Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

Nasledujúce zastupiteľstvo sa koná:

dátum: 25. januára 2023 (streda)
čas: 17:00
miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Súhlas k žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie Zmien a doplnkov č.3 ÚPO Ladce
 6. Schválenie pridelenia nájomného bytu
 7. Predĺženie nájmu starého domu smútku Ladce
 8. Schválenie nájmu parkovacieho miesta
 9. Ponuka na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s.
 10. Pripomienky a návrhy
 11. Ukončenie zasadnutia

 

Dominik Koštialik 

   starosta obce   

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie