Projekty financované EÚ

Obnovujeme pôvodný vstup do kaštieľa 2023

Nedávno sme odbornej i laickej verejnosti predstavili zrekonštruované priestory západného krídla kaštieľa v Ladcoch, ktoré bolo pamiatkovo obnovené vďaka Grantom EHP a Nórska. V snahe o celkovú obnovu kaštieľa však nezaháľame a postupne obraciame našu pozornosť aj na jeho zvyšné časti. V roku 2023 sa odborné práce sústredili na obnovu vstupného portiku – stĺpovej predsiene, situovanej pred hlavným vstupom do kaštieľa. Niektorých možno prekvapí, že historický hlavný vstup do kaštieľa je orientovaný na severozápad, teda od Váhu.

 

Portikus podľa záverov pamiatkového výskumu Alexandra Németha pochádza z tretej stavebnej fázy kaštieľa, spojenej so stavebnými aktivitami Adolfa Schenka v poslednej štvrtine 19. storočia. Ešte v nedávnom období bola časť portiku takmer úplne zničená. Čitatelia Ladeckých zvestí už vedia, že v rámci prvej fázy obnovy v roku 2022 bol portikus odborne očistený, na čistý povrch bol aplikovaný špeciálny sanačný systém a zároveň bola obnovená terasa nad portikom, vrátane lokálneho nahradenia dlažby. V tohtoročnej druhej fáze sme sa zamerali na obnovu balustrády – série okrasných profilovaných stĺpikov. Pre potreby kaštieľa boli najskôr vyrobené nové formy, z ktorých boli odlievané nové stĺpiky, tvarovo vychádzajúce z originálnych kamenných prvkov. Pozornosť bola venovaná aj vrchnej časti – madlu balustrády. Celá balustráda bola hydrofobizovaná. Toto opatrenie zvýši odolnosť balustrády voči vode a tým aj jej životnosť. Z balustrády, ktorá je nielen pamiatkovo hodnotným pôvodným, ale aj vizuálne atraktívnym prvkom kaštieľa sa tak budú tešiť ešte aj ďalšie generácie.

 

Pamiatková obnova portiku bola realizovaná vďaka dotácii Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z dotačného programu „Obnovme si svoj dom“ vo výške 20.000 eur. Práce prebiehali pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín.

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD.

Foto:  Jozef Heisar