Projekty financované EÚ

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

Nasledujúce zastupiteľstvo sa koná:

dátum: 14. februára 2024 ( streda )
čas: 17:00
miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Schválenie úveru na dobudovanie a modernizáciu verejného osvetlenia
 6. Schválenie VZN č.1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Ladce
 7. Informácia o žiadosti MŠ Ladce o prinavrátenie priestorov v MŠ Ladce využívané MC MIMČO Ladce
 8. Schválenie Dodatku č.1 k Nájomnej zmluve nebytových priestorov v MŠ Ladce pre MC MIMČO Ladce
 9. Schválenie nájomných vzťahov k obecným pozemkom
 10. Schválenie Dodatku č.2 k Zmluve pre rozšírenie Z-BOXu v obci Ladce
 11. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného investičného majetku
 12. Pripomienky a návrhy
 13. Ukončenie zasadnutia

 

Dominik Koštialik 

   starosta obce   

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie