Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

 

Volebné okrsky:

 

 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce alebo elektronickou poštou na adresu: l.sedikova@ladce.sk.

 

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu

 
Žiadosť možno doručiť elektronickou poštou na adresu l.sedikova@ladce.sk , najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 

 

Oznámenie o čase a mieste konania volieb:

Pre občanov, ktorí majú evidovaný trvalý pobyt na obec Ladce (teda majú zrušený trvalý pobyt na konkrétnej adrese v obci): volebný okrsok č.1: 25. 05. 2019, od 07:00 do 22:00 hod., Dom kultúry Ladce