V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Úradné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete všetky verejné vyhlášky a oznámenia, pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia, informácie o začatí správneho konania, listové zásielky na meno občana, zrušenia pobytu, výberové konania. Dokumenty sú na webe prístupné nielen do dňa ich zvesenia z úradnej nástenky, ale do konca kalendárneho roka. Dokument si otvoríte kliknutím na jeho názov. Poznámky o odvolaní sa, podávaní námietok alebo ústnych konaniach sú zverejnené v poznámke pod názvom dokumentu do oficiálneho dátumu zvesenia dokumentu z úradnej nástenky.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania, územné rozhodnutia, výzvy a iné | Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia | Informácie o začatí správneho konania | Listové zásielky, zrušenia pobytu

 

 

 

 

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania, územné rozhodnutia, výzvy a iné

Názov
dokumentu
Vydané Vyvesené Zvesené
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Územné rozhodnutie - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby 
12613 - Ladce - Ul. Cementárska - Rozšírenie NNK

 
22. 05. 2023 22. 05. 2023 06. 06. 2023
Stavebné povolenie- obec Beluša - Prístrešky a cyklostojany Beluša - Železničná stanica 1, Prístrešky a cyklostojany Beluša - Železničná stanica 2 24. 04. 2023 25. 04. 2023 10. 05. 2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce 2023 - 2030   28. 03. 2023 11. 04. 2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania o upustení od ústneho pojednávania - stavebného povolenia - prístrešok a cyklostojany železničná stanica Beluša 10. 03. 2023 10. 03. 2023 25. 03. 2023
O p r a v a inej zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia verejnou vyhláškou 10. 02. 2023 16. 02. 2023 03. 03. 2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné objekty stavby: ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. a V. etapa oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania 31. 01. 2023 01. 02. 2023 16. 02. 2023
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania (§36) a nariadenie ústneho pojednávania  19. 01. 2023 19. 01. 2023 03. 02. 2023
Rozhodnutie verejnou vyhláškou -  ZLEPŠENIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V TSK„ ČASŤ 4: ÚSEK
NEMŠOVÁ – DUBNICA NAD VÁHOM – LADCE
21. 11. 2022 29. 11. 2022 14. 12. 2022
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného rozhodnutia - ŽSR, modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov žkm 100,500 - 159, 100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. IV. a V. etapa 25. 11. 2022 29. 11. 2022 14. 12. 2022
Oznámenie o prerokovaní návrhu hospodárskych opatrení a odovzdanie provizórnych máp a porovnávacieho výkazu 15. 11. 2022 15. 11. 2022 30. 11. 2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania - FTTC 0042BB (Ladce) - Orange Slovensko, a. s.  02. 11. 2022 03. 11. 2022 18. 11. 2022
Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: obec Ladce, Tatiana Adamičková 20. 10. 2022 31. 10. 2022 14. 11. 2022
Verejná vyhláška - Stavebné objekty - oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania  17. 10. 2022 19. 10. 2022 03. 11. 2022
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK časť 4: Úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce 05. 10. 2022 07. 10. 2022 22. 10. 2022
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania - Umiestnenie líniovej stavby 12613 - Ladce - Ulica Cementárska - Rozšírenie NNK  03. 10. 2022 05. 10. 2022 20. 10. 2022
Verejná vyhláška - Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce (ÚPN-O) Ladce 22. 08.  2022 22. 08. 2022 22. 09. 2022
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania - Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa - chodník Vetva A

18. 07. 2022

20. 07. 2022

04. 08. 2022

2.kolo Obchodnej verejnej súťaže č. 02/2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

Obec ponúka na odpredaj pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere
8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj pozemku: 35 €/1 m2.

29. 06. 2022 29. 06.2022  
Zámer nájmu nehnuteľnosti - užívanie záhradky, Ing. Stacho 20. 05. 2022 20. 05. 2022  
Zámer nájmu nehnuteľnosti - umiestnenie záhradného domčeka, Prekop 20. 05. 2022 20. 05. 2022  

Obchodná verejnú súťaž č. 01/2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

Obec ponúka na odpredaj pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere
8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj Pozemku: 50 €/1 m2.

29. 04. 2022 29. 04. 2022  
Správa o hospodárení, lesný celok Lednické Rovne 06. 04. 2022 11. 04. 2022  
Správa o hospodárení, lesný celok Ilava 06. 04. 2022 11. 04. 2022  
Zámer nájmu nehnuteľnosti - vybudovanie parkovacích státí na dobu určitú, s účinnosťou od 01. 05. 2022 do 31. 12. 2022 t.j. po dobu výstavby 01. 04. 2022 01. 04. 2022  
Celoplošná deratizácia na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jar 2022 (platí aj pre fyzické osoby) 21. 03. 2022 22. 03. 2022  
Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľného majetku obce verejnou obchodnou súťažou, pozemok KNE 273/27 04. 03. 2022 04. 03. 2022  
Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: obec Ladce, Peter Štefula 04. 03. 2022 04. 03. 2022  
Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: obec Ladce, Peter Eliaš, Pavol Eliaš 04. 03. 2022 04. 03. 2022  

 

 

 

 

Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia

Pozvánku vydal Deň konania Čas Miesto

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

26. 04. 2023 17.00

Obradná miestnosť  OcÚ Ladce

 

 

 

 

Informácie o začatí správneho konania

pre výrub dreviny na pozemku

 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vydané Vyvesené Zvesené
Obec Košeca 02. 03. 2023 02. 03. 2023 09. 03. 2023
Obec Košeca 24. 02. 2023 24. 02. 2023 02. 03. 2023
Považská cementáreň, a.s. 10. 02. 2023 10. 02. 2023 16. 02. 2023
Ing. Danka Zubajová, Ľudmila Grossová 02. 02. 2023 02. 02. 2023 08. 02. 2023
Považská cementáreň, a.s.  01. 12. 2022 01. 12. 2022 07. 12. 2022
Lucia Bieliková 07. 10. 2022 07. 10. 2022 14. 10. 2022
Mindo, s.r.o. 04. 05. 2022 04. 05. 2022 11. 05. 2022
Miroslav Illo 24. 02. 2022 24. 02. 2022 03. 03. 2022
Ing. Ferdinand Gach 29. 11. 2021 29. 11. 2021 04. 12. 2021

 

 

 

 

Všeobecné oznamy pre občanov