Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 14. novembra 2019 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu :
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia o rekonštrukcií Kaštieľa v Ladcoch
5. Voľba Hlavného kontrolóra obce Ladce
6. Schválenie úpravy rozpočtu č.8 obce Ladce na rok 2019
7. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
9. Návrh Dodatku č.3 k VZN č.3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska
10. Zámer predaja pozemku KNC 565/4, k.ú. Ladce
11. Zámer nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce
12. Zámer nájmu časti pozemku KNC 1173/1, k.ú. Ladce
13. Schválenie žiadosti o NFP z programu Kvalita životného prostredia na realizáciu projektu Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
14. Schválenie nájmu KD Ladce – ZO SZZP Ladce
15. Schválenie nájmu KD Ladce – Kandráč Dušan
16. Pripomienky a návrhy
17. Ukončenie zasadnutia

 

 

Súbory na stiahnutie