Projekty financované EÚ

Projektové zámery obce Ladce

 

Projektové zámery obce Ladce - tu nájdete projekty, ktoré boli podané, ale ešte čakajú na schválenie, prípadne sú v štádiu riešenia. Okrem týchto projektov podporuje obec aj projekty ZŠ a MŠ Ladce, resp. sa snaží byť nápomocná týmto inštitúciám pri podávaní ich projektov.

 

 

1. Parkovisko pri cintoríne v Ladcoch

 • Realizácia: 2019/2020
 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície je odkúpenie pozemku od NDS a z tohto pozemku vybudovať parkovisko pre návštevníkov cintorína v Ladcoch
 • Cena pozemku: znalecký posudok – odkúpenie pozemku – Kúpna zmluva schválená OZ zo dňa 18. 05. 2017
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 150 000,- €

 

 

2. Náučný turistický chodník na horu Butkov

 • Čaká sa na Výzvu INTEREG – SK-CZ realizácia 2019/2020
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca
 • Požadovaná suma: 30 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 40 000,- €
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba náučného chodníka s info tabuľami od chaty Muflónka až po novopostavenú krížovú cestu.

 

 

3. Základná škola Vážska

 • Žiadosť nebola podaná, zámer obce v realizácii projektu: 2019/2020
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je financovanie havarijnej situácie ZŠ podľa výzvy a podmienok /oprava sociálnych zariadení, zmena dispozície šatní ... atď./
 • Požadovaná suma: 95 500,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 95 500 ,- €
 • O.i. obec získala pre ZŠ na základe Výzvy z 01/2017 aj notebook a stavebnicový systém pre II. stupeň ZŠ

 

 

4. Materská škola Ladce – Zníženie energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov

 • Žiadosť zamietnutá v r. 2017, nová žiadosť podaná v 04/2018 – odpoveď zatiaľ nemáme
 • Poskytovateľ dotácie: Environfond BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zabezpečiť nové zdroje tepla pre MŠ a znížiť tak náklady na vykurovanie.
 • Požadovaná suma: 200 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 288 000,- €

 

 

5. Ladce – Odkanalizovanie odpadových vôd IBV Ladce

 • Momentálne v riešení, vybavuje sa stavebné povolenie, vysporadúvajú sa pozemky – plánovaná realizácia projektu v 2018/2019, na jej realizácii sa v súčasnosti pracuje
 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce, PVS a.s. Považská Bystrica
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je sprístupniť navrhovanú IBV s prepojením so stredom obce, vybudovanie komunikácií, spevnených plôch a chodníka.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 380 000,- €

 

 

6. Riešenie NN vedení ul. Tajovského a Záhradná

 • Realizácia: 2018/2019
 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zabezpečiť prekládku stĺpu na Tajovského ulici a odstránenie podperných bodov na Záhradnej ulici v okolí detského ihriska so zmenou osvetlenia danej komunikácie v tejto časti.
 • Požadované náklady: 25 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €

 

 

7. Zberný dvor Ladce

 • Realizácia: v riešení, čaká sa na odpoveď, realizácia v 2018/2019
 • Poskytovateľ dotácie: MŽP, Bratislava
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je vybudovanie a prevádzkovanie zberného dvora v obci Ladce ako vyhradenej plochy pre príjem, zhromažďovanie a separovanie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výška dotácie: 332 297,05,- €

 

 

8. Projekt "Výstavbou bezúdržbových detských ihrísk bojujeme proti kriminalite v obci Ladce – I. etapa"

 • Stav: tento projekt nebol schválený, v budúcom volebnom období bude určite patriť medzi priority v rámci dobudovania centra obce a pešej zóny.
 • Poskytovateľ dotácie: MV SR Bratislava
 • Popis projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania bezúdržbového detského ihriska v obci Ladce na parcele č. 111 registri „C“ v k.ú. Ladce. Chceme zatraktívniť športové prostredie vo frekventovanej sídliskovej časti našej obce, kde sa zdržiavajú všetky vekové kategórie detí, ktoré chceme takýmto spôsobom vytiahnuť z domovov, od počítačov, do prírody na detské ihrisko a naučiť ich zdravému životnému štýlu.
 • Požadovaná suma: 51 520,00,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 64 400,- €
 • Spoluúčasť obce: 12 880,- €

 

 

9. Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond
 • Požadovaná dotácia: 121 980,- €
 • Celkové náklady: 128 400,- €
 • Popis projektu: nákup komunálnej techniky a to zametacieho auta s príslušenstvom
 • Realizácia: 2019/2020
 • Žiadosť podaná: 10/2018

 

 

Nové projektové zámery obce:

 • dopravný poriadok v obci Ladce - v riešení
 • prebiehajúce rekonštrukčné práce na KD - dobudovať interiér KD, kuchyňa, okolie
 • IBV za kaštieľom chodník - v riešení
 • Dni obce Ladce 2019
 • Oplotenie ihriska Tunežice - v riešení
 • premiestnenie pomníka padlým a umučeným v SNP- v riešení
 • parkovisko pri cintoríne
 • Horné Ladce - ihrisko