, toto je obraz o našej spoločnosti. Je mi veľmi ľúto, že sa z našich občanov vytráca ľudskosť , spolupatričnosť a tzv. človečenstvo. Hlavne v tejto dobe som očakával, že sa opäť "naštartujú" vzťahy známe z minulosti. Z doby, kedy sa na bytovkách spoločne starali nielen o svoje vchody, ale aj o okolie svojej bytovky a po práci si spoločne v chládku dali pivko. V zime pripravovali pre svoje deti klziská a stavali snehuliakov... Prajem nám všetkým, aby sme to mohli ešte raz všetci zažiť."

 

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

16. 07. 2020

Otázka: Akcie na Kríži Butkov

 

"Pekný deň, ako sú na tom akcie na kríži – stále a všade počúvame, ako sa akcie rušia lebo je obmedzený počet účastníkov, a sú nastavení nejaké hygienické pravidlá. Na kríži sa však stále niečo deje vo veľkom a preto by ma zaujímalo, či tieto akcie majú nejaké povolenie, respektíve či obed vie o ich konaní a je to ošetrené po všetkých stránkach. Je možné nejako vidieť verejne aj to, či im akciu úrady schválili, alebo si konajú na vlastnú zodpovednosť? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň. Obec nemá právo ani povinnosť vystavovať nejaké povolenie fyzickej alebo právnickej osobe pri uskutočňovaní akcií takéhoto typu na súkromnom pozemku danej osoby. Každý organizátor si musí zvážiť svoje možnosti a schopnosti, či svojou činnosťou a hlavne organizáciou celého podujatia zvládne splniť požiadavky Úradu verejného zdravotníctva SR na hygienické podmienky kladené na takéto podujatie. Naša kultúrna komisia aj z tohto dôvodu zrušila Dni obce Ladce v rozsahu ako bolo plánované, ale ponechali sme v pláne (zatiaľ) výstavu fotografii Martina Habánka v priestoroch Domu kultúry v Ladcoch. Samozrejme s reguláciou počtu návštevníkov a s dodržaním hygienických pravidiel, ktoré sa v týchto dňoch opäť sprísňujú."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

08. 07. 2020

Otázka: Optika v Ladcoch

"Dobrý deň, pán starosta, máte nejaké nové informácie ohľadne budovania optickej siete v Ladcoch, na ktorú sa robil prieskum záujmu o pripojenie pár rokov dozadu? Dá sa niekde dohľadať či sa to bude realizovať, a ak áno, tak v akom časovom horizonte, alebo sa čaká na niekoho rozhodnutie?"

 

Martin

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, vzhľadom k tomu, že vybudovať optickú sieť v našej obci je súkromný investičný zámer spoločnosti Telekom, nemám vedomosť v akom stave je stavebné povolenie, resp. samotný harmonogram výstavby optickej siete."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

01. 06. 2020

Otázka: Výrub v Horných Ladcoch

"Pred niekoľkými dňami bola v Horných Ladcoch, v lese, na parcelách 2018 a 2019 nad rodinnými domami stavebným strojom vybuldozérovaná cesta. Bol tak odstránený lesný porast na pomerne veľkej ploche a po stroji ostali aj poškodené okolité stromy. Prosím obec Ladce o vyjadrenie k danej situácii a vysvetlenie, o čo na týchto parcelách ide."

 

S pozdravom, Barbora Kyselová

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pani Kyselová, som veľmi rád, že patríte k mnohým, ktorí napriek tomu, že sa odsťahovali, majú záujem informovať sa o dianie v obci. Asi táto veta vyznela ironicky, pretože podľa niektorých je práve Váš príspevok nie práve ten, ktorým by sa mal predstaviteľ mesta alebo obce pýšiť. Napriek tomu som rád, že sa táto v posledné dni pretriasaná a Hornoladčanov traumatizovaná téma dostane von. Snáď sa napriek (očakávanej) búrlivej diskusii veci vyjasnia a život sa vráti do „normálu“. Bohužiaľ, objasnenie celého problému sa nedá vyjadriť len pár vetami a preto prikladám aj pár obrázkov, ktoré budú pomôckou nielen pre Vás, ale aj pre tých, ktorí majú záujem o dianie v obci. Zároveň sa objasnia aj nepresnosti vo Vašom príspevku. Napriek tomu, že ste si dali námahu nájsť čísla parciel, uviedli ste, že nad domami je les a bol poškodený lesný porast. Ako dôkaz pripájam obrázok z katastrálnej mapy a na nej je jasne napísané, že to nie je lesný pozemok, ale trvalý trávnatý porast. Áno, sú tam náletové dreviny, ktoré po rokoch bez údržby vyrástli, ale väčšia časť je pokrytá kríkmi, ktoré sme zrovnali, aby sme mohli s technikou urobiť v danej lokalite geologický prieskum. Žiadny výrub sme nerobili. Geologický prieskum sme dali urobiť z dôvodu, aby sme poznali podložie, ktoré je v danej lokalite a prípadne v budúcnosti vedeli urobiť vodozádržné opatrenia. Bez týchto poznatkov je dosť komplikované riešiť nejaké projekčné práce."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

01. 06. 2020

Otázky: Rozkopávky v obci Ladce

"Dobrý deň, prosím, kto plánuje rozkopávky ciest, ktoré sa teraz realizujú v Ladcoch? Rozkopať všetko rad radom to je čo za nápad? Ďakujem."

 

Katka Mareková

 

 

 

"Dobrý deň, prečo sme o rozkopávkach neboli informovaní cestou webu alebo Facebooku?"

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

Dobrý deň! Opravy miestnych komunikácií a cesty 1. triedy boli v pláne 3 mesiace. Otázka bola kedy a v akom rozsahu. Vzhľadom k tomu, že Považská vodárenská spoločnosť a spoločnosť Váhostav sa museli dohodnúť na oprave komunikácií, nemali sme o prácach bližšie informácie. My sme požadovali opravu cesty 1. triedy v polovičnom profile a na miestnych komunikáciách sme potrebovali poznať výmeru “fľakov” a prediskutovať najvhodnejšie riešenie opravy našich miestnych komunikácií. No postavili nás do situácie, kedy nebolo moc na premýšľanie. Objavili sa a začali s frézovaním asfaltu. “Hasili” sme aspoň (ne)kvalitu, ale aj tak, komunikácia s nimi je poviem to na rovinu hrozná. Tak uvidíme, ako sa budú k tomu stavať pri preberaní prác a potrebe nášho podpisu. Mal som o všetkom inú predstavu. Chcel som urobiť celý profil nejakej ulice, ktorá je po rôznych výkopových prácach a následnom zaasfaltovaní vykopanej ryhy. Dostali sme sa k číslu cca 500 m2. Tak som dal urobiť aspoň časť ulice Ľ. Štúra.

 

 

K otázke pani Marekovej: nie som síce stavbár, ale aj vzhľadom k tomu, že sme už realizovali pár opráv komunikácií viem, že asfaltovanie musí prebiehať kontinuálne. Preto sa musí všetko pripraviť a na základe rozlohy objednať asfalt a ten sa zase musí rýchlo spracovávať. Strojný čas je veľmi drahý a je potrebné eliminovať strojné prestoje. Preto sa to takto robí. Samozrejme, je to aj otázka, či by nemohlo byť všetko lepšie označené, či by nemohla byť lepšie zorganizovaná doprava pri asfaltovaní a aj kvalita odvedenej práce. To budeme však riešiť pri preberaní prác.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

15. 05. 2020

Otázka: Hojdačka

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať ohľadom detského ihriska. Všimol som si, že tam chýba jedna húpačka. Keď ich tam dávali boli dve. Zaujímalo by ma, či ste jednu schovali vy, alebo sa niekomu ľúbila a zobral si ju pre seba do záhrady? Ďakujem za odpoveď. "

 

Váš občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, o húpačke vieme. Dali sme ju zdemontovať/vymeniť dodávateľovi a na miesto nej bude sedadlo s operadlom pre menšie deti. Takto sa budú môcť na húpačke hrať deti rôznych vekových kategórií."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

12. 05. 2020

Otázka: Snímanie kódov na odpadkových vreciach

"Dobrý deň. Chcem sa spýtať na systém kontroly a evidencie naplnenosti smetných nádob na Vážskej ulici. Včera som si nevšimol, že by niekto niečo evidoval. Ak by tomu malo byť tak pri každom vývoze, tak celý projekt by nemal žiaden zmysel. Ďakujem."

 

Marián Petrík

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Petrík. Je možné, že ste si nevšimli, že náš pracovník išiel pred zbernou spoločnosťou a snímal QR kódy na nádobách ako aj na vreciach s plastmi. Samozrejme, nešiel tesne pred nimi, ale išiel ráno, s vierou, že obyvatelia na Vážskej ulici vyložili svoje nádoby aj označené vrecia s QR kódom pred bránu. Zberná spoločnosť zatiaľ s načítavaním a evidenciou odpadu nič nemá. Vaša ulica je skúška fungovania systému a jeho doladenia. Až keď bude všetko fungovať tak ako má, potom budeme jednať so zbernou spoločnosťou o snímaní kódov. Ale aj tak som rád, že si všímate a zaujímate sa o odpadové hospodárstvo v našej obci. Ďakujem."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Cintorín v Ladcoch

„Dobrý deň, pán starosta. Môj pozemok susedí s veľkou časťou Ladeckého cintorína, ktorého oplotenie je v katastrofálnom stave už niekoľko rokov, ak nie desaťročí. Nakláňajúce sa betónové stĺpy sú hrozbou najmä pre deti. Tento plot nezabezpečuje súkromie ani mne, ani pozostalým, ktorí chodia na cintorín, a taktiež cezeň preletujú časti ozdôb, prípadne mi cez pletivo prehadzujú odpad kamenári, ktorí tam pracujú. V budúcnosti by som chcel na svojom pozemku na strane susediacej s cintorínom vysadiť zeleň, a dosť ma desí predstava, že pri rekonštrukcii plotu dôjde k jej poškodeniu, resp. zničeniu. Chcel by som sa spýtať:

 

  1. Kedy má obec na pláne rekonštrukciu plotu na cintoríne?
  2. Aké kroky môžem podniknúť ja, aby som túto rekonštrukciu urýchlil?

Ďakujem."

 

 

 

 

Ing. Tomáš Luliak

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, pán Ing. Luliak, súhlasím s Vami, že oplotenie cintorína je v zlom stave, ale oplotenie tam nie je na to, aby zabezpečovalo súkromie pre pozostalých. Oplotenie sa vybudovalo pri výstavbe cintorína a do dnešných dní sa s ním nič neurobilo. Samozrejme, mrzí ma, že sa nájdu ľudia, ktorí prehadzujú cez plot odpad na Váš pozemok, ale to sa môže stať aj vtedy, keď by stĺpy boli rovné. Závisí to od ľudí, ktorí navštevujú cintorín a tých je ťažko prevychovať. Snáď raz pochopia, že nielen ich pozemky by mali byť čisté, ale aj verejné priestranstvá, resp. pozemky iných vlastníkov.

 

 

Aby som však odpovedal na Vaše otázky, tak obec si dala vypracovať projektovú dokumentáciu na opravu oplotenia ako aj na ostatné úpravy cintorína, no termín dodania dokumentácie by mal byť až koniec mája 2020. To však nemení nič na fakte, že v tomto roku, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu‚ sa bude musieť obec uskromniť a niektoré už aj v rozpočte schválené veci prehodnotiť a nezrealizovať. Preto by bolo odo mňa nezodpovedné povedať, že sa to na konci roka dá do rozpočtu a budúci rok sa to zrealizuje. Naozaj musíme počkať, aký veľký výpadok financií bude a čo to spôsobí nielen v tomto roku, ale aj v budúcnosti.

 

 

Ak by ste chceli urýchliť rekonštrukciu danej časti oplotenia, môžete darovať obci finančný príspevok na realizáciu opravy danej časti oplotenia alebo samotnú opravu zrealizovať sám (so súhlasom vlastníka a jeho požiadaviek) na Vaše náklady a vtedy bude plot opravený najrýchlejšie. Inak budete musieť počkať na schválenie daného zámeru obecným zastupiteľstvom."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Odpad po rekonštrukcii pomníka

"Dobrý deň, pán starosta. Nedávno sa mi stalo, že mi pri rekonštrukčných prácach na pomníku na miestnom cintoríne miestna kamenárska firma, ktorej konateľom je p. Bialoň Anton prehodila cez plot na môj pozemok stavebný odpad a kamene. Pán Bialoň na moje upozornenie reagoval totálne arogantne a vulgárne s tým, že šak to nič nie je, že on to odpratávať nebude. Dnes som tento odpad spratával sám...

 

Chcel by som sa spýtať:

  1. Kto má na OÚ na starosti riešenie takýchto situácii? (poprosím aj tel. kontakt)
  2. Kto, a podľa čoho stanovuje výšku pokuty pre potrestanie vinníka v podobných situáciách?
  3. Ako OÚ rieši nezaplatenie pokuty, resp. ignoráciu akýchkoľvek upozornení?"

 

Ing. Tomáš Luliak

 

 

 

Odpoveď:

"Vážený pán Ing. Luliak. V prípade podania sťažnosti alebo podnetu vybavuje sťažnosť (podnet) zamestnanec obecného úradu podľa jeho pracovnej náplne, alebo komisia verejného poriadku. Podnety a sťažnosti podávajte, prosím, písomne na podateľňu. Je to nielen rýchlejšie, ale pri telefonickom riešení podnetu zamestnanec úradu nemusí presne zachytiť podstatu Vašej sťažnosti a pri jeho riešení môžu vznikať nedorozumenia.

 

 

Kontakty na zamestnancov obecného úradu sú na web stránke obce Ladce. Konkrétne Vaším podnetom sa zaoberala pani Šedíková, ktorá skontrolovala miesto na cintoríne. Následne kontaktovala pani Bialoňovú a prejednala s ňou uvedený podnet. Ak sa občan obce dopustí spáchania priestupku, ktorý je vecne a miestne príslušná riešiť obec, postupuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. V uvedenom zákone je určená výška pokuty, ktorú za spáchaný priestupok obec môže uložiť. V prípade uloženia pokuty alebo pokarhania obec vydá rozhodnutie, ktoré musí spĺňať zákonné náležitosti a musí byť zákonným spôsobom doručené adresátovi. V prípade, ak vinník priestupku nezaplatí uloženú pokutu, obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatku, pričom môže využiť aj možnosti, ktoré jej umožňuje zákon o exekúcii."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Hlina

„Dobrý deň, chcem sa Vás spýtať, či nemá obec k dispozícii nejakú vykopanú hlinu. Ďakujem.“

 

Petríková

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, obec momentálne nemá výkopovú hlinu, ktorú by vám mohla poskytnúť.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Optika na Záhradnej ulici

„Zdravím, viete mi povedať prečo je naplánovaná optika len v určitej časti obce, ale nie v časti pri obecnom? Toto je mapa plánovaného pokrytia optickej siete od Telekomu. Bol som v Telekome si zažiadať o natiahnutie káblov z obecného ako som to robil pri Swane na inej lokalite, kde Swan neponúkal optiku a vyhoveli mi, ale Telekom ma odkázal na starostu obce, aby to dal do územného plánu, ináč sa optika nebude stavať na nevyznačenej ploche mapy. Jedná sa o adresu Záhradná 141.“

 

 

 

 

Duško Milošev

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, pán Milošev. Prepáčte, ale asi nerozumiem Vašej otázke. Skúsim odpovedať, ale je veľmi pravdepodobné, že na to, čo sa chcete spýtať, neodpoviem správne. Preto, ak nebudete spokojní s odpoveďou, príďte osobne na úrad za mnou a vysvetlíme si to. Ale napriek tomu skúsim odpovedať. Spoločnosť Telekom je súkromnou spoločnosťou, ktorá poskytuje internet svojim zákazníkom. Je to komerčná služba. Vzhľadom na množstvo poskytovateľov, každý chce ponúknuť to najlepšie, najrýchlejšie, ale dá si za to zaplatiť. Z toho financuje rozvoj svojej infraštruktúry, ktorú plánuje a následne buduje čisto za účelom zisku. Ak sa mu to neoplatí, tak volí iné možnosti. V súčasnej dobe je však optika asi jedna z najefektívnejších možností poskytovania internetu. Na tom sa asi zhodneme. No nie je všade. Mestá ju už majú a teraz prichádzajú na rad aj menšie obce, ako je tá naša. Cca pred 2 rokmi som v rukách držal štúdiu, v ktorej spoločnosť, ktorá zastupuje Telekom, robila inžiniersku činnosť a konzultovala možnosti rozšírenia optickej siete v našej obci. Všetky povolenia v podstate už sú vybavené, ďalšie kroky budú závisieť od financií Telekomu. No verte mi, ja nemôžem prikázať súkromnej spoločnosti, kde má optiku dať a kde nie. Pýtal som sa, prečo nebude optika medzi bytovkami. Ich argument bol, že do 300 m od budovy pošty, cez ktorú poskytujú internet v našej obci nebudú meniť káble a rýchlosť pripojenia bude (vraj) dostatočná. Naša budova je na hrane tých 300 m, preto je naplánované jej pripojenie na optiku.

 

 

Čo sa týka Územného plánu, tak to je dokument, ktorý hovorí o plochách a jednotlivých územiach, kde môže byť výstavba a aká (rodinné domy, občianska vybavenosť, priemysel a pod.). K danej výstavbe samozrejme patria inžinierske siete, medzi ktoré už v dnešnej dobe môžeme počítať aj internet. Ale do Územného plánu nepatrí ich plánovanie. Čo bude k danej ploche privedené (plyn, elektrina, voda) závisí od investora, resp. od poskytovateľa, ktorý si danú službu dá zaplatiť. Takže nie od obecného zastupiteľstva alebo od starostu.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Drevo zo zberného dvora

„Dobrý deň, p. starosta, chceme sa spýtať (zároveň Vás poprosiť), či je možné zamedziť brať ľuďom staré nalakované, napúšťané nábytky atď. zo zberného dvora, pretože väčšina z nich používa tento nábytok ako palivo v kotloch a susedia musia znášať štipľavé pachy a dymenie. Ďakujeme za vybavenie.“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, môžem Vás ubezpečiť, že zo zberného dvora nikto podobné drevo neberie. Samozrejme, stane sa, že si niekto pri návšteve zberného dvora zoberie nejakú vec, ktorú tam niekto prinesie, ale sú to veci, ktoré daný človek využije (napr. staré dvere, ktoré niekto vyhodil, ale niekomu sa hodia). Nikdy nedávame drevo podobného typu, ktoré popisujete vo svojej sťažnosti. Nechceme podporovať takéto veci a bolo by to proti nášmu presvedčeniu. Preto ak máte takého suseda, je mi to veľmi ľúto, ale my mu to drevo neposkytujeme.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Detské ihriská počas COVID

„Dobrý deň, pán starosta, je smutné a zarážajúce vidieť otvorené detské ihrisko počas COVID 19, ale ešte horšie je vidieť deti a ich rodičov, hlavne skupinky mládeže, ktoré sa vo veľkom množstve zdržujú počas zákazu na novootvorenom detskom ihrisku. Všimol som si, že v našej obci nariadenia voči Covid 19 neplatia.“

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, môžem Vás ubezpečiť, že pravidlá nášho Ústredného krízového štábu berieme vážne a informujeme všetkých našich občanov o dodržiavaní prísnych bezpečnostných opatrení, ktoré chránia nielen samotného občana, ale aj ostatných v jeho okolí. Detské ihrisko ešte nie je otvorené a práve dnes (pozn. 22. 04. 2020) sa na ňom dokončovali práce s osadením mobiliáru. Z tohto dôvodu boli odstránené dočasne pásky, ktoré označovali, že sa na ihrisku pracuje a nie je prístupné. Možno dnešné pekné počasie deti využili k tomu, aby si vyskúšali nové hracie prvky. No ihrisko oficiálne otvorené nie je a preto je dôležitá aj disciplína každého z nás. Za deti rozhodujú rodičia, tí usmerňujú čo ich deti môžu robiť a kde sa môžu pohybovať. Ubezpečujem Vás, že pásky budú opätovne na ihrisko osadené a pribudne aj zákaz využívania detského ihriska až do uvoľnenia pandemických opatrení.“

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

27. 04. 2020

Otázka: Kríž Butkov a turisti

„Videlo vedenie obce čo sa v nedeľu dialo na Butkovskom kríži, desiatky aut z polovice Slovenska, prečo niekde to zakázať ide a niekde nie?“

 

Andrea Kvasnicová

 

 

 

Odpoveď:

„Dobrý deň, bohužiaľ, na toto primátor ani starosta nemá právomoc. Nie je vyhlásený (zatiaľ) stav, kedy by bol aj zákaz vychádzania von a preto nemôžeme ľudí v slobodnom pohybe obmedziť. V prípade, že takýto stav bude vyhlásený, budeme konať aj my. S administrátorom webu sme však túto situáciu riešili a preto aj na webovej stránke môžete nájsť moje odporúčania (príhovor) k občanom, kde ich vyzývam na obmedzenie návštev tohto miesta. Výzva bola vyhlásená a aj bude pravidelne opakovaná v obecnom rozhlase, informácia bola a ešte aj bude zdieľaná prostredníctvom Facebookovej stránky obce. Veríme, že sa k našim občanom dostala a určite budem rád, keď si ju medzi sebou povedia aj sami, prípadne ju budú tlmočiť svojmu okoliu ďalej."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Hasičská zbrojnica

"Dobrý deň, p. starosta. Nedá sa nevšimnúť si, ako okolité obce (Košeca, Hloža, Beluša, Bolešov,...) zrekonštruovali hasičské zbrojnice. Ako je to s tou našou? Spomínal sa odkup od OSBD. Je to už dotiahnuté, alebo stále iba v riešení? Bude sa budova rekonštruovať? Máte projekt, rozpočet, financovanie? Chcem sa spýtať aj na plochu pred hasičkou stanicou. Sú tam smetné koše. Bolo by možné vybudovať rovnakú betónovú plochu pre tieto smetné nádoby ako pri bytovke Homosilo? Je v pláne rekonštrukcia obecných komunikácií, parkovacích miest na Záhradnej ulici tento rok? Ďakujem za odpoveď."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, odpoveď na Vaše otázky by musela byť veľmi dlhá a podrobná, aby ste nielen Vy, ale aj iní čitatelia pochopili aká je história našej zbrojnice a nášho DHZ. Druhá časť otázky ohľadom plánu na opravu miestnych komunikácii a budovania parkovacích miest je tiež zložitá, pretože bude závisieť od množstva financií, ktoré budeme mať vzhľadom na pokles HDP na Slovensku a, samozrejme, priorít našich poslancov. Priority sa, bohužiaľ, výškou finančných prostriedkov menia a na najbližšom zastupiteľstve budeme prehodnocovať náš rozpočet :(.

 

 

Takže k tej hasičskej zbrojnici. Skúsim skrátenú verziu a v prípade, že Vám moja odpoveď nebude stačiť, skúste doplňujúce otázky. Hasičská zbrojnica je súčasťou bývalej "výmenníčky" tepla, ktorá bola v minulosti odpredaná OSBD. To všetci vieme. Na základe požiadaviek niektorých členov nášho DHZ sme sa začali zaoberať rekonštrukciou hasičskej zbrojnice. Súviselo to aj s možnosťou získať novú techniku a tým by vznikli určité priestorové problémy. Preto sme spolu s projektantmi urobili štúdiu možnej rekonštrukcie, ktorá riešila zmenu vnútornej dispozície, ako aj jej samotné rozšírenie. Potrebné financie sme chceli získať z dotácie MV SR na obnovu hasičských zbrojníc. Výhodou tejto dotácie bolo to, že časť finančných prostriedkov bolo možné použiť na odkúpenie časti budovy a zvyšok použiť na jej rekonštrukciu. Ostatné obce mali to šťastie, že budovy boli ich a financie na rekonštrukciu získali. Ale... Je tam vždy nejaké ale, ktoré spôsobilo, že my sme tie financie nedostali. Tí zainteresovaní členovia DHZ vedia prečo sme to nedostali a na nákup samotnej budovy sme nemali v rozpočte financie. Nechcem to tu rozoberať, pretože asi boli k tomu nejaké dôvody. V súčasnej dobe však opäť danú situáciu s odkúpením časti budovy riešime, ale cena je nastavená a my sa snažíme o jej zníženie vzhľadom na potrebu ďalších finančných prostriedkov v obci. Takže - pracujeme na to, ale či sa nám podarí nakoniec dohodnúť bude závisieť od viacerých faktorov. Dnes však míňanie financií nie je na programe dňa. V najbližších dňoch, ako som už písal vyššie, spoločne s poslancami a finančnou komisiou budeme hľadať finančné riešenia a prostriedky, aby sme dokončili rozrobené veci a dokázali riadiť obec bez následkov.

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Poklopy na ceste

"Dobrý večer. Po obecných komunikáciách, na miestach, kde sa osádzala kanalizácia (výkop, poklopy) som si všimol porobené farebné značky. Znamená to, že ste práce reklamovali u realizátora ako nedostatky? Budú sa odstraňovať? Hlavne úsek na Hviezdoslavovej ulici (kanalizačne poklopy) je v havarijnom stave. Búcha to, klepe to, nesedí to, chýbajú poklopy,... Podľa mňa fušerská práca. Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, máte pravdu, Žiadali sme realizátora o opravu našich komunikácii a aj opravu osadenia jednotlivých poklopov a ventilov, ktoré sú v nich umiestnené. Oprava by sa mala konať max do 30. 6. tohto roka."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Oplotenie ihriska

"Dobrý deň. Všimol som si, že ste zdemontovali staré oplotenie za tréningovým ihriskom a garážami. Bude nahradené novým? Plánujete vymeniť plot aj za bytovkami smerom k obecnému úradu? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, oprava oplotenia na tréningovom ihrisku súvisí s projektom Slovenského futbalového zväzu, ktorý pridelil našej telovýchovnej jednote určitý balík financií a tie sú viazané len na opravu tohto tréningového ihriska. S opravou oplotenia z financií SFZ, resp. TJ Tatran Ladce, sa pokiaľ viem nepočíta. V súčasnej situácii však budeme aj na obci počítať s každým eurom a je vysoko pravdepodobné, že aj projekty, ktoré boli naplánované v rozpočte sa budú prehodnocovať. To spôsobí ich posun tak, aby sme mohli v prvom rade zabezpečiť chod tých najdôležitejších vecí v obci."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

06. 04. 2020

Otázka: Číslovanie v obci

"Zdravím, chcem sa opýtať, že kto prideľoval nové čísla na Hviezdoslavovej ulici a či je vôbec možné, aby mi niekto pridelil číslo 14/88, ktoré je známe ako číslo fašizmu a Hitlera. A dá sa s tým niečo vôbec robiť, keďže je to už zapísané v katastri?"

 

Jana Barančíková

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, chcem Vám odpovedať na Vašu otázku ohľadom prideľovania orientačných čísiel, nakoľko som túto činnosť robila ja, starosta ma poveril, aby som Vám aj odpovedala. V prvom rade Vám chcem povedať, že orientačné čísla sa nezapisujú v katastri, tam je zapísané iba súpisné číslo. Orientačné číslo slúži na orientáciu na konkrétnej ulici, slúži pre záchranné zložky, kuriérov, poštu a pod. Je ale veľmi dôležité. Na prideľovanie je smernica, kde je určené, že na ľavej strane z pohľadu vstupu do ulice sa prideľujú nepárne orientačné čísla, teda 1, 3, 5..... a na pravej strane ulice sa prideľujú párne orientačné čísla, teda 2, 4, 6... . Vynechávajú sa aj čísla pre tzv. prieluky, teda čísla pre voľné pozemky medzi domami, na ktorých môže byť stavba. Hviezdoslavova ulica začína pri schádzaní z diaľnice smer od Beluše a tam začína aj číslovanie domov orientačnými číslami a končí až v Tunežiciach, pri vychádzaní na nadjazd. Určite nikto úmyselne nepridelil Vášmu domu toto číslo, ale, žiaľ, tak to vyšlo a nedá sa to zmeniť. Myslím, že ten význam ako hovoríte by to mohlo mať vtedy, keby ste mali pridelené číslo 1488, ale Váš dom má predsa číslo 14/88. Myslím, že na území Slovenska sa vyskytlo viac takýchto číslovaní a ešte som nepočula, že by to niekto spájal s prejavmi fašizmu. Snažila som sa Vám vysvetliť princíp prideľovania orientačných čísiel.

 

S pozdravom Ľubomíra Porubčanová
Matrika, Evidencia obyvateľov

 

 


 

 

24. 03. 2020

Otázka: Karanténa v obci

"Môžem sa informovať, či je v našej obci niekto, kto má nariedenú karanténu? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, áno, v našej obci je niekoľko našich občanov v karanténe. Sú tam z dôvodu toho, že sa vrátili zo zahraničia, ale aj z dôvodu toho, že pracovali vo firme, v ktorej pracovník mal potvrdený výskyt Koronavírusu a hygiena celú firmu uzavrela a ľudí poslala na 14 dní do karantény. Ľudia pritom s dotyčným človekom ani do styku nemuseli prísť, ale z bezpečnostných dôvodov ostávajú v karanténe. Aktuálne evidujeme v našej obci 8 ľudí v karanténe. Obec nesmie (ochrana osobných údajov) zverejniť zoznam ľudí v karanténe, tento zoznam slúži pre vnútorné potreby úradu. Zoznam teda verejný nie je. Obec s cieľom ochrániť občanov žijúcich v rovnakom bytovom dome môže vyvesiť/vylepiť oznam, že niektorý byt v danom vchode je v karanténe. Z toho dôvodu by sa malo spoločenstvo dotknutého bytového domu k danej veci aj postaviť. Pomôcť jeden druhému, ako aj občanovi žijúcemu v danom byte, no zároveň by som odporúčal v súčasnej dobe aj zvýšiť hygienu v spoločných priestoroch. Okrem schodov dezinfikovať aj zábradlie, schránky a vchodové dvere."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

19. 03. 2020

Otázka: Zákaz vstupu do obce a na Butkov

"Dobrý deň, môže obec Ladce spraviť podobný zákaz vstupu ako vidíme v obciach Čičmany alebo Súľov aj na náš Butkov?" (pozn. tieto obce zverejnili upozornenie na zákaz vstupu turistom a návštevníkom)

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, bohužiaľ, na toto primátor ani starosta nemá právomoc. Nie je vyhlásený (zatiaľ) stav, kedy by bol aj zákaz vychádzania von a preto nemôžeme ľudí v slobodnom pohybe obmedziť. V prípade, že takýto stav bude vyhlásený, budeme konať aj my. S administrátorom webu sme však túto situáciu riešili a preto aj na webovej stránke môžete nájsť moje odporúčania (príhovor) k občanom, kde ich vyzývam na obmedzenie návštev tohto miesta. Výzva bola vyhlásená a aj bude pravidelne opakovaná v obecnom rozhlase, informácia bola a ešte aj bude zdieľaná prostredníctvom Facebookovej stránky obce. Veríme, že sa k našim občanom dostala a určite budem rád, keď si ju medzi sebou povedia aj sami, prípadne ju budú tlmočiť svojmu okoliu ďalej."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

19. 03. 2020

Otázka: Poďakovanie zdravotníkom, rúška a PCLA Ladce

"Dobré ránko, všade po Slovensku sa šíria výzvy na poďakovanie sa všetkým, ktorí nám pomáhajú v týchto časoch... nemôže sa obec pridať do takejto akcie? Nedá sa to aspoň verejne zdieľať na FB? Prípadne stránke obce? Ďalšia otázka: ako sme na tom ako obec s rúškami? Netreba niekomu rúško ušiť? Pomôcť s tým? Prípadne - nemohla by obec viac nabádať ľudí o nosenie týchto rúšok? A ešte jedna posledná otázka: stále sa hovorí o PCLA a vození akéhosi materiálu z ITA z Lombardie. Neznamená to pre občanov ohrozenie? Prípadne čo rodiny tých, ktorí s týmto materiálom prichádzajú do styku. Nie je to ohrozujúce pre ich zdravie? Ďakujem a prajem veľa veľa zdravia v týchto pohnutých časoch!!!! A hlavne ohľaduplnosti a pokory!!!

 

 

 

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, samozrejme, nemám nič proti tomu, že sa aj naši občania zapoja do výzvy na poďakovanie sa všetkým, ktorí pomáhajú v dnešných časoch. Naopak, som veľmi rád, že sa chcú ľudia takto spájať a držať spolu. Je to dôležité k tomu, aby sme sa podporovali a povzbudzovali v týchto časoch a spoločne vydržali až do konca. Pretože už teraz vieme, že za 14 dní to neskončí, je potrebné si uvedomiť, že všetko bude záležať len na nás samotných, ako sa k tomu postavíme. Zatiaľ sa až na pár výnimiek držíme celkom dobre. Dôležité bude, aby sme boli takto disciplinovaní počas celej doby, počas ktorej bude hroziť táto novodobá hrozba ochorenia. Držím nám všetkým palce.

 

 

Čo sa týka výzvy na nosenie rúšok, tak vo všetkých médiach počúvame, aké ochranné pomôcky sú potrebné k tomu, aby sa znížilo riziko infikovania sa. Nie sú to teda len rúška, je potrebné si častejšie umývať ruky a je dobré nosiť aj ochranné rukavice, aby sme si nezaniesli znečistenými rukami infekciu do úst a ostatnej sliznice. Neviem počty obyvateľov, ktorí nemajú a nenosia rúška. Viem, že dnes (streda 18. 3.) sa vydávajú objednané rúška v lekárni v našej obci. Okrem toho sú rôzne návody, či už na internete, ale videl som to aj v TV, ako si môže každý, kto je ako - tak zručný, ušiť alebo poskladať si rúško z hocijakej látky. Neviem a teda nepoznám nikoho, kto má problém zohnať rúško. Ak áno, tak nepoznám jeho pohnútky, prečo ho ešte nemá a nezohnal. Tu však vidím priestor pre minimálne 2 ženy - podnikateľky, ktoré sa živia šitím, že by sa mohli odprezentovať na našej stránke, že ponúkajú ušité rúška.

 

 

Odpoveď na palivá do PCLa je nasledovná. PCLa hneď, ako boli vyhlásené opatrenia Ústredným krízovým štábom SR, prijala opatrenia na zákaz dovozu týchto palív z Talianska. Mal som možnosť k nahliadnutiu do Interného oznámenia z dôvodu zasadnutiu nášho miestneho krízového štábu, aby som vedel informovať našich poslancov o opatreniach, ktoré zaviedli najväčší zamestnávatelia v našej obci."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 03. 2020

Otázka: Ako postupovať v prípade, že poznáme občanov, ktorí nie sú v povinnej karanténe?

"Ako máme postupovať v prípade, že poznáme v obci občanov, ktorí nielenže prišli zo zahraničia, ale nikde sa nehlásili, nedodržujú karanténu a behajú po obci? Ako sa máme k tomuto postaviť, máme byť udavači a báť sa čo sa nám stane, keď to povieme verejne alebo to nechať tak? Bohužiaľ aj takíto sú naši občania..."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, ďakujem za otázku, ktorá sa týka súčasnej vážnej situácie. Tu nie sú namieste nejaké výčitky. To je vaša povinnosť, pretože svojim zodpovedným správaním budete chrániť nielen seba, ale aj ostatných občanov. V prípade, že o niekom takom viete, neváhajte a okamžite ho nahláste na políciu na linku 158."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 


 

 

14. 03. 2020

Otázka: Rozdávanie rúšok v obci

"Dobrý deň. Bude obec, v rámci prevencie proti šírenia vírusu COVID-19, rozdávať občanom ochranné rúška na tvár? Ďakujem."

 

občan

 

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň, obec nedisponuje žiadnymi rúškami. Vďaka pánovi farárovi ThDr. Jozefovi Petrášovi sme získali určité množstvo látky, ktorú sme rozdali ženám - dobrovoľníčkam, ktoré teraz šijú rúška. Až potom, ako budú ušité a zhromaždené u nás na úrade, rozhodneme, podľa akého "kľúča" budú dané rúška rozdávané. V súčasnosti však neviem povedať nič bližšie. Mrzí ma však, že sa spoliehate, že Vám niekto niečo rozdá. V súčasnej dobe je množstvo návodov na internete, ako si vyrobiť pre seba aj svojich blízkych rúško. Preto Vám odporúčam, začnite uvažovať tak, že si zaobstaráte rúška buď v lekárni alebo si ich svojpomocne vyrobíte sami."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 

 

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE a webstránku www.ladce.sk.