Projekty financované EÚ

Archív všeobecne záväzných nariadení v obci Ladce

 

Na tejto stránke zverejňujeme archívne VZN, ktoré sú už nahradené novými dokumentmi a neplatia.

 

 

 

Archívne VZN v obci Ladce

Číslo Názov Nové platné VZN
5/2022 Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady klik sem
3/2019 VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce klik sem
2/2019 VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia klik sem
2/2020 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ladce
klik sem
1/2020 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
klik sem
5/2016 VZN O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce klik sem
6/2019 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady klik sem
7/2019 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce klik sem

D3/2011

Dodatok č. 1 k VZN 3/2011 O prevádzkovom poriadku pohrebiska

klik sem

9/2016

VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

klik sem

6/2015

VZN O miestnej dani za ubytovanie

klik sem

5/2018

VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

klik sem

4/2018 VZN O organizácii miestneho referenda v obci Ladce klik sem

8/2016

VZN O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce

klik sem

1/2018

VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

klik sem

D3/2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce

klik sem

3/2014

VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce

klik sem

10/2016

VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

klik sem

2/2010

VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda

klik sem

1/2014

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok

klik sem

10/2015

O umiestňovaní volebných plagátov

klik sem

9/2015

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

klik sem

4/2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

klik sem

3/2015

O držaní psov na území obce Ladce

klik sem

3/2017

VZN Ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

klik sem

3/2016

VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

klik sem

5/2015

O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce

klik sem

1/2004

O určení školského obvodu v obci Ladce

klik sem

2/2005

VZN a schválená záväzná časť ÚPN - obce Ladce

klik sem

2/2007

O podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

klik sem

1/2009

O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

klik sem

2/2009

O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

klik sem

1/2012

VZN pre zabezpečenie volebnej kampane volieb do NR SR

klik sem

D1/2012

Dodatok VZN 2/2009 - O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

klik sem

2/2014

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt tieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

klik sem

4/2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

klik sem

4/2015

O určení výšky dotácie na pevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského zariadenia a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy v územnej pôsobnosti obce Ladce a na dieťa, žiaka navštevujúcie centrum voľného času mimo územnej pôsobnosti obce Ladce

klik sem

7/2015

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

klik sem

1/2016

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce

klik sem

 

 

 

 

Späť na všetky VZN