V tme vidíme najďalej.

Úradné oznamy obce Ladce

 

Tu nájdete všetky verejné vyhlášky a oznámenia, pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia, informácie o začatí správneho konania, listové zásielky na meno občana, zrušenia pobytu, výberové konania. Dokumenty sú na webe prístupné nielen do dňa ich zvesenia z úradnej nástenky, ale do konca kalendárneho roka. Dokument si otvoríte kliknutím na jeho názov. Poznámky o odvolaní sa, podávaní námietok alebo ústnych konaniach sú zverejnené v poznámke pod názvom dokumentu do oficiálneho dátumu zvesenia dokumentu z úradnej nástenky.

 

 

 

Rýchla navigácia (kliknite na typ dokumentu):

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania, územné rozhodnutia, výzvy a iné | Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia | Informácie o začatí správneho konania | Listové zásielky, zrušenia pobytu

 

 

 

 

Verejné vyhlášky, oznámenia, výberové konania, územné rozhodnutia, výzvy a iné

Názov
dokumentu
Vydané Vyvesené Zvesené
Oznámenie o uložení zásielky verejnou vyhláškou - Slavomír NAGY 25. 05. 2022 26. 05. 2022 10. 06. 2022
VV - Stavebné objekty:  SO 39-38-01 - Žst. Ladce, komunikácia  podjazdu v nžkm 148,197 94; SO 39-33-08 - Žst. Ladce, oporný múr pri št. ceste III.tr. v nžkm 148,197 94; SO 39-33-10 - Žst. Ladce, most na preložke št. cesty III. triedy v km 0,005; stavby: ŽS

 

25. 05. 2022

 

25. 05. 2022

 

09. 06. 2022

Zámer nájmu nehnuteľnosti - užívanie záhradky, Ing. Stacho 20. 05. 2022 20. 05. 2022  
Zámer nájmu nehnuteľnosti - umiestnenie záhradného domčeka, Prekop 20. 05. 2022 20. 05. 2022  

Obchodná verejnú súťaž č. 01/2022 o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti

Obec ponúka na odpredaj pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere
8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj Pozemku: 50 €/1 m2.

29. 04. 2022 29. 04. 2022  
Správa o hospodárení, lesný celok Lednické Rovne 06. 04. 2022 11. 04. 2022  
Správa o hospodárení, lesný celok Ilava 06. 04. 2022 11. 04. 2022  
Zámer nájmu nehnuteľnosti - vybudovanie parkovacích státí na dobu určitú, s účinnosťou od 01. 05. 2022 do 31. 12. 2022 t.j. po dobu výstavby 01. 04. 2022 01. 04. 2022  
Celoplošná deratizácia na území miest a obcí okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov - jar 2022 (platí aj pre fyzické osoby) 21. 03. 2022 22. 03. 2022  
Zverejnenie zámeru - predaj nehnuteľného majetku obce verejnou obchodnou súťažou, pozemok KNE 273/27 04. 03. 2022 04. 03. 2022  
Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: obec Ladce, Peter Štefula 04. 03. 2022 04. 03. 2022  
Zámer predaja nehnuteľnosti – pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa: obec Ladce, Peter Eliaš, Pavol Eliaš 04. 03. 2022 04. 03. 2022  

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie, Presbeton Slovakia

 

Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie - stavebné objekty, Presbeton Slovakia

14. 02. 2022

 

03. 02. 2022

15. 02. 2022

 

04. 02. 2022

 

 

 

 

 

Pozvánky na stretnutia, zasadnutia, zhromaždenia

Pozvánku vydal Deň konania Čas Miesto

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

19.5.2022 17.00

Obradná miestnosť  OcÚ Ladce

 

 

 

 

Informácie o začatí správneho konania

pre výrub dreviny na pozemku

 

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vydané Vyvesené Zvesené
Mindo, s.r.o. 04. 05. 2022 04. 05. 2022 11. 05. 2022
Miroslav Illo 24. 02. 2022 24. 02. 2022 03. 03. 2022
Ing. Ferdinand Gach 29. 11. 2021 29. 11. 2021 04. 12. 2021

 

 

 

 

Všeobecné oznamy pre občanov