Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

kedy: 26.novembra 2020 (štvrtok) o 17.00 hod.
kde: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Schválenie kúpnej zmluvy odpredaja pozemku KNC 108/3 v k.ú. Ladce do majetku obce Ladce
  5. Schválenie Dodatku k VZN č.2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
  6. Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  7. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
  8. Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb obce Ladce na roky 2020- 2025
  9. Pripomienky a návrhy
  10. Ukončenie zasadnutia

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie