Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

kedy: 23. septembra 2021 (štvrtok) o 17:00
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Schválenie Dodatku č.1 k Zriaďovateľskej listine Základnej školy
a Dodatku č.1 k Zriaďovateľskej listine Materskej školy
5. Schválenie pridelenia nájomného bytu
6. Zámer predaja pozemku KNE 1901/503, k.ú. Ladce
7. Schválenie nájmu nebytových priestorov
8. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – BRESMAN, spol. s.r.o., Dubnica nad Váhom
9. Ponuka odpredaja pozemku KNE 449, k.ú. Ladce
10. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemok KNC 125/1, k.ú. Ladce na realizáciu stavby „12613-Ladce-Ul.Cementárska-Rozšírenie NNK“
11. Schválenie zámeru predaja majetku obce – príves nákladný za traktor
12. Pripomienky a návrhy
13. Ukončenie zasadnutia

 

 

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie