Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Poplatky za nájom, užívanie KD, Besedy

 

Cenník schválený obecným zastupiteľstvom upravuje pravidlá, podmienky a výšku úhrady za poskytovanie nehnuteľných vecí vo vlastníctve obce Ladce do nájmu obyvateľov obce Ladce, právnických osôb, príp. občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Ladce a poskytovanie hnuteľných vecí vo vlastníctve obce Ladce do nájmu obyvateľov obce Ladce, právnických osôb, príp. občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

Nájom nebytových priestorov – Kultúrny dom Ladce

Veľká sála

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia, stužková

200 € / 1 deň

Spoločenské udalosti (napr. svadba, narodeninové oslavy, kar)

200 € / 1 deň*

Vestibul, prísalie

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

100 € / 1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

100 € / 1 deň*

Vstupná chodba (akýkoľvek účel)

20 € / 1 deň

Kuchynka (akýkoľvek účel)

20 € / 1 deň

 

Ostatné priestory - nájom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci, zmluva podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov schválená OcZ.

* Obec môže poskytnúť na žiadosť 20% zľavu, pokiaľ žiadateľ (oslávenec, ženích, nevesta) má trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

Užívanie nebytových priestorov - Osvetová beseda Tunežice

Nájom od 14. 11. do 14. 04.

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

20 € / 1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

20 € / 1 deň

Nájom od 15. 04. do 13. 11.

Podnikateľské účely, kultúrne podujatia

10 € / 1 deň

Spoločenské oslavy (napr. svadba, narodeninové oslavy)

10 € / 1 deň*

 

* Obec môže poskytnúť na žiadosť 20% zľavu, pokiaľ žiadateľ (oslávenec, ženích, nevesta) má trvalý pobyt v obci Ladce.

 

 

Nájom nehnuteľností – druh pozemku záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha

pod záhradky

0,10 € / 1m2 / 1 rok

pod terasy

34 € / 1m2 / 1 rok

pod garáže, prístrešky, záhradné domčeky

1 € / 1m2 / 1 rok

Iný účel - zmluva podľa zákona č. 40/19640 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov schválená OcZ.

 

Pri organizovaní spoločenských zábav (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) vyberá obec peňažnú zábezpeku slúžiacu na zabezpečenie prípadných pohľadávok prenajímateľa voči nájomcovi z dôvodu spôsobenej škody na predmete nájmu alebo jeho zariadenia vo výške 300,00 €.