Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

kedy: 17. septembra 2020 (štvrtok) o 17.00 hod.
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Informácia hlavnej kontrolórky obce Ladce o vykonaných kontrolách
5. Vybudovanie kanalizácie a vodovodu na Tajovského ulici Ladce časť Tunežice – žiadosť od občanov
6. Schválenie prijatia návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
7. Schválenie II. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Ladce
8. Schválenie pridelenia nájomného bytu
9. Schválenie Zmluvy o výkone správy domu s.č. 177/177 – Pošta Ladce
10. Informácia o odkúpení Hasičskej stanice do majetku obce
11. Informácia o rekonštrukcií zberného dvora
12. Pripomienky a návrhy
13. Ukončenie zasadnutia

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie