Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Výzvy - verejné obstarávanie

 

Na tomto mieste zverejňujeme výzvy na verejné obstarávania. V prípade, že tu nenájdete žiadny dokument znamená to, že v súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy.

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 • Verejný obstarávateľ: Obec Ladce
 • Predmet zákazky: Dodanie a osadenie fitnes prvkov
 • Podrobný popis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je dodanie, montáž a osadenie do betónového základu 6 ks exteriérového fitnes náradia:
  • 4 ks pre fitnes zónu pri detskom ihrisku na Záhradnej ulici v Ladcoch – výmera plochy pre plánované fitnes prvky 17 x 5 m;
  • 2 ks na multifunkčné ihrisko v Tunežiciach - výmera plochy pre plánované fitnes prvky 17 x 5 m.
 • Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 20. 06. 2019 do 15.00 hod., a to zaslaním na hore uvedený e-mail alebo poštou, kuriérom príp. odovzdaním osobne do podateľne obecného úradu Ladce v obálke označenej heslom výzvy „Cenová ponuka - Dodanie a osadenie fitnes prvkov – neotvárať“.
 • Podmienky otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom účasť na
  vyhodnocovaní ponúk. Vyhodnotenie sa uskutoční dňa 21. 06. 2019.
 • Navrhnutý spôsob zadania zákazky: Objednávka
 • Termín zadania zákazky: júl 2019
 • Termín uskutočnenia zákazky: október 2019
 • Celý dokument

 

Súbory na stiahnutie