Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

kedy: 13. február 2020 (štvrtok) o 17.00 hod.
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019
5. Schválenie zriadenia vecného bremena na verejnú kanalizáciu na
pozemkoch KNC 565/3, KNC 571/4, KNC 573/3 v k.ú. Ladce
6. Schválenie odkúpenia obecného pozemku 1116/9, k.ú. Ladce
7. Schválenie odkúpenia časti obecného pozemku KNC 56/1, k.ú. Ladce
8. Žiadosť o zmenu územného plánu obce Ladce
9. Schválenie nájmu priestorov v KD Ladce- ZO SZZP Ladce a LPD a UPS Ladce
10. Informácia o rekonštrukcií verejného osvetlenia v obci Ladce II. etapa
11. Pripomienky a návrhy
12. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie