Projekty financované EÚ

Oprava Cementárskej ulice 2018

 

Zámerom investora obce Ladce bolo zrekonštruovať časť ulice Cementárska, ktorá je značne poškodená a zdevastovaná aj vozidlami Lesov SR, ktoré ju využívajú pre prevoz dreva. Obec však do opravy neinvestovala len svoje prostriedky. V minulom roku nám Lesy SR poskytli 20 000 € na opravu Cementárskej ulice práve z dôvodu, že ich nákladné automobily prechádzajú po tejto komunikácii. Minulý rok sme tento príspevok nevyužili, no tento rok sme sa rozhodli túto možnosť využiť a dať cestu do poriadku. Začiatok rekonštrukcie bol v úseku od pošty a koniec v úseku pred mostom, čiže sa opravilo cca 180,67 m.

 

 

V zmysle urbanistického riešenia, ktoré riešilo kompozično - priestorovú štruktúru, sa pri ceste navrhli pozdĺžne a kolmé parkovacie miesta. Mostný projekt pri pošte sa ponechá, ale zjednosmerní sa. Mostný objekt pri hostinci sa zaslepí a bude používaný len pre chodcov. V budúcnosti sa má v týchto priestoroch vybudovať aj organizovaná parkovacia plocha, ktorá tu v súčasnosti chýba. Aj tieto zmeny by mali podporiť víziu prepojenia tejto ulice s centrom obce, nakoľko po odstavení železničného priechodu a postavení podchodu ostala cesta od pošty smerom k Cementárke akoby „odrezaná“ od zvyšnej časti Ladiec a "nedoriešená".

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová