Projekty financované EÚ

Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladce

 

  • Názov projektu: Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladce
  • Kód projektu v ITMS 2014+: 310011Q099
  • Miesto realizácie projektu: Obec Ladce
  • Zmluvná výška NFP: 332 297,05 EUR
  • Časová realizácia projektu: 1/2020 – 12/2020

 

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Ladce.

 

 

Hlavná aktivita projektu:

1. Triedený zber komunálnych odpadov

Predmetom aktivity sú stavebné práce a nákup manipulačnej techniky na zabezpečenie triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Ladce

 

 

Projekt je zameraný na triedený zber nasledujúcich zložiek odpadov:
• Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad parkov vrátane odpadu z cintorínov (20 02 01)
• Drobný stavebný odpad (20 03 08)
• Objemný odpad (20 03 07)
• Jedlé oleje a tuky (20 01 25)
• Textílie (20 01 11)

 

 

Merateľné ukazovatele:

  • Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity a množstva triedených zložiek komunálneho odpadu.
  • Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov bude 292,12 t/rok
  • Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu bude 292,12 t/rok

 

 

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk