Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 13. december 2018 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa Hlavnej kontrolórky obce Ladce o prebiehajúcich kontrolách
5. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2019
6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2019
7. Návrh rozpočtu na rok 2019
8. Schválenie VZN č.5/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9. Zníženie poplatku za komunálny odpad
10. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
11. Nájom pozemku KNC 19, k.ú. Ladce
12. Žiadosť o odkúpenie pozemku KNC 544/1, k.ú. Ladce
13. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby - parcela KNC 917/5, k.ú. Ladce
14. Pripomienky a návrhy
15. Ukončenie zasadnutia

Súbory na stiahnutie