Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Úradné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Dokumenty sú na webe prístupné nielen do dňa ich zvesenia z úradnej nástenky, ale do konca kalendárneho roka. Dokument si otvoríte kliknutím na jeho názov. Poznámky o odvolaní sa, podávaní námietok alebo ústnych konaniach sú zverejnené v poznámke pod názvom dokumentu do oficiálneho dátumu zvesenia dokumentu z úradnej nástenky.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania, územné rozhodnutia, výzvy a iné | Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia | Informácie o začatí správneho konania | Listové zásielky, zrušenia pobytu

 

 

 

 

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania, územné rozhodnutia, výzvy a iné

Názov
dokumentu
Vydané Vyvesené Zvesené

Výzva na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce

Príves nákladný za
traktor, min. cena 1 000 €

Fotka prívesu 01Fotka prívesu 02Fotka prívesu 03

28. 09. 2021

28. 09. 2021

Lehota na doručovanie cenových ponúk do 14. 10. 2021

Zverejnenie zámeru prenajať majetok - novinový stánok pre BRESMAN

28. 09. 2021

28. 09. 2021

 

Stavebné povolenie "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, úsek Ladce - Púchov"

Odvolanie je možné do 15 dní od dňa doručenia

06. 09. 2021 08. 09. 2021 23. 09. 2021
Kolaudačné rozhodnutie a povolenie zmeny stavby pre Považskú vodárenskú spoločnosť ("Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava" - 1. etapa) 13. 08. 2021 16. 08. 2021 31. 08. 2021
Rozhodnutie o určení hraníc lesného celku Lednické Rovne 26. 07. 2021 29. 07. 2021 13. 08. 2021
Rozhodnutie o určení hraníc lesného celku Ilava 26. 07. 2021 29. 07. 2021 13. 08. 2021
Verejná vyhláška - začatie stavebného konania "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, úsek Ladce - Púchov" 19. 07. 2021 20. 07. 2021 04. 08. 2021
Zverejnenie záujmu prenajať majetok obce - vybudovanie a užívanie samoobslužných výdajných a podacích miest so
Zásielkovňou
09. 07. 2021 09. 07. 2021  
Kópia žiadosti o stavebné povolenie pre PRESBETON Slovakia, s.r.o. na stavbu výrobno-obchodný areál 28. 06. 2021 30. 06. 2021  
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a konania o zmene stavby - vodná stavba 28. 06. 2021 28. 06. 2021 13. 07. 2021
Výzva na vyjadrenie určenie lesného celku Ilava 21. 06. 2021 22. 06. 2021 07. 07. 2021
Výzva na vyjadrenie - určenie lesného celku Lednické Rovne 21. 06. 2021 22. 06. 2021 07. 07. 2021
Zápisnica - predaj traktora ZETOR 14. 06. 2021    
Kolaudačné rozhodnutie k vodnej stavbe (návrh na vydanie) "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava" 28. 05. 2021 01. 06. 2021 16. 06. 2021

Výzva na predloženie cenových ponúk na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce - Traktor ZETOR 5211, minimálna cena 2 000 €

Foto traktora

20. 05. 2021 24. 05. 2021  
Zverejnenie záujmu prenajať majetok obce - záhradka; p. Pajer a p. Ing. Pajerová 22. 04. 2021 22. 04. 2021  
Kolaudačné konanie - predĺženie užívania časti vodnej stavby pre stavbu "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava" 05. 03. 2021 12. 03. 2021 27. 03. 2021
Zverejnenie záujmu priameho nájmu nehnuteľnosti – starý Dom smútku na pohrebné služby 09. 03. 2021 09. 03. 2021  
Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2020

26. 02. 2021

26. 02. 2021

14. 03. 2021

PRESBETON Slovakia, s.r.o., rozhodnutie o umiestnení stavby Výrobno-obchodný areál PRESBETON

08. 02. 2021 09. 02. 2021 24. 02. 2021
Výberové konanie - terénny asistent (TA COVID) pre Ladce a Tunežice 11. 01. 2021 11. 01. 2021 22. 01. 2021

 

 

 

 

Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia

Pozvánku vydal Deň konania Čas Miesto
Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce, Urbárske pozemkové spoločenstvo Ladce 15. 08. 2021 15:00 KD Ladce

 

 

 

 

Informácie o začatí správneho konania

pre výrub dreviny na pozemku

 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vydané Vyvesené Zvesené

Mária Kukuliašová

17. 09. 2021 17. 09. 2021 24. 09. 2021

Marek Lukáč

09. 09. 2021 16. 09. 2021 16. 09. 2021

Jozef Češko

31. 08. 2021 31. 08. 2021 07. 09. 2021
Upovedomenie o začatí konania - lesný celok Ilava 07. 05. 2021 12. 05. 2021 27. 05. 2021
Upovedomenie o začatí konania - lesný celok Lednické Rovne 07. 05. 2021 12. 05. 2021 27. 05. 2021

Obec Ladce

17. 03. 2021 17. 03. 2021 24. 03. 2021

 

 

 

 

Všeobecné oznamy pre občanov