Ak chceš vedieť moje zajtra, nepýtaj sa ma na to dnes.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

kedy: 22. júla 2021 (štvrtok) o 17:00
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Schválenie nájmu časti pozemku KNC 99/6, k.ú. Ladce
5. Vyradenie DHIM – TRAKTOR ZETOR
6. Schválenie bezplatného prenájmu KD Ladce – Lesné pozemkové spoločenstvo Ladce a Urbárske pozemkové spoločenstvo Ladce
7. Schválenie umiestnenia altánku za bytovkou č. 598, Ladce
8. Prezentácia pripravovaných projektov na rok 2022
9. Pripomienky a návrhy
10. Ukončenie zasadnutia

 

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie