Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

deň: 16. máj 2019 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu: 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice

3. Schválenie programu rokovania

4. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za I. štvrťrok 2019

5. Odpredaj obecného pozemku KNC 565/4, k.ú. Ladce

6. Nájom časti obecného pozemku KNC 1172/1, k.ú. Ladce

7. Odpredaj obecných pozemkov KNC 21/6 a KNC 37/6, k.ú. Ladce

8. Pripomienky a návrhy

9. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie