Projekty financované EÚ

Zrealizované projekty 2016

 

Projekty, ktoré sa v obci podarilo úspešne ukončiť a zrealizovať v roku 2016.

 

 

1. Výstavba multifunkčného ihriska

 • Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bola komplexná výstavba multifunkčného ihriska v obci. Výstavba MI pozostávala z výkopových prác, odvodnenia celej plochy, napojenia elektroinštalácie, položenia vrstiev pod hraciu plochu, betónovanie prvkov, osadenie osvetlenia, mantinelov, sietí a uvedenia do prevádzky ku samotnému bezpečnému užívaniu.
 • Požadovaná suma: 40 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 116 987,11,- €
 • Získaná dotácia z Úradu vlády SR: 40 000,- €

 

Výstavba multifunkčného ihriska - fotky a článok

 

 

2. Zlepšenie dostupnosti triedeného zberu v Ladcoch

 • Poskytovateľ dotácie: Envirofond
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bol nákup zberných nádob pre obec Ladce v rámci triedeného zberu, čo sa podarilo úspešne zrealizovať a naučiť tak občanov obce správne triediť komunálny odpad.
 • Požadovaná suma: 26 255,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 38 223,60,- €
 • Získaná dotácia z Environfondu: 23 815,20,- €

 

viac o triedení odpadu píšeme na tomto odkaze

 

 

3. Spracovanie územného plánu obce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bolo nové doplnenie zmien „Zmeny a doplnky č.1" do územného plánu obce Ladce.
 • Požadovaná suma: 3 122,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4 460,- €
 • Územný plán v obci Ladce bolo potrebné zaktualizovať a doplniť ho o nové bytové prvky a rozšíriť o zóny priemyselné (investorské), rekreačné – oddychové, obytné.
 • Celý rok 2016 prebiehali intenzívne rokovania so zástupcami dotknutých obcí a štátnych inštitúcií z dôvodu zaujatia odborných stanovísk k nášmu strategickému rozvoju obce a jeho okolia.
 • Získaná dotácia z MDVaRR SR: 3 122,- €

 

mapový portál obce - kliknite

 

 

4. Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu

 • Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bol nákup kníh do obecnej knižnice Ladce. Potreba realizácie tohto projektu vyplývala najmä z potreby zaktualizovať knižničný fond v obecnej knižnici, zmodernizovať priestory knižnice a vybaviť ju elektronizáciou, z časti sa nám podarilo zrealizovať naše zámery a to nákupom kníh do fondu v počte 153 ks.
 • Požadovaná suma: 1000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4050,- €
 • Získaná dotácia z MK SR: 1000,- €

 

článok o projekte

 

 

5. Podpora opatrovateľskej služby

 • Poskytovateľ dotácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Požadovaná suma dotácie: 507,- € na výkon jednej opatrovateľky
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bolo zvýšenie počtu opatrovateliek o 14 plných pracovných úväzkov s cieľom zabezpečiť rozšírenie opatrovateľských služieb pre všetkých záujemcov z radov našich spoluobčanov.
 • Projekt sa nám podarilo úspešne zrealizovať len sčasti a to len o 5 nových opatrovateliek, ktoré pracujú na plný pracovný úväzok od 1. 12. 2016 pod zamestnávateľom obce Ladce. Ostatní záujemcovia odstúpili počas procesu vybavovania alebo vzhľadom na zmeny podmienok výzvy sa stali neoprávnenými žiadateľmi.
 • V roku 2016 obec Ladce získala dotáciu: 5577,- €
 • V roku 2017 obec Ladce získala dotáciu: 5577,- €