Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

kedy: 15. apríl 2021 (štvrtok) o 17:00
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách
5. Schválenie úpravy rozpočtu č. 3 obce Ladce na rok 2021
6. Informácia zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
7. Schválenie nájmu starého Domu smútku v Ladcoch
8. Schválenie zámeru nájmu časti pozemku KNC 1171, k.ú. Ladce
9. Schválenie zámeru nájmu časti pozemku KNC 112/1, k.ú. Ladce
10. Pripomienky a návrhy
11. Ukončenie zasadnutia

 

 

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie