Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Úradné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Dokumenty sú na webe prístupné nielen do dňa ich zvesenia z úradnej nástenky, ale do konca kalendárneho roka. Dokument si otvoríte kliknutím na jeho názov. Poznámky o odvolaní sa, podávaní námietok alebo ústnych konaniach sú zverejnené v poznámke pod názvom dokumentu do oficiálneho dátumu zvesenia dokumentu z úradnej nástenky.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania | Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia | Informácie o začatí správneho konania | Listové zásielky, zrušenia pobytu

 

 

 

 

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania

Názov
dokumentu
Vydané Vyvesené Zvesené
Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, PRESBETON 09. 07. 2020 22. 09. 2020  

Verejná vyhláška - stavebné povolenie, Peter Čík

Odvolanie je možné do 15 dní od dňa doručenia

29. 06. 2020

03. 07. 2020

18. 07. 2020

Výberové konanie na miesto učiteľky v MŠ Ladce s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2020

08. 06. 2020 08. 06. 2020 30. 06. 2020

Oznámenie o začatí stavebného konania, p. Čík

02. 06. 2020 08. 06. 2020 23. 06. 2020

Plán udržateľnej mobility TN kraja - správa a hodnotenie

18. 05. 2020 18. 05. 2020 08. 06. 2020
Osobitné obhospodárovanie lesa v lesnom celku Ilava 22. 04. 2020 11. 05. 2020 26. 05. 2020

Začiatok pozemkových úprav v katastrálnom území Ladce

Informácia o pozemkových úpravách

30. 01. 2020 13. 02. 2020 28. 02. 2020

Zabezpečenie hospodárenia v lesoch v lesnom celku Ilava

24. 01. 2020

29. 01. 2020

13. 02. 2020

Rekonštrukcia el. vedenia Považská Bystrica 14. 01. 2020 14. 01. 2020 29. 01. 2020
Zabezpečenie hospodárenia v lesoch v lesnom celku Ilava 19. 12. 2019 08. 01. 2020 23. 01. 2020

 

 

 

 

Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia

Pozvánku vydal Deň konania Čas Miesto
Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce, Urbárske pozemkové spoločenstvo Ladce 16. 08. 2020 15:00 KD Ladce
Združenie urbárnikov, pozemkové spoločenstvo, Lesné družstvo, pozemkové spoločenstvo Ladce - Tunežice 05. 07. 2020 14:00 Osvetová beseda Tunežice

Pozemkové spoločenstvo-združenie urbárnikov a lesné družstvo Tunežice

22. 03. 2020 14:00 Osvetová beseda Tunežice

Lesné spoločenstvo Ladce, Urbárske spoločenstvo Ladce

29. 03. 2020

15:00

KD Ladce

 

 

 

 

Informácie o začatí správneho konania

pre výrub dreviny na pozemku

 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vydané Vyvesené Zvesené

Jozef Varček

Záujem byť účastníkom v konaní potvrdiť do 5 pracovných dní od zverejnenia

22. 06. 2020 22. 06. 2020 29. 06. 2020

Obec Košeca

12. 03. 2020 12. 03. 2020 19. 03. 2020

Viera Škutová

03. 03. 2020 03. 03. 2020 09. 03. 2020

Anna Kacinová

20. 02. 2020 20. 02. 2020 25. 02. 2020

Obec Košeca

18. 02. 2020 18. 02. 2020 24. 02. 2020

Tomáš Martiška

18. 02. 2020 18. 02. 2020 24. 02. 2020

Emanuel Haviar

30. 01. 2020

30. 01. 2020

06. 02. 2020

 

 

 

Všeobecné oznamy pre občanov