Projekty financované EÚ

Projekt Výstavbou bezúdržbových detských ihrísk bojujeme proti kriminalite v obci Ladce – I. etapa

 

Obec Ladce predkladá ďalší projekt rámci prevencie kriminality detí a mládeže obce Ladce na MV SR Bratislava.

 

Názov projektu:

"Výstavbou bezúdržbových detských ihrísk bojujeme proti kriminalite v obci Ladce – I. etapa“

 

 

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania bezúdržbového detského ihriska v obci Ladce na parcele č. 111 registri „C“ v k.ú. Ladce. Chceme zatraktívniť športové prostredie vo frekventovanej sídliskovej časti našej obce, kde sa zdržiavajú všetky vekové kategórie detí, ktoré chceme takýmto spôsobom vytiahnuť z domovov, od počítačov, do prírody na detské ihrisko a naučiť ich zdravému životnému štýlu.

 

Ďalším cieľom predkladaného projektu je pokračovať vo zvyšovaní všeobecnej bezpečnosti našich maloletých a pomôcť im v pravidelnom stretávaní sa pri športových aktivitách, v komunikácii, v dosahovaní lepšej fyzickej aktivity detí, ale zároveň dosiahnuť i stretávanie rodičov a starých rodičov pri športových aktivitách organizovaných našou obcou.

 

Zároveň chceme týmto projektom zdôrazniť význam všeobecných hodnôt športu, mentálneho rozvoja detí a pohybových aktivít. Projektom chceme pomôcť v budovaní lepších vzájomnách vzťahov medzi deťmi, rozvíjaniu schopnosti synchrónnej spolupráce užívateľov ihriska – detí, rozvoju koordinácie a rovnováhy tela, rozvoju pohybovej motoriky, svalov, svalovej vytrvalosti tela.

 

 

Plánované zmeny na ihrisku:

Ihrisko je potrebné opraviť, resp. rekonštruovať, nakoľko je už tohto času opotrebované. V danom priestore sa nachádzajú prvky, ktoré však nezodpovedajú súčasným normám a bezpečnosti inštalácie, sú zhrdzavelé, rozpadávajú sa a môžu spôsobiť úraz deťom i mládeži. Nové prvky detského ihriska budú bezúdržbové, certifikované podľa normy STN EN 1176, STN EN 1177, budú z kvalitných materiálov, ktoré zaručia dlhodobú životnosť.

 

Na implementácii projektu sa budú podieľať odborníci špecialisti - firma, ktorá realizuje detské ihriská po celom Slovensku s dlhoročnými skúsenosťami.

 

Technické riešenie projektu spočíva v nákupe 4 hracích prvkov a nového bezpečnostného povrchu ihriska z t.z. liateho gumenného povrchu, čo si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky. Uvedené prvky zodpovedajú normám a kritériám výstavby detských ihrísk v súčasnosti.

 

Po finančnom ukončení projektu bude bezúdržbové detské ihrisko slúžiť ako oddychová, herná, športová a voľnočasová zóna určená komunitám žijúcim v našej obci. Do budúcnosti chceme inštalovať i kameru na uvedený priestor a monitorovať a zaznamenávať pohyb osôb v priestore vo dne i v noci. Realizácia projektu by prispela k zvýšeniu štandardu využívania vonkajších priestorov, k zvýšeniu bezpečnosti detí v obci a tým by napomáhala znižovaniu kriminality detí a mládeže v našej obci.

 

 

A prečo tento projekt vznikol?

Predkladaná žiadosť je reakciou na potrebu zvýšenia bezpečnosti detí a mládeže vybudovaním bezúdržbového detského ihriska s následnými etapami ďalších investícií a rozvoja do tejto lokality, ktoré by mali eliminovať nepriaznivé okolnosti podnecujúce trestnú činnosť, ničenie majetku v osobnom a v spoločnom vlastníctve. Prevencia a eliminácia kriminality, bezpečnosť detí a mládeže a pocit istoty sú jednou z hlavných podmienok a záujmov samosprávy.

 

Hlavným problémom obyvateľov obce z pohľadu predmetu tejto žiadosti je stále existujúca majetková kriminalita, páchanie priestupkov, vytváranie nelegálnych skládok, vyčíňanie dospievajúcej mládeže, rozširovanie a distribúcie drog, atď.

 

Popísané problémy pomôže riešiť uvedený projekt a kontinuálne etapizovanie tohto projektu nám pomôže zlepšiť všeobecnú bezpečnosť a kvalitu životnej úrovne obyvateľov obce.

 

Žiadame o poskytnutie dotácie na projekt v oblasti prevencie
kriminality vo výške: 51 520,00
,- €

Celkové náklady: 64 400,- €

Spoluúčasť obce: 12 880,- €

 

 

Informácie, text, fotografie a spracovanie projektu: Mgr. Dáša Šeligová