Projekty financované EÚ

Obnova portiku kaštieľa Motešických v Ladcoch 2022

KEĎ HLAVNÝ VSTUP, TAK PORIADNY!

Obnova portiku kaštieľa Motešických v Ladcoch

 

Na stránkach Ladeckých zvestí vás pravidelne informujeme o všetkých dôležitých aktivitách, ktoré realizujeme na kaštieli Motešických v Ladcoch. Popri rekonštrukčných prácach na západnom krídle kaštieľa a odborných prednáškach však nemôžeme (ani nechceme) zabudnúť ani na čiastkové obnovy významných architektonických prvkov, ktoré sú spravidla výsledkom špecializovaných činností, zameraných na ochranu a prezentáciu pamiatkových hodnôt kaštieľa, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Jednou z nich je obnova historického portiku, situovanom na severnej strane kaštieľa, ktorý patrí k najhodnotnejším a pamiatkovo najvýznamnejším častiam celého historického objektu. Pristavme sa pri samotnom, vo verejnosti neveľmi známom pojme. Ako portikus sa označuje stĺpová predsieň pred hlavným vchodom do historického objektu, v našom prípade do kaštieľa. Portikus je prvkom, deklarujúcim spoločenský a finančný status vlastníka kaštieľa. „Náš“ portikus podľa architektonicko-historického výskumu Alexandra Németha pochádza z tretej stavebnej etapy kaštieľa a jeho postavenie je spojené s nadobudnutím kaštieľa Adolfom Schenkom po odchode posledných Motešických v poslednej štvrtine 19. storočia. Reprezentatívnosť a vizuálna okázalosť bola súčasťou prezentovania príslušníkov šľachty Adolfa Schenka a jeho manželky Jeanette, rod. Popper navonok. Zjavne novopostavený portikus sa nachádza už aj na prvej známej fotografii kaštieľa z 80. rokov 19. storočia. Skrátka, dobrý prvý dojem nie je žiadnym moderným výdobytkom, ale záležalo na ňom už aj pred viac ako storočím.

 

Z dôvodu dlhotrvajúceho chátrania bol portikus kaštieľa v Ladcoch dlhodobo v zlom stave, ktorý nielenže neladil s pamiatkovými hodnotami celého kaštieľa, ale aj ohrozoval život, zdravie a bezpečnosť osôb, pohybujúcich sa v jeho blízkosti. Portikus bol preto v roku 2022 pod detailným dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín odborne očistený, na očistené fasády bol aplikovaný sanačný systém, umožňujúci kryštalizáciu vodorozpustných solí spolu s paralelným odparovaním vody / vodnej pary z omietky. Technologicky náročnejšie práce si vyžiadala situácia terasy nad portikom, kde došlo k lokálnemu nahradeniu dlažby či obnove plytkej tehlovej klenby.

 

Všetky práce boli realizované v konštruktívnej súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, ktorý počas prác vykonával štátny pamiatkový dohľad.

 

Záchranu portiku sme boli schopní zabezpečiť najmä vďaka podpore z dotačného programu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky „Obnovme si svoj dom“, ktoré projekt obnovy portiku podporilo sumou 20.000 eur, za čo mu patrí naša vďaka.

 

Text: JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD., Silvia Da Col Heisar

Foto:  Jozef Heisar