Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 17. január 2019 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – BRESMAN, spol. s. r. o., Dubnica nad Váhom
6. Zámer časti pozemku KNC 19, k.ú. Ladce – umiestnenie unimo-bunky
7. Schválenie odpredaja časti pozemku KNC 21/1 a KNC 37/1, k.ú. Ladce
8. Prenájom nebytových priestorov v KD Ladce
9. Zrušenie VZN č.3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce a Dodatku č.1
10. Schválenie Sadzobníka úhrad za nájom obecných nebytových priestorov, pozemkov a služieb
11. Pripomienky a návrhy
12. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie