Ani ryba neučí vtáka plávať, a ani vták neučí rybu lietať.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

kedy: 16. december 2019 (pondelok) o 17.00 hod.
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce
5. Návrh plánu práce Hlavnej kontrolórky obce Ladce na I. polrok 2020
6. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k návrhu rozpočtu na rok 2020
7. Schválenie rozpočtu na rok 2020
8. Návrh na zabezpečenie pohľadávky zo zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Výstavba zberného dvora a nákup techniky na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Ladce
9. Zámer nájmu nebytových priestorov v KD Ladce
10. Schválenie VZN č.6/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Schválenie VZN č.7/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
12. Schválenie VZN č.8/2019 o miestnej dani za ubytovanie
13. Schválenie Dodatku č.2 k VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
14. Schválenie Dodatku č.1 k VZN č.8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
15. Schválenie predaja pozemku KNC 565/4, k.ú. Ladce
16. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce a KNC 1173/1, k.ú. Ladce
17. Vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
18. Schválenie plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020
19. Pripomienky a návrhy
20. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie