Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Poplatky za nájom, užívanie KD, Besedy

 

Cenník schválený obecným zastupiteľstvom 02. 07. 2020 upravuje pravidlá a ceny pre prenájmy priestorov v Kultúrnom dome v Ladcoch a v Osvetovej besede v Tunežiciach. Všetky podmienky nájdete aj v súbore na konci stránky.

 

 

 

Nájom nebytových priestorov – Kultúrny dom Ladce

Veľká sála

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia, tanečná zábava, ples,
diskotéka

400 €/1 deň

Spoločenské udalosti (napr. svadba, narodeninové oslavy, kar, stužková)

200 €/1 deň*

Vestibul, prísalie

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

100 €/1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

50 € /1 deň

Vstupná chodba (akýkoľvek účel)

20 €/1 deň

Kuchynka (akýkoľvek účel)

20 €/1 deň

 

Ostatné priestory - nájom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci, zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schválená OcZ.

* Obec môže poskytnúť na žiadosť 20 % zľavu, pokiaľ žiadateľ (oslávenec, ženích, nevesta) má trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

 

 

Užívanie nebytových priestorov - Osvetová beseda Tunežice

Nájom od 14. 11. do 14. 04.

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

20 €/1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy,)

20 €/1 deň

Nájom od 15. 04. do 13. 11.

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

10 €/1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

10 €/1 deň*

 

* Obec môže poskytnúť na žiadosť 20 % zľavu, pokiaľ žiadateľ (oslávenec, ženích, nevesta) má trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

 

 

  • V prípade záujmu o nájom nebytových priestorov Kultúrneho domu v Ladcoch a Osvetovej besedy v Tunežiciach je potrebné sa nahlásiť u p. Porubčanovej na t.č. 0902 967 570 alebo emailom na adrese l.porubcanova@ladce.sk.
  • Pri objednaní termínu akcie platí nájomca kauciu vo výške 50 % z celkovej ceny nájmu, do pokladne Obecného úradu Ladce alebo na účet SK 77 0200 0000 0000 2232 4372, ktorá prepadá v plnej výške v prospech prenajímateľa, ak akcia neprebehne.
  • Kauciu obec vyberá na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu spôsobenej škody na predmete nájmu alebo jeho zariadenia. Doplatok za nájom sa platí najneskôr deň vopred pred konaním akcie a pri predajných akciách v deň konania predajnej akcie.
  • V prípade konania zábavy, diskotéky a plesu žiadateľ predloží písomnú žiadosť o povolenie na konanie akcie, v ktorej sú uvedené mená zodpovedných usporiadateľov, požiarnikov, potvrdenie o nahlásení akcie na OR PZ, strážnu a bezpečnostnú službu.
  • Správca kultúrneho domu alebo osvetovej besedy pred akciou alebo v deň konania akcie (na základe dohody) odovzdá nájomcovi zariadenie a potrebný inventár na základe odovzdávacieho protokolu.
  • Nájomca je povinný, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak, vykonať pred konaním akcie a do troch hodín po skončení doby prenájmu bežné upratanie prenajatých priestorov a zabezpečiť likvidáciu odpadu.
  • V prípade neupratania priestorov a nezlikvidovania odpadu nájomca uhradí prenajímateľovi nevyhnutné náklady spojené s ich vykonaním vo výške 50 % z kaucie.
  • Za zapožičanie obrusov nájomca platí 1 €/1 kus. Najneskôr deň po ukončení akcie nájomca odovzdá zariadenie kultúrneho domu a osvetovej besedy správcovi, v stave v akom bolo na akciu odovzdané. Vzniklú škodu nájomca hradí v plnej výške.
  • V prípade predajných akcií v kultúrnom dome nájomca odovzdá správcovi zariadenie kultúrneho domu do 2 hodín od ukončenia predajnej akcie, v stave v akom bolo na predajnú akciu odovzdané. Vzniklú škodu nájomca hradí v plnej výške.

 

 

 

 

Späť na všetky poplatky

 

Súbory na stiahnutie