Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Poplatky za nájom, užívanie KD, Besedy

 

Cenník schválený obecným zastupiteľstvom 02. 07. 2020 upravuje pravidlá a ceny pre prenájmy priestorov v Kultúrnom dome v Ladcoch a v Osvetovej besede v Tunežiciach. Všetky podmienky nájdete aj v súbore na konci stránky.

 

 

 

Nájom nebytových priestorov – Kultúrny dom Ladce

Veľká sála

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia, tanečná zábava, ples,
diskotéka

400 €/1 deň

Spoločenské udalosti (napr. svadba, narodeninové oslavy, kar, stužková)

200 €/1 deň*

Vestibul, prísalie

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

100 €/1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

50 € /1 deň

Vstupná chodba (akýkoľvek účel)

20 €/1 deň

Kuchynka (akýkoľvek účel)

20 €/1 deň

 

Ostatné priestory - nájom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci, zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schválená OcZ.

* Obec môže poskytnúť na žiadosť 20 % zľavu, pokiaľ žiadateľ (oslávenec, ženích, nevesta) má trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

 

 

Užívanie nebytových priestorov - Osvetová beseda Tunežice

Nájom od 14. 11. do 14. 04.

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

20 €/1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy,)

20 €/1 deň

Nájom od 15. 04. do 13. 11.

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

10 €/1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

10 €/1 deň*

 

* Obec môže poskytnúť na žiadosť 20 % zľavu, pokiaľ žiadateľ (oslávenec, ženích, nevesta) má trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

 

 

  • V prípade záujmu o nájom nebytových priestorov Kultúrneho domu v Ladcoch a Osvetovej besedy v Tunežiciach je potrebné sa nahlásiť u p. Porubčanovej na t.č. 0902 967 570 alebo emailom na adrese l.porubcanova@ladce.sk.
  • Pri objednaní termínu akcie platí nájomca kauciu vo výške 50 % z celkovej ceny nájmu, do pokladne Obecného úradu Ladce alebo na účet SK 77 0200 0000 0000 2232 4372, ktorá prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa, ak akcia neprebehne.
  • Kauciu obec vyberá na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu spôsobenej škody na predmete nájmu alebo jeho zariadenia. Doplatok za nájom sa platí najneskôr deň vopred pred konaním akcie a pri predajných akciách v deň konania predajnej akcie.
  • V prípade konania zábavy, diskotéky a plesu žiadateľ predloží písomnú žiadosť o povolenie na konanie akcie, v ktorej sú uvedené mená zodpovedných usporiadateľov, požiarnikov, potvrdenie o nahlásení akcie na OR PZ, strážnu a bezpečnostnú službu.
  • Správca kultúrneho domu alebo osvetovej besedy pred akciou alebo v deň konania akcie (na základe dohody) odovzdá nájomcovi zariadenie a potrebný inventár na základe odovzdávacieho protokolu.
  • Nájomca je povinný, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak, vykonať pred konaním akcie a do troch hodín po skončení doby prenájmu bežné upratanie prenajatých priestorov a zabezpečiť likvidáciu odpadu.
  • V prípade neupratania priestorov a nezlikvidovania odpadu nájomca uhradí prenajímateľovi nevyhnutné náklady spojené s ich vykonaním vo výške 50 % z kaucie.
  • Za zapožičanie obrusov nájomca platí 1 €/1 kus. Najneskôr deň po ukončení akcie nájomca odovzdá zariadenie kultúrneho domu a osvetovej besedy správcovi, v stave v akom bolo na akciu odovzdané. Vzniklú škodu nájomca hradí v plnej výške.
  • V prípade predajných akcií v kultúrnom dome nájomca odovzdá správcovi zariadenie kultúrneho domu do 2 hodín od ukončenia predajnej akcie, v stave v akom bolo na predajnú akciu odovzdané. Vzniklú škodu nájomca hradí v plnej výške.

 

 

 

 

Späť na všetky poplatky

 

Súbory na stiahnutie