Projekty financované EÚ

Revitalizácia miestneho cintorína v Ladcoch (vizualizácia)

 

V rámci zverejnenia vizualizácie premeny priestorov medzi kultúrnym domom a križovatkou sme spomínali aj zmeny, ktoré čakajú náš miestny cintorín. Na tejto podstránke nájdete vizualizáciu, ktorá komplexne ukazuje ako by mohla revitalizácia cintorína vyzerať vo finále.

 

 

 

Terajší stav

Terajší cintorín má akoby tri časti. V prvej, najstaršej, sa dnes nachádza pomerne veľa nevyužívaných hrobov. Druhá časť (centrálna) pozostáva z vyhradenej časti pre cintorín sestier sv. Vincenta de Paul, verejných hrobových miest a detských hrobov. Práve táto časť s detskými hrobmi má v sebe potenciál na vytvorenie ucelenej zelene – odporúčame pozrieť si vizualizácie pre lepšie pochopenie našej myšlienky. Najnovšia, tretia časť, je veľmi využívaná, nachádza sa v nej aj bývalá márnica. Faktom je, že priestory okolo cintorína nie sú doriešené ani z hľadiska parkovania, ani z hľadiska vzhľadu. Oplotenie cintorína je, nebudeme si klamať, v zlom stave. Z niektorých strán sa rozpadá.

 

 

 

Plány

Na jestvujúcom cintoríne sa zachová 1 181 hrobových miest. Táto časť cintorína bude doplnená ešte o 230 nových miest. Nová časť cintorína prinesie ďalších 386 hrobových miest.

 

 

 

Vstup od hlavnej cesty

 

 

 

 

V rámci revitalizácie cintorína bude opravené aj betónové a pletivové oplotenie, je nutné vymeniť ho za nové. Doriešiť by sme chceli aj priestor medzi hlavnou cestou a cintorínom a tiež priestor pred cintorínom zo strany Koyšovej ulice. Projekt ráta aj s vybudovaním lepších parkovacích miest – chceme, aby malo parkovanie úroveň.

 

 

Snahou autorov vizualizácie bolo najmä zhumanizovať pustý betónový charakter tohto priestoru najmä tým, že sa vytvoria kvalitné plochy plné zelene, pričom jestvujúce stromy sa zachovajú v maximálne možnej miere. Pri dvoch vstupoch z ulice sa zrealizuje portál s kovanou bránou. Plocha medzi cestnou komunikáciou a oplotením sa vydláždi, čím vzniknú parkovacie miesta. Pri vchode bude priestor pre smetné nádoby a kompostéry. Bývalá márnica bude zbúraná, nahradia ju nové hrobové miesta a zeleň. Vyčistí sa aj jestvujúci pamätník hrdinov Prvej svetovej vojny. Osadené kríže ostávajú, ich okolie však bude upravené tak, aby priestor pôsobil celistvo.

 

 

 

Urnový háj v novej, rozšírenej časti cintorína

 

 

 

 

Nevyužívané a zanedbané hroby zo spomínanej prvej časti cintorína (najstaršej) budú odstránené, ale citlivo. Aby sme predišli špekuláciám zo strany občanov, či prípadným obvineniam, dodávame, že pri rušení hrobových miest budeme postupovať maximálne eticky a ľudsky, budeme sa snažiť dohľadať prípadných pozostalých a riešiť s nimi túto situáciu. Nepôjde teda o násilné, či nátlakové rušenie. Riešiť sa budú len tie hroby, kde uplynula tlecia doba, hroby, ktoré nemajú pozostalého, ktorý by za miesto platil nájom, prípadne to budú hroby zanedbané a nenavštevované. Táto fáza práce si bude vyžadovať aj spoluprácu občanov s obecným úradom. Náhrobné kamene zo zrušených hrobov sa umiestnia na nový múr, ktorý bude súčasťou oplotenia, aby sa spomienka na zosnulých zachovala.

 

 

Druhá časť, centrálna, bude obnovená tak, že sa nevyužitá trávnatá plocha premení na alej. Stromy budú doplnené o kvety, lavičky, trávnik. Do časti pre hroby sestier sa zasahovať nebude. V rámci "druhej" časti cintorína sa ráta aj s budovaním miest pre detské hroby a tiež miest pre urnové hroby. Najnovšia časť cintorína, ktorá sa dnes aktívne využíva, bude vydláždená a pri dome smútku sa zrealizuje urnový múr.

 

 

Budúcnosť by mala priniesť aj rozšírenie cintorína o novú časť – tu by vznikol priestor pre klasické hrobové miesta, ale tiež pre urnový háj. Samozrejmosťou bude zeleň a lavičky. Ráta sa s tým, že pri prechode medzi starou a novou časťou cintorína ostane priechod k okolitým poľnohospodárskym pozemkom, nakoľko cesta sa tu nachádza aj teraz a je využívaná.

 

 

 

Plocha cintorína bude doplnené o zeleň a kvety

 

 

 

 

Pozrite si vizualizácie našich plánov a napíšte nám, čo si o nich myslíte. Za každý názor budeme radi. Cieľom revitalizácie cintorína je vytvoriť pietne miesto na úrovni, spríjemniť pobyt tým, ktorí na toto miesto chodia spomínať na svojich blízkych. Revitalizácia bude rozdelená z dôvodu financií na viacero etáp, pričom o stavebných úpravách budeme verejnosť vždy informovať.

 

 

Podľa našich predpokladov by sa však s prvou fázou realizácie mohlo začať buď na jeseň tohto roku, alebo na začiatku roku 2022. V súčasnej dobe vybavujeme stavebné povolenie/ ohlasovaciu povinnosť a po nadobudnutí právoplatnosti začneme s výberovým konaním na dodávateľa stavby. V tejto fáze riešime kolumbáriom oplotenie za domom smútku zo strany od zberného dvora. Začiatok stavby a jej dokončenie však bude závisieť nielen od počasia, ale aj od rýchlosti všetkých schvaľovacích procesov a následne výberového konania. Veríme, že 3. vlna pandémie či prípadný lockdown už realizáciu tejto stavby neovplyvní.

 

 

Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce

 

 

 

 

Formulár pre názory

 

 

vizualizácia križovatky