Projekty financované EÚ

REFERENDUM 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín 

 

Dátum a čas konania referenda, Právo hlasovať, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania

Informácie k delegovaniu členov volebných komisií

Tlačivá a vzory pre referendum

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia referenda

  • Financovanie referenda

Vyhláška o výdavkoch spojených s voľbami, Usmernenia v súvislosti s financovaním referenda

Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky referenda, Zápisnica Štátnej komisiepre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku referenda

 

Kontakt - organizačná a technická príprava referenda:

 

Ľubica Šedíková
tel.: +421 42 3214 206
mobil: +421 902 967 572
e-mail: l.sedikova@ladce.sk

Adresa na doručovanie žiadostí a oznámení o delegovaní členov a náhradníkov okrskovej volebnej komisie a žiadosti voľba poštou:


písomne: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133 Ladce 01863
elektronicky: podatelna@ladce.sk

Súbory na stiahnutie