Projekty financované EÚ

Ostatné poplatky

 

Prehľad ďalších poplatkov v obci: nájom nehnuteľností, poplatok za výrub stromov, poplatok za umiestnenie reklamného zariadenia na nehnuteľnom majetku obce, miestna daň za ubytovanie v obci, poskytovanie sociálnych služieb v obci, kopírovacie služby poskytované obecným úradom.

 

 

 

Nájom nehnuteľností – druh pozemku: záhrada, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha

pod záhradky

0,10 €/1m2 /1 rok

pod terasy

34 €/1m2/1 rok

pod garáže, prístrešky, záhradné domčeky

1 €/1m2 /1 rok

Iný účel - zmluva podľa zákona č. 40/19640 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov schválená OcZ.

 

 

 

 

Poplatok za výrub stromov

fyzická osoba

10 €

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie,
ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

100 €

 

Oslobodenie

  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
  • Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

 

 

 

 

Umiestnenie reklamného zariadenia na nehnuteľnom majetku obce

Plocha reklamného zariadenia do 10 m2

200 €/1 deň

Plocha reklamného zariadenia nad 10 m2

300 €/1 deň

 

 

 

 

Miestna daň za ubytovanie v obci

osoba/prenocovanie

0,50 €

 

 

 

 

Poskytovanie sociálnych služieb v obci

terénna forma opatrovateľskej služby

1,80 € hodina úkonov

terénna forma odľahčovacej služby

1,80 € hodina úkonov

 

 

 

 

Kopírovacie služby poskytované obecným úradom

1- stranové kopírovanie formátu A4

0,05 €/1 strana

1- stranové kopírovanie formátu A3

0,10 €/1 strana

2 - stranové kopírovanie formátu A4

0,10 €/1 strana

2 - stranové kopírovanie formátu A4

0,20 €/1 strana

viazanie zmlúv pri osvedčovaní

0,50 €/väzba

 

 

 

Späť na všetky poplatky