Práca šlachtí človeka, práca pre iného šlachtí dvojnásobne.

Ostatné poplatky

 

Prehľad ďalších poplatkov v obci:

 

 

Poplatok za výrub stromov

fyzická osoba

10,00 €

právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

100,00 €

 

Oslobodenie

  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
  • Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
  • Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.

 

 

Miestna daň za ubytovanie v obci

osoba/prenocovanie

0,33 €

 

 

Poskytovanie sociálnych služieb v obci

terénna forma opatrovateľskej služby

0,60 € hodina úkonov

terénna forma odľahčovacej služby

0,60 € hodina úkonov