O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Výzvy - verejné obstarávanie

 

Na tomto mieste zverejňujeme výzvy na verejné obstarávania. V prípade, že tu nenájdete žiadny dokument znamená to, že v súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy.

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 • Predmet zákazky: Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Ladce
  • CPV 90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  • CPV 90511100-3 Zber tuhého komunálneho odpadu
 • Podrobný popis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je nakladanie s tuhým komunálnym odpadom na území obce Ladce v zmysle zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
 • Rozsah požadovanej služby: Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo 110 l, 1100 l a 240 l odpadových nádob od obyvateľov a podnikateľských subjektov na území obce Ladce v predpokladanom celkovom množstve cca 450 ton za rok, manipulácia s odpadovými nádobami, ich vyprázdnenie a odvoz na skládku odpadov.
 • Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 13. 12. 2019 do 12.00 hod., a to
  prostredníctvom systému TENDERnet v časti „Zadať ponuku“. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
 • Všetky ostatné informácie sú v dokumente na konci stránky

 

 

Súbory na stiahnutie