Projekty financované EÚ

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

 

Poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb  s udelených štatútom dočasného útočiska upravuje aktuálna novela zákona o azyle účinná od 7. júna 2022. Príspevok ubytovateľom vyplácajú samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje aktuálne nariadenie č. 218/2022 vlády účinné od 21. júna 2022. Výška príspevkov oprávneným osobám sa zvyšuje, vyplácať sa budú do 30. septembra 2022.

 

Výška príspevku za ubytovanie sa vypláca v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov je príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

 

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

 

Na príspevok za ubytovanie majú nárok:

  • vlastníci  bytov a rodinných domov,

Príspevok sa vlastníkom poskytuje vo výške:

8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov,

/od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností/.

  • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že nepodnikaju v oblasti ubytovacích služieb/;
  • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

 

Príspevok sa im poskytuje vo výške:

12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

6 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.


Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si riešia v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa. Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v zákone o podpore cestovného ruchu v gescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania príspevku podnikateľom upravuje nariadenie vlády č. 219/2022 účinné od 21. júna 2022. 

 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

 

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

 

NOVÉ:  Vzhľadom na aktuálne nariadenie vlády ubytovatelia, ktorí majú s odídencami podpísanú zmluvu do 30. júna 2022, sú povinní podpísať dodatok k nej, resp. uzavrieť novú zmluvu, a to konca júna 2022, a predložiť ju obci do 8. júla 2022, teda súčasne s výkazom o počte nocí, počas ktorých poskytli ubytovanie.

Zmluvy uzatvorené na dobu dlhšiu ako do konca júna 2022 zostávajú v platnosti. 

 

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. /par. 36a, ods 1, 3 a 9 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle/.

 

Príspevok oprávnenej osobe vypláca obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

 

Postup

 

  • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá obci výkaz;

 

Výkazy za mesiac jún 2022, vrátane opravných výkazov za predchádzajúce mesiace /nový vzor výkazu/, sú ubytovatelia obciam povinní predložiť do 8. júla.

 

  • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci; 

 

Obce všetky výkazy zosumarizujú do jednotného prehľadu /nový vzor výkazu/ a zašlú ministerstvu vnútra do piatka 15. júla.

 

  • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; t. j. do 31. júla.
  • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

 

 

Ostatné informácie : https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy