Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Stavebné poplatky

 

Stavebné poplatky sa menia a vyberajú sa podľa aktuálnych a platných zákonov. Informácie o všetkých poplatkoch získate na obecnom úrade buď osobne, alebo telefonicky. Odporúčame vždy zavolať si alebo prísť a riešiť danú situáciu - poplatok s pracovníkom úradu. V tabuľke ponúkame prehľad len tých najčastejších poplatkov.

 

 

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu rodinného domu

50,00 €

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu bytového domu

200,00 €

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami

30,00 €

žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu (studňa)

30,00 €

žiadosť o vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

40,00 €

návrh na predĺženie územného rozhodnutia

20,00 €

žiadosť o predĺženie lehoty výstavby - rodinný dom

10,00 €

žiadosť o dodatočné povolenie stavby – trojnásobok sadzby za stavebné povolenie

žiadosť o povolenie odstránenia stavby (za každý odstraňovaný objekt)

20,00 €

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby (rodinný dom)

35,00 €

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby (studňa)

20,00 €

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby – garáž s jedným alebo dvoma miestami)

20,00 €