Práca šlachtí človeka, práca pre iného šlachtí dvojnásobne.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

Nasledujúce zastupiteľstvo sa koná:

dátum: 26. apríla 2023 (streda)
čas: 17:00
miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o činnosti za I. štvrťrok 2023
 6. Schválenie Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov – PCLa a.s., Ladce
 7. Schválenie úpravy rozpočtu č.3 obce Ladce na rok 2023
 8. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2023
 9. Schválenie dotácie – SZZP Ladce, Liga proti reumatizmu, pobočka Ilava
 10. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce na roky 2023-2030
 11. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Ladce za   
 12. roky 2021 a 2022

 13. Schválenie Spoločného  programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja strategicko-plánovacieho regiónu Dubnicko-Ilavsko pre roky 2023-2030
 14. Schválenie Dodatku č.1 k Zmluve pre rozšírenie Z-BOXu v obci Ladce
 15. Pripomienky a návrhy
 16. Ukončenie zasadnutia

 

Dominik Koštialik 

   starosta obce   

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie