Projekty financované EÚ

Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov pri bytových domoch 2022

 

Zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov pri bytových domoch bude od nového roka v našej obci komfortnejší. Prvý vývoz bude už 5. januára 2022!

 

 

Pribudnú hnedé nádoby na odpad

Obec Ladce začala v roku 2021 so zberom BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) pomocou kompostérov, ktoré boli rozmiestnené pri bytovkách. Tento zber bol prínosný, nakoľko občania do nich vo veľkom množstve ukladali zvyšky kuchynských odpadov. Legislatíva nám však neumožnila uplatniť si dané množstvá pri určovaní poplatku za skládkovanie odpadu. Od roku 2022 preto obec zavedie zber BRKO pomocou 240 l hnedých nádob, ktoré budú rozmiestnené pri kontajnerových stojiskách s frekvenciou vývozu 1x za 7 dní.

 

 

Bytovkári dostanú "štartovací balíček"

Okrem komfortnejšieho zberu BRKO sa obec rozhodla motivovať domácnosti bytových domov aj tým, že im rozdá „štartovací balíček“, ktorý obsahuje špeciálny košík na kuchynský bioodpad a 50 ks kompostovateľných vreciek. Občania ich dostanú od zamestnancov obecného úradu počas mesiacov december 2021 a január 2022. Košík je vyrobený tak, aby spoločne s použitím kompostovateľného vrecka minimalizoval zápach, redukoval rozmnožovanie drobného hmyzu a uľahčil triedenie bioodpadu v domácnostiach.

 

 

Košíky sú určené výlučne na zvyšky z kuchyne, z ovocia a zo zeleniny, z pečiva a obilnín, rastlín a podobne. Nesmú sa do nich vkladať obaly znečistené potravinami, jedlé oleje a tuky (zber je zabezpečený na zbernom dvore), uhynuté zvieratá, exkrementy zvierat, triedené zložky, stavebný odpad a zemina.

 

 

Je vhodné používať v košíku kompostovateľné vrecká - čiže môžete odpad vhodiť do hnedej nádoby hneď aj s vreckom. Zabráni sa tak znečisteniu nielen domácich, ale aj vonkajších nádob na bioodpad. Iné obaly (napr. plastové vrecká) by znehodnotili celý obsah nádoby a ďalší proces spracovania by bol neúčinný. Ak máte bioodpad v plastovom vrecku, obsah vysypte a plastové vrecko vhoďte do žltej nádoby na plasty.

 

 

Triedením bioodpadov prispievate k zníženiu množstva odpadov na skládke, a tým k zníženiu poplatkov za skládkovanie. Ušetrené finančné prostriedky sa tak môžu v obci využiť efektívnejšie.

 

 

Kompostéry zatiaľ ostanú

Kompostéry pri bytových domoch zatiaľ ostávajú na svojich miestach, nakoľko boli osadené vďaka projektu súvisiacemu s obecnou verejnou zeleňou. Do týchto kompostérov budú pracovníci obce dávať lístie či trávu počas úpravy verejnej zelene. Občania bytových domov môžu stále kompostéry používať, napríklad na väčší biologický odpad (konáriky, kvety, kytice) no prioritne by sme im odporúčali používať hnedé nádoby, nakoľko obec potrebuje mať štatistiky ohľadom množstva BRKO a vývoz hnedých nádob je v cene ročného poplatku za vývoz odpadu.

 

 

 

Čo do biodpadu patrí a čo nepatrí?

ÁNO, patria sem

Tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, starý chlieb a pečivo, mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupinky, potraviny po záručnej dobe (bez obalu), znehodnotené potraviny/potraviny po záručnej dobe (bez obalu), šupky z ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky kvetov a rastlín.

NIE, nepatria sem

Triedené zložky odpadu (plasty, sklo, papier, tetrapaky), nebezpečné odpady, kuchynský olej (tuky), tekuté zložky (polievky, omáčky), plastové vrecká, plienky, prach zo smetí a vysávania, cigaretový ohorky, uhynuté zvieratá, živé vianočné stromčeky (patria na zberný dvor).

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl