Projekty financované EÚ

Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu už aj na bytovkách 2021

 

Nebuďme ľahostajní a trieďme odpad tak, ako je to potrebné!

 

 

Zmena a jej riešenie

Od 1. januára 2021 prichádza zásadná zmena súvisiaca s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom. Spočíva v tom, že každá obec na Slovensku bude povinná zaviesť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej ako BRKO). Túto zmenu sme v Ladcoch začali spoločne riešiť už v lete 2020 a na stretnutí s predsedami bytoviek sme navrhli 3 možnosti ako splniť túto novelu zákona:

 

 

  1. Zber za pomoci zberovej spoločnosti. Vyzeral by tak, že by každý bytový dom mal hnedú nádobu určenú na zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu s vývozom 1 x za 14 dní. Výhodou by bola žiadna starosť o nádobu a jej vývoz, nevýhodou ďalší poplatok za nádobu a tiež jej vývoz, ktorý by sa mohol pohybovať okolo 15 € na osobu za rok.
  2. Zakúpenie elektrických kompostérov. Každé bytové spoločenstvo by zakúpilo elektrický kompostér z vlastných prostriedkov a obyvatelia daného domu by si podľa návodu na obsluhu riadili likvidáciu BRKO z jednotlivých domácností sami. Výhodou tohto riešenia by bola rýchla likvidácia BRKO, nevýhodou prvotná investícia do kompostéra. Výška investície by závisela od počtu bytových jednotiek v bytovom dome.
  3. Kompostéry. Podobne, ako rodinné domy, aj bytové domy by mali svoje kompostéry, do ktorých by bolo možné ukladať kuchynský odpad. Tu sa ako výhoda javí najmä odbúranie poplatku za vývoz odpadu a nádobu na tento odpad, no nevýhodou je potreba starať sa o danú nádobu a tiež aj o obsah kompostéra.

 

 

Ako je vidieť, každá možnosť má výhodu aj nevýhodu. Vždy bolo potrebné zvažovať, či chceme platiť viac a užívať si komfort, alebo sa postarať o odpad a ušetriť na poplatkoch za vývoz.

 

 

Po vzájomnej dohode s predsedami bytových domov v našej obci sme sa dohodli na tretej možnosti a to aj na základne pozitívnej skúsenosti s komunitnými kompostérmi, ktoré u nás fungujú od roku 2018. Tu sa ukázalo, že občanom, ktorí chceli kompostovať nevadila ani vzdialenosť, ktorú museli ku kompostéru prejsť. Preto sme na konci roka 2020 rozložili kompostéry pre obyvateľov všetkých bytových domov.

 

 

Na určitý čas (kým nenastanú zmeny v zákone) si preto budeme uplatňovať výnimku podľa §81 odst. 21 písmeno b Z .z. 79/2015 o odpadoch. Tá hovorí, že ak obec preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad, nemusí obec využívať služby oprávnenej zberovej spoločnosti.

 

 

 

Kompostovanie nie je nič ťažké

V prípade kompostovania nejde o nič nezvládnuteľné. Stačí, ak sa do kompostéra dostane iba taký odpad, ktorý tam naozaj patrí. Obec totiž nenesie zodpovednosť za odpady občanov, za každý jeden vyprodukovaný odpad je zodpovedný občan sám. Aj keď naši spolupracovníci minimálne jedenkrát do týždňa „upratujú“ aj odpad po nezodpovedných občanoch, nie je to ich povinnosť. Z časových a kapacitných dôvodov preto nebude možné, aby sa o kompostéry pridelené k bytovkám starala obec. Obec môže pomôcť iba pri dodaní suchých častí, ktoré sú vhodné do kompostéra pridávať preto, aby sa zložky z kuchyne preložili bio materiálom, ktorý lepšie pomôže ich rozkladu (piliny, hobliny, štiepka alebo suché lístie).

 

 

V druhej polovici decembra sa obyvateľom bytoviek dostali do rúk čestné prehlásenia, kde boli oznámené konkrétne informácie týkajúce sa používania kompostérov a povinností, ktoré treba dodržiavať. Je potrebné uvedomiť si, čo môžeme do kompostérov ukladať a čo tam nepatrí. Ideálnym odpadom sú zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny, kvety, zvyšky z kávy alebo aj čajové vrecúška (pozor však na kovové sponky). Podstatné je, aby sa v kompostéroch nenachádzali nerozložiteľné časti. Ak nesieme odpad v plastovom vrecku, je potrebné obsah vysypať a plastové vrecko vhodiť do nádoby na plasty. Podobne je to aj s kyticami živých kvetov – pred vhodením do kompostéra treba odstrániť stužky, obaly. O správnom kompostovaní, ale aj o správnom triedení odpadov vás budeme pravidelne informovať aj na našich internetových stránkach a v Ladeckých zvestiach.

 

 

 

Čo keď nebudeme zodpovední?

Ak sa tento spôsob zberu kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu v našej obci neosvedčí a obyvatelia bytoviek nebudú dbať na správne kompostovanie a potrebnú starostlivosť o kompostér, budeme v roku 2022 nútení zaviesť zber BRKO zberovou spoločnosťou a pre obyvateľov bytoviek sa zvýši poplatok za komunálny odpad. Už nebude priestor na vyjednávanie, hľadanie možností, ani na argumenty typu: my sme triedili a kompostovali, ale tí druhí nám to kazili. Všetci sme zodpovední za to, čo sa deje s našimi odpadmi a musíme sa tak aj správať. Ak vidíme svojho suseda, že kazí niečo, na čom mojej rodine záleží, môžeme ho predsa slušne poprosiť, aby tak nerobil. Ak to nejde osobne, využite bytové schôdze na väčšiu osvetu. Je dôležité, aby sa k triedeniu postavili zodpovedne všetci obyvatelia bytového domu.

 

 

Žiaľ, niektorí z nás si stále myslia, že celé triedenie je zbytočné. Nie je tomu tak. Za pár rokov, odkedy sme začali s triedením odpadov, sa nám znížil počet čiernych skládok a množstvo/percento vytriedeného odpadu sa nám v obci každým rok zvyšuje. Ale uspokojiť sa s tým, čo sme dokázali, nemôžeme, pretože stále je tu veľa možností ako znížiť množstvo komunálneho odpadu v našich domácnostiach. Obec Ladce spolu s Komisiou životného prostredia víta všetky podnety, návrhy a aj osobné stretnutia na zlepšenie riadenia nášho odpadového hospodárstva. A zároveň ďakuje všetkým, ktorí aktívne triedia a šíria tieto myšlienky ďalej.

 

 

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Kristína Lišková

Foto: Ing. Zuzana Malovcová Seidl