Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 14. marec 2019 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu rokovania

4. Schválenie nájomnej zmluvy – modlitebňa Tunežice

5. Schválenie Návrhu Dohody o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti – Slovak Telekom, a.s.

6. Schválenie navýšenia rozpočtu na OK – ZŠ Ladce

7. Schválenie bezplatného nájmu priestorov KD Ladce – ZŠ Ladce

8. Pripomienky a návrhy

9. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie