Projekty financované EÚ

Výročná schôdza ZO SZZP Ladce 2023

Činnosť našej ZO SZZP v  Ladcoch začala účasťou na výročných členských schôdzach družobných organizácií v Košeckom Podhradí, Púchove, Lúkach pod Makytou, Novej Dubnici a Dubnici nad Váhom.

Dňa 31.03.2023 sa konala vo vestibule DK Ladce výročná členská schôdza ZO SZZP Ladce, kde sa zhodnotili rok 2022 a predniesli plán činnosti na rok 2023.

 

Zúčastnilo sa na nej 84 členov z Ladiec a zástupcovia družobných organizácií okresu Ilava a Púchov. Pozvanie od predsedu ZO SZZP Ladce , Milana Rafaja, prijal aj starosta obce Dominik Koštialik. 

 

Schôdzu zahájil a viedol predseda ZO p. Milan Rafaj. Po privítaní hostí a členov, sme si uctili pamiatku našich  členov, ktorí zomreli v roku 2022. Správu o činnosti za rok 2022 predniesol predseda ZO a správu o hospodárení predniesla predsedníčka revíznej komisie p. Anna Kováčová. Zo zdravotných dôvodov sa vzdala funkcie pokladníčky p. Ľudmila Sláviková a miesto nej bola zvolená nová p. Bohumila Neuročná. Po prednesení plánu práce ZO SZZP v Ladcoch na rok 2023 nasledovala diskusia,  v rámci ktorej sa nám prihovoril aj starosta OcÚ Ladce p. Dominik Koštialik. Boli aj odmenení 16 členovia, ktorí mali v roku 2022 okruhlé životné jubileum. Po ukončení diskusie bolo schválené uznesenie z VČS a predseda schôdzu ukončil.

 

Táto organizácia patrí medzi najaktívnejšie v Ladcoch a to nás veľmi teší .

 

Prajeme všetkým členom pevné zdravie a aby sa im aj naďalej takto darilo!

 

Text: Milan Rafaj

Foto: Ing. Katarína Kalusová