Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Linky pomoci pre ženy a mládež