Projekty financované EÚ

História

Stručný prehľad historických faktov o obci

 

 Najstarší hodnoverný písomný údaj o Ladcoch je darovacia listina kráľa Mateja Korvína z roku 1472, v ktorej daruje Ladce, spolu s inými obcami Ladislavovi Podmanickému. Ešte starší písomný údaj, pochádzajúci z roku 1397 je o Tunežiciach (od roku 1976 súčasť Ladiec), v ktorom král Žigmund potvrdzuje držbu Tunežíc Stiborovi zo Stiboríc. V ďalších rokoch patria Ladce tomu, kto bol pánom hradu Košeca.

 

  V 18. storočí je majiteľom rod Motešických, ktorý dal v Ladcoch vybudovať v roku 1747 barokový kaštieľ s rozsiahlymi záhradami a parkom. Ku kaštieľu grófka Judita Motešická dala pristaviť kostolík.

 

  Z roku 1698 pochádza oválna pečať s motívom, ktorý bol prevzatý aj do dnešného obecného erbu, teda dub s konármi v tvare ondrejinského kríža, vyrastajúci z pažite.

 

  Nové možnosti pre rozvoj obce nastali po roku 1883, keď bola vybudovaná železnica Trenčín - Žilina. Železničná stanica bola postavená v roku 1912. Pôvodná stoličná cesta vedúca cez Ladce sa v roku 1939 prebudovala na modernú asfaltovú cestu. V poslednom období však táto cesta, vedúca priamo cez obec, svojou dopravnou preťaženosťou vážne poškodzovala životné prostredie a ohrozovala bezpečnosť chodcov.
Otvorenie diaľnice v roku 1998, ktorá Ladce obchádza, občania privítali s veľkým uspokojením.

 

  Významnou a svojim spôsobom unikátnou stavbou bolo vodné dielo, hydrocentrála v Ladcoch. Stavali ju v rokoch 1932 - 1936 ako prvú vodnú elektráreň väčšieho rozsahu na Slovensku. Ročne na stavbe našlo prácu v priemere viac ako tisíc pracovníkov. Okrem výroby elektriny je vybudovaný vodný systém významným prínosom proti povodniam na Váhu, ktoré často v minulosti záplavami ohrozovali Ladce.

  Mimoriadne dôležitým dátumom pre Ladce je rok 1889, kedy za začala výstavba cementárne, ktorá ako prvá v Hornom Uhorsku vyrábala cement moderným spôsobom. Viedenský bankár a veľkostatkár Adolf Schenk, vlastniaci v tom čase aj ladecké panstvo, vystihol požiadavku doby a rozhodol sa využiť veľmi výdatné ložiská vápenca, nachádzajúce sa na jeho pozemkoch v Ladcoch. V roku 1895 zamestnávala továreň už 500 zamestnancov, väčšinou miestnych, pričom odborníci boli povolaní z Rakúska, Slovinska a Nemecka.


  Výstavbou továrne sa zmenila poľnohospodárska obec na priemyselnú, čo sa prejavilo vo všetkých oblastiach života občanov. Dodnes je to najväčší a najstabilnejší zamestnávateľ v obci. Továreň a jej aktivity výrazne zasiahli aj do urbanistickej štruktúry obce. Vznikli nové obytné štvrte. Sídlisko robotníkov malo na svoju dobu dobrý štandard. Pri výstavbe bytov a domov vedúcich pracovníkov továrne sa popri dobrej architektúre dbalo aj na kvalitné záhradné úpravy. Krásne lipové aleje spolu s parkom tvoria dodnes základnú kostru zelene v obci. Sú najhodnotnejším estetickým prvkom v urbanistickej štruktúre obce. Rozvoj bytovej výstavby v období socializmu pokračoval výrazným tempom. Vybudovali sa nové bytové domy na relatívne dobrej technickej úrovni. Z jestvujúcich objektov občianskej vybavenosti si zaslúži pozornosť dom kultúry postavený v 50.rokoch v štýle tzv. socialistického realizmu s kvalitným prevedením interiérov, od pražských remeselníkov.

 

  Nová základná škola pavilónového typu a materská škola bola postavená v 70. rokoch. Známe je odborné učilište Ladce, umiestnené v bývalom kaštieli, po roku 1925 kláštor reholných sestier sv. Vincenta z Pauly, ktoré sú dodnes jeho vlastníkmi.

 

  Z poľnohospodárskeho hľadiska dôležitým bolo založenie Jednotného roľníckeho družstva v roku 1950. Od roku 1960 spojené s dalšími obcami do Polnohospodárskeho družstva Košeca.

 

  Veľký kultúrny dom vytváral v Ladcoch vždy dobré podmienky pre kultúrny a spoločenský život. K najstarším kultúrnym aktivitám patrila dychová hudba Ladčanka, ktorá ako velký orchester získala vavríny na mnohých festivaloch v republike i v zahraničí.

 

  Najstaršími záujmovými organizáciami sú Dobrovoľný požiarny zbor /1883/ a Telovýchovná jednota /1930/. Z ďalších organizácií medzi najlepšie patria miestna organizácia Slovenský červený kríž, Slovenský zväz drobnochovateľov, Slovenský rybársky zväz.

 
Pozrite si dokument prezentujúci históriu obce Ladce na fotografiách. Dokument zostavil p. Marián Justh.

Súbory na stiahnutie