Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Projektové zámery obce Ladce

 

Projektové zámery obce Ladce - tu nájdete projekty, ktoré boli podané, ale ešte čakajú na schválenie, prípadne sú v štádiu riešenia. Takisto tu nájdete neschválené projekty alebo projekty, ktoré čakajú na opätovnú výzvu. Okrem týchto projektov podporuje obec aj projekty ZŠ a MŠ Ladce, resp. sa snaží byť nápomocná týmto inštitúciam pri podávaní ich projektov.

 

1. Parkovisko pri cintoríne v Ladcoch

 • Realizácia: 2019/2020
 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície je odkúpenie pozemku od NDS a z tohto pozemku vybudovať parkovisko pre návštevníkov cintorína v Ladcoch
 • Cena pozemku: znalecký posudok – odkúpenie pozemku – Kúpna zmluva schválená OZ zo dňa 18. 05. 2017
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 150 000,- €

 

 

2. Náučný turistický chodník na horu Butkov

 • Čaká sa na Výzvu INTEREG – SK-CZ realizácia 2019/2020
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca
 • Požadovaná suma: 30 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 40 000,- €
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba náučného chodníka s info tabuľami od chaty Muflónka až po novopostavenú krížovú cestu.

 

 

3. Eko – záhrada Tunežice

 • Čaká sa na Výzvu z MŽP 2018
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba Eko záhradky pre deti aj dospelých v Tunežiciach, pozostáva z vybudovania kamenných a drevených prvkov, kde budú posadené bylinky, zelenina, kvety, ...
 • Požadovaná suma: 8 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €

 

 

4. Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce

 • Žiadosť zamietnutá v r. 2016, 2017, v roku 2018 podaná nová žiadosť, dotácia schválená v 06/2018 – na realizácii projektu sa pracuje
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia - OP KŽP
 • Požadovaná suma: 111 150,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 117 000,- €
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je kúpa a zaobstaranie 5 ks kontajnerov, traktora, vlečky, multicary

 

 

5. Rozšíreným Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – II. etapa v roku 2018

 • Žiadosť zamietnutá
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.
 • Požadovaná suma: 29 300,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 36 600,- €

 

 

6. Základná škola Vážska

 • Žiadosť nebola podaná, zámer obce v realizácii projektu: 2019/2020
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je financovanie havarijnej situácie ZŠ podľa výzvy a podmienok /oprava sociálnych zariadení, zmena dispozície šatní ... atď./
 • Požadovaná suma: 95 500,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 95 500 ,- €
 • O.i. obec získala pre ZŠ na základe Výzvy z 01/2017 aj notebook a stavebnicový systém pre II. stupeň ZŠ

 

 

7. Obecná knižnica – nákup regálov a vybavenia

 • Žiadosť zamietnutá
 • Poskytovateľ dotácie: Nadácia SLSP, a.s. BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je nákup materiálneho vybavenia do obecnej knižnice.
 • Požadovaná suma: 5 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 12 448,- €

 

 

8. Obecná knižnica – počítačové vybavenie

 • Žiadosť zamietnutá
 • Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zabezpečiť do obecnej knižnice elektronický systém spracovávania knižničných jednotiek nákupom PC a špeciálneho softwaru.
 • Požadovaná suma: 4 923,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 5 183,- €

 

 

9. Materská škola Ladce – Zníženie energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov

 • Žiadosť zamietnutá v r. 2017, nová žiadosť podaná v 04/2018 – odpoveď zatiaľ nemáme
 • Poskytovateľ dotácie: Environfond BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zabezpečiť nové zdroje tepla pre MŠ a znížiť tak náklady na vykurovanie.
 • Požadovaná suma: 200 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 288 000,- €

 

 

10. Ladce – Odkanalizovanie odpadových vôd IBV Ladce

 • Momentálne v riešení, vybavuje sa stavebné povolenie, vysporadúvajú sa pozemky – plánovaná realizácia projektu v 2018/2019
 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce, PVS a.s. Považská Bystrica
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je sprístupniť navrhovanú IBV s prepojením so stredom obce, vybudovanie komunikácií, spevnených plôch a chodníka.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 380 000,- €

 

 

11. Riešenie NN vedení ul. Tajovského a Záhradná

 • Realizácia: 2018/2019
 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zabezpečiť prekládku stĺpu na Tajovského ulici a odstránenie podperných bodov na Záhradnej ulici v okolí detského ihriska so zmenou osvetlenia danej komunikácie v tejto časti.
 • Požadovaná suma: 20 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €

 

 

12. Bezúdržbové detské ihrisko - Záhradná

 • Žiadosť neschválená, podaná opäť v 02/2018. Do uvedeného projektu nejdeme, výrazne o 50% ponížená dotácia z úradu vlády.
 • Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR, Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba nového detského ihriska v uvedenej lokalite.
 • Požadovaná suma: 12 597,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 13 260,- €

 

 

13. Parkovacie miesta Záhradná - Cementárska

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce – v štádiu prípravy
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bude vybudovať a upraviť miesta na parkovanie, s prepojením na cyklodopravu a chodníkmi pre peších.
 • Požadovaná suma:
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt:

 

 

14. Nadobudnutie budovy na účel hasičskej stanice

 • Žiadosť podaná 04/2018 - odpoveď nemáme, problém potvrdenia - hasiči nemajú status potvrdenia z kraja o DHZ
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je kúpa nehnuteľnosti požiarnej stanice.
 • Požadovaná suma: 12 160,00,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 12 800,- €

 

 

15. Zberný dvor Ladce

 • Realizácia: v riešení, čaká sa na odpoveď, realizácia v 2018/2019
 • Poskytovateľ dotácie: MŽP, Bratislava
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je vybudovanie a prevádzkovanie zberného dvora v obci Ladce ako vyhradenej plochy pre príjem, zhromažďovanie a separovanie odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Výška dotácie: 332 297,05,- €

 

 

16. Projekt "Výstavbou bezúdržbových detských ihrísk bojujeme proti kriminalite v obci Ladce – I. etapa"

 • Stav: tento projekt nebol schválený, v budúcom volebnom období bude určite patriť medzi priority v rámci dobudovania centra obce a pešej zóny.
 • Poskytovateľ dotácie: MV SR Bratislava
 • Popis projektu: Hlavným cieľom predkladaného projektu je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania bezúdržbového detského ihriska v obci Ladce na parcele č. 111 registri „C“ v k.ú. Ladce. Chceme zatraktívniť športové prostredie vo frekventovanej sídliskovej časti našej obce, kde sa zdržiavajú všetky vekové kategórie detí, ktoré chceme takýmto spôsobom vytiahnuť z domovov, od počítačov, do prírody na detské ihrisko a naučiť ich zdravému životnému štýlu.
 • Požadovaná suma: 51 520,00,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 64 400,- €
 • Spoluúčasť obce: 12 880,- €