Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Voľby do NR SR 2020

 

Základné informácie:

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 02. 2019 od 07:00 do 22:00. Základné informácie pre voliča nájdete v prílohe na konci tejto stránky.

 

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu

  • poštou a to v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
  • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-
  • mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.
  • Elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou: l.sedikova@ladce.sk.

Viac info v prílohách na konci stránky.