Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 19. septembra 2019 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Spáva HK o kontrolnej činnosti
5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Ladce
6. Schválenie VZN č. 4 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Ladce
7. Zámer nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce
8. Pripomienky a návrhy
9. Ukončenie zasadnutia

 

 

Súbory na stiahnutie