Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

Nasledujúce zastupiteľstvo sa koná:

dátum: 22. septembra 2022 (štvrtok)
čas: 17:00
miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

     Návrh programu :

 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Kontrola plnenia uznesení
  5. Schválenie úpravy rozpočtu č.6 obce Ladce na rok 2022
  6. Schválenie ponuky na odkúpenie akcií spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. od obce Ladce
  7. Schválenie predĺženia nájmu kancelárie v KD Ladce
  8. Pripomienky a návrhy
  9. Ukončenie zasadnutia

 

Ing. Jaroslav Koyš  starosta obce   

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie