Projekty financované EÚ

Zmena triedeného zberu pre rodinné domy od roku 2023

Od 1.1.2023 sa zákonom o odpadoch a príslušnej vyhlášky zmenili podmienky pre triedený zber, ktoré priniesli pre rodinné domy povinnosť nulovej donáškovej vzdialenosti. Z uvedeného dôvodu musela obec Ladce v spolupráci so spoločnosťou Marius Pedersen a.s., pristúpiť k viacerým zmenám.

Triedený zber z rodinných domov bude preto od budúceho roku zabezpečovaný nasledovne:

 

Papier a lepenka:

Do každého rodinného domu bude v priebehu mesiacov december 2022 – január 2023 distribuované 120 l vrece modrej farby. Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber. Ostatné 1100 l nádoby na papier z lokalít rodinných domov budú postupne posťahované. Do 120 l vreca modrej farby : 

 

  • patrí: noviny a časopisy, reklamné letáky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papierová lepenka, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy .... 
  • nepatrí: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety ....

 

Plasty + kompozitné obaly na báze lepenky (= tetrapaky) + obaly z kovu:

Do každého rodinného domu bude v priebehu mesiacov december 2022 – január 2023 distribuované 120 l vrece žltej farby určené na spoločný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky. Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber. Ostatné 1100 l nádoby na plasty, kovy, tetrapaky budú z lokalít rodinných domov postupne posťahované. Do 120 l vreca žltej farby:

 

  • patrí: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky, fólie číre a farebné, plastové obaly z potravín, polystyrén, igelitové tašky a vrecká, krabice od mlieka, džúsov a iných nápojov, plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov ....
  • nepatrí: znečistené fľaše, obaly, plechovky – chemikáliami, olejmi ropnými látkami a zvyškami potravín, guma, molitan, papier a lepenka, sklo ....

 

Frekvencie vývozov budú určené v zmysle zákonných štandardov a budú spracované do Harmonogramu vývozov triedených zložiek, ktorý bude zverejnený v priebehu mesiaca január 2023 na web stránkach spoločnosti Marius Pedersen, a.s., a obce Ladce.

 

https://www.mariuspedersen.sk/harmonogram-vyvozov/?sfw=pass1669799487

 

 

Súbory na stiahnutie