Projekty financované EÚ

Komunálny odpad

 

Komunálny odpad (KO) vzniká v domácnostiach, produkujú ho fyzické aj právnické osoby. Na zber KO slúžia zberné nádoby. Vývoz komunálneho odpadu v našej obci zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Dôležité je, aby občania komodity, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber, nevhadzovali do komunálneho odpadu, ale separovali ich. Ušetria tým miesto v zbernej nádobe, správajú sa ohľaduplne k životnému prostrediu a čo je dôležité, správnym separovaním sa šetria náklady na samotnú likvidáciu odpadu.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ informácií, ktoré vás zaujímajú):

Počet zberných nádob podľa počtu osôb | Kúpa nádoby, vývoz nádoby na KO | Umiestnenie nádoby na KO | Poplatky za vývoz KO | Uhradenie poplatkov, zníženie poplatku za KO

 

 

 

 

Počet zberných nádob je určený na počet osôb nasledovne:

Počet osôb

Nárok na zbernú nádobu

Interval vývozu

1 až 4 osoby v rodinnom dome

nárok na 1 ks 110 litrovej (120 litrovej) zbernej nádoby

1x za 2 týždne

5 a viac osôb v rodinnom dome

nárok na 2 ks 110 litrových (120 litrových) zberných nádob

1x za 2 týždne

40 osôb v bytovom dome

nárok na 1 ks 1 100 litrovej nádoby

1x za 2 týždne

 

Dôležité: nárok na smetnú nádobu sa nerozlišuje podľa domácností v rodinnom dome, ale podľa počtu osôb žijúcich na jednom súpisnom čísle!

 

 

 

 

Kúpa nádoby, vývoz nádoby na KO:

 • Zbernú nádobu si musí zabezpečiť občan kúpou (zakúpiť si ich môže na OcÚ Ladce).
 • Zber zmesového komunálneho odpadu sa riadi vopred stanoveným harmonogramom.
 • Zberné nádoby sú označené farebnými nálepkami:
  • biela nálepka vývoz 1x za týždeň,
  • žltá nálepka vývoz 1x za 2 týždne.
 • Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Odporúčame neplniť zberné nádoby odpadom, ktorý sa dá separovať v rámci mobilného zberu (napr. plasty) v obci, alebo na zbernom dvore či v kompostéri.
 • Zmesový KO je pripravený na zber, keď je uložený v evidovanej zbernej nádobe na zmesový KO a táto je sprístupnená počas zberového dňa po 6:00 hod. Zmesový KO uložený mimo evidovanej zbernej nádoby na zmesový KO nie je obecný dopravca povinný zberať.

 

 

 

 

Umiestnenie nádoby na KO:

 • Vlastník nehnuteľnosti (alebo nájomca, správca bytového domu) je povinný zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby tak, aby bol k nim zabezpečený prístup, aby boli na spevnenom podklade, a aby neboli trvalo umiestnené na chodníku či komunikácii.
 • Na chodníku je možné ponechať nádobu len na dobu nevyhnutnú na jej vyprázdnenie.
 • Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu.

 

 

 

 

Poplatky za vývoz KO:

a) Pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Ladce trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá má na území obce oprávnenie užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie 0,0822 €/ osoba/kalendárny deň.

b) Pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa, zapojeného do množstvového zberu

 • 0,0331 €/ 1 liter pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x týždenne,
 • 0,0331 €/ 1 liter pri frekvencii odvozu 110 litrovej nádoby 1x za 2 týždne,
 • 0,0290 €/ 1 liter pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x týždenne,
 • 0,0290 €/ 1 liter pri frekvencii odvozu 1 100 litrovej nádoby 1x za 2 týždne,
 • 0,0601 €/ 1 liter pri frekvencii odvozu 240 litrovej nádoby 1x týždenne.

c) Sadza poplatku za drobný stavebný odpad (DSO) bez obsahu škodlivín je:

 • 0,03 €/kg - DSO triedený (betón, tehly, škridly, keramická dlažba a obklady a pod.) bez prímesí a bez obsahu škodlivín,
 • 0,06 €/kg - DSO netriedený bez obsahu škodlivín (napr. sadrokartón, podlahové a asfaltové krytiny, okná, sklená vata, PVC rozvody, obaly znečistené stavebnými hmotami, sanita, atď.).

 

 

 

 

Uhradenie poplatkov, zníženie poplatku za KO:

 • Poplatok sa platí za celé zdaňovacie obdobie.
 • Poplatok je možné uhradiť priamo do pokladne na Obecnom úrade Ladce alebo na účet obce.
 • V prípade dovezeného drobného stavebného odpadu bez škodlivín obec Ladce zabezpečí odváženie tohto odpadu, hneď na mieste vypočíta celkovú výšku poplatku a tá musí byť uhradená na mieste v hotovosti.
 • Poplatok za KO je možné znížiť v špeciálnych prípadoch a po doložení potrebných dokumentov (napr. pri práci či štúdiu v zahraničí, pri prechodnom bydlisku či bydlisku na internáte, pri dlhodobom pobyte v zariadení sociálnych služieb a podobne).

 

 

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.

 

 

 

 

Zberný dvor