Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

 

kedy: 4. marca 2021 (štvrtok) o 17:00
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Informácia hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách
 5. Schválenie nájmu starého Domu smútku v Ladcoch
 6. Schválenie Zmluvy o spolupráci s pohrebnou službou
 7. Schválenie Dodatku č.3k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy školského zariadenia
 8. Správa o plnení úloh Komunálneho plánu sociálnych služieb obce Ladce za rok 2020
 9. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
 10. Pripomienky a návrhy
 11. Ukončenie zasadnutia

 

 

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie