Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia KD v Ladcoch ukončená 2019

 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu v Ladcoch je úspešne ukončená

 

V októbri 2017 sme písali článok o významnom dni pre náš Dom kultúry v Ladcoch. Bol to deň 28. 8. 2017, kedy obec ako hlavný investor začala s rekonštrukciou KD spolu so zhotoviteľom stavby, spoločnosťou L.I.R.R. Prievidza.

 

 

Etapa projektu rekonštrukcie trvala od 07/2017 – do 07/2018, odstraňovanie nedorobkov bolo ukončené minulý rok v zmysle Zmluvy o dielo. V súčasnosti prebieha administratívny ukončovací proces projektu do 07/2019 – energetický audit budovy, monitoring projektu a kontroly z agentúry SIEA v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ.

 

 

Samotná rekonštrukcia prebiehala v etapách – výmena okien, dverí, zateplenie fasády, stropu, vybudovanie samostatných kotolní, výmena rozvodov tepla a radiátorov pre každú budovu samostatne, montáž solárneho ohrevu vody pre budovu obecného úradu, rekuperačná jednotka, ktorá sa stará o výmenu vzduchu vo veľkej sále.

 

 

Farebnosť fasády domu kultúry vybrali poslanci obecného zastupiteľstva v spolupráci s hlavným projektantom Ing. arch. I. Lampartom z Keramoprojektu Trenčín.

 

 

Počas prác na diele nám taktiež vznikali nemalé finančné náklady zo zdrojov obce, ktoré boli nevyhnutné na dokončenie úprav a funkčnosti ostatných prác na zvodoch a trativodoch domu kultúry a nielen tie. Pri demontážnych prácach sa odkrývali nepredvídateľné skutočnosti, ktoré sa vyhodnotili agentúrou SIEA ako neoprávnené výdavky.

 

 

Rekonštrukcia Domu kultúry bola zameraná hlavne na 1. hlavnú aktivitu projektu minimalizovanie energetickej náročnosti, zníženia nákladov na vykurovanie a optimalizácie výsledkov udržiavania budov v takých číslach – percentách, aby sme naplnili cieľ projektu. Podľa prvých analýz spotreby tepla v budovách I, II, III, ktoré boli predmetom rekonštrukcie sa nám to podarilo znížiť o viac ako 50%. Ďalšie roky ukážu v akej kondícii udržíme nielen dom kultúry, ale aj ďalšie dve časti verejných budov – obecný úrad a závodný klub. Po vykonaní porealizačného auditu ušetríme obci nemalé finančné prostriedky za vykurovanie a tým sa naplnia merateľné ukazovatele projektu „Modernizácie a energetickej optimalizácie kultúrneho domu Ladce.“ – dopytovo orientovaný projekt s poskytnutým nenávratným finančným príspevkom 1 122 373,29 Eur.

 

 

Sme vďační, že nám Európska únia poskytla nenávratný finančný príspevok po splnení všetkých vstupných procesov uchádzania sa o jeho schválenie a že nás vybrala spomedzi mnohých uchádzačov o nenávratnú pomoc v rámci SR.

 

 

Veríme, že sa vám kultúrny stánok v našej obci páči a splní svoj účel aj pre ďalšie generácie.

 

 

Keďže rekonštrukcia bola rozdelená na etapy, pripomeňme si galériami jednotlivé práce, vďaka ktorým uvidíme zmeny a novoty na KD oveľa lepšie.

 

 

Rekonštrukcia - fotogaléria 2017

 

 

Viac o projekte, informácie, čísla, fakty

 

 

Rekonštrukcia - fotogaléria 2018

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová