Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Koyšové Ladce 2005