Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 18. júl 2019 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Schválenie kúpnej zmluvy - pozemok KNC 730, k. ú. Ladce
  6. Schválenie nájmu parkovacieho miesta
  7. Schválenie výmeny bytov v nájomnom bytovom dome
  8. Pripomienky a návrhy
  9. Ukončenie zasadnutia  

 

Súbory na stiahnutie