Projekty financované EÚ

Nový školský rok v MŠ Ladce 2021

 

Brána našej materskej školy sa slávnostne otvorila 2. 9. 2021 pre všetky deti. Privítali sme zvedavé detské očká naplnené úsmevom a očakávaním, čo všetko u nás zažijú. Určite to budú nové vedomosti, poznania, kamarátstva a zážitky. Sme odhodlaní spoločnými silami nový školský rok zvládnuť najlepšie ako vieme.

 

 

V školskom roku 2021/2022 navštevuje materskú školu 101 detí vo veku od 2,5 - 6 rokov, z toho 30 detí je pred vstupom do ZŠ. Predprimárne vzdelávanie detí sa aj v tomto školskom roku realizuje podľa Školského vzdelávacieho programu „POĎ SO MNOU SPOZNÁVAŤ SVET“, ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 0 so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa tak, aby zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania.

 

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 1. trieda Mgr. Lenka Pechová a Bc. Zuzana Bednárová, 2. trieda p. Alena Janíková a Mgr. Gabriela Zahradníková, 3. trieda p. Andrea Kotrasová a Mgr. Ivana Molnárová , 4. trieda p. Alena Hudáková a p. Karin Štefúnová a 5. trieda p. Anna Grmanová a p. Táňa Kukuliašová. V rámci projektu Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov ll. pracujú u nás asistentky učiteľa p. Petra Šatková a p. Natália Justhová. O kvalitnú stravu našich detí sa starajú pani kuchárky Emília Martišová, Michaela Martináková, Alena Hriadeľová pod vedením vedúcej školskej jedálne p. Renáty Mikuškovej. O čistotu a bezpečný chod našej MŠ sa starajú p. Zuzana Čuríková, p. Daniela Markušová a p. Alena Zajacová.

 

 

Opäť sa rozbehla činnosť záujmových krúžkov (výtvarný krúžok, tanečný krúžok a hasičský krúžok), ktoré sú prispôsobené vekovým osobitostiam detí a sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Činnosť finančne i materiálne zabezpečujú rodičia prihlásených detí, podľa vzájomnej dohody. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Je určená deťom vo veku 5 - 6 rokov. Spoločne si teda prajme veľa úspechov, spokojnosti, trpezlivosti a radosti, aby sa nám všetkým v novom školskom roku darilo!

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: výber fotiek zo stránky MŠ Ladce