Akú fyzikálnu veličinu by si priradil duši ???

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

kedy: 2. júla 2020 (štvrtok) o 18.00 hod.
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia hlavnej kontrolórky obce Ladce o prebiehajúcich kontrolách
5. Petícia za zastavenie výstavby rodinných domov v časti Horné Ladce
6. Schválenie významných osobností do publikácie Monografia obce Ladce
7. Schválenie nového Cenníka výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu
8. Informácia o možnosti prenájmu pozemkov pri ŽST Ladce
9. Pripomienky a návrhy
10. Ukončenie zasadnutia

 

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie