V tme vidíme najďalej.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

Nasledujúce zastupiteľstvo sa koná:

dátum: 19. mája 2022 (štvrtok)
čas: 17:00
miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

 

Návrh programu:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu obce Ladce
6. Schválenie zriadenia elokovaných pracovísk SZUŠ Ladce
7. Schválenie zámeru nájmu časti pozemku KNC 1173/1, k.ú. Ladce
8. Schválenie zámeru nájmu časti pozemku KNC 1169/1, k.ú. Ladce
9. Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku KNC 620/1, k.ú. Ladce
10. Informácia zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
verejných funkcionárov
11. Pripomienky a návrhy
12. Ukončenie zasadnutia

 

Ing. Jaroslav Koyš  starosta obce

 

 

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie