Projekty financované EÚ

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

 

 

Nasledujúce zastupiteľstvo sa koná:

dátum: 19. júna 2024 ( streda )
čas: 17:00
miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Návrh plánu práce HK obce Ladce na II. polrok 2024
 6. Stanovisko HK obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2023
 7. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2023
 8. Schválenie úpravy rozpočtu č.2 obce Ladce na rok 2024
 9. Schválenie  nájmu časti pozemku KNC 551, k.ú. Ladce na  umiestnenie BOXOV Balíkova – Slovak Parcel Service s. r. o
 10. Schválenie VZN č.3/2024 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce
 11. Informácia zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
 12. Pripomienky a návrhy
 13. Ukončenie zasadnutia            

 

Dominik Koštialik 

   starosta obce   

 

 

Všetky zápisnice a uznesenia

 

Súbory na stiahnutie