Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Výzvy - verejné obstarávanie

 

Na tomto mieste zverejňujeme výzvy na verejné obstarávania. V prípade, že tu nenájdete žiadny dokument znamená to, že v súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy.

 

Názov predmetu zákazky: Zberný dvor v obci Ladce

 • Predmet zákazky – verejného obstarávania: Predmetom ponuky a zákazky je verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác na zbernom dvore v obci Ladce. Predmet zákazky je spolufinancovaný zo zdrojov EŠIF, štátneho rozpočtu SR
  a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Predmetom zákazky je výstavba oploteného zberného dvora v Obci Ladce, k.u. Ladce, parc. č. 729 a 728. Účelom zrealizovaného diela bude zberný dvor v obci Ladce ako vyhradenej plochy pre príjem,
  zhromažďovanie a separovanie odpadov v zmysle zákona o odpadoch. Opis a rozsah predmetu zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou a položkovite výkazom
  výmer na predmet zákazky.
 • Predpokladaná hodnota zákazky: 155 495,09 EUR bez DPH
 • Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností prijímateľa pomoci. Viď zmluva o dielo – najneskôr do 30. 11. 2020.
 • Miesto realizácie: Trenčiansky samosprávny kraj, okres Ilava, ulica Pavla Koyša, 018 63 Ladce.
 • Lehota a miesto na predloženie ponuky: do 16. 4. 2020 do 10:00 hod.

 

 

Súbory na stiahnutie