Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Archív všeobecne záväzných nariadení

 

ČÍSLO VZN

NÁZOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

DÁTUM SCHVÁLENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

DÁTUM ZRUŠENIA

D3/2011

Dodatok č. 1 k VZN 3/2011 O prevádzkovom poriadku pohrebiska

21. 05. 2015

01. 01. 2016

16. 12. 2019

9/2016

VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

16. 12. 2016

01. 01. 2017

16. 12. 2019

6/2015

VZN O miestnej dani za ubytovanie

10. 09. 2015

26. 09. 2015

16. 12. 2019

5/2018

VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

13. 12. 2018

01. 01. 2019

16. 12. 2019

4/2018 VZN O organizácii miestneho referenda v obci Ladce 25. 10. 2018 09. 11. 2018 08. 11. 2019

8/2016

VZN O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce

16. 12. 2016

01. 01. 2017

01. 09. 2019

1/2018

VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

15. 02. 2018

01. 04. 2018

01. 04. 2019

D3/2014

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce

21. 05. 2015

06. 06. 2015

03. 03. 2019

3/2014

VZN Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce

15. 12. 2014

01. 01. 2015

03. 03. 2019

10/2016

VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16. 12. 2016

01. 01. 2017

01. 01. 2019

2/2010

VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácií miestneho referenda

30. 06. 2010

15. 07. 2010

09. 11. 2018

1/2014

O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok

31. 07. 2014

16. 08. 2014

01. 07. 2018

10/2015

O umiestňovaní volebných plagátov

10. 12. 2015

29. 12. 2015

01. 04. 2017

9/2015

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. 12. 2015

01. 01. 2016

01. 01. 2017

4/2016

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

14. 06. 2016

01. 07. 2016

01. 01. 2017

3/2015

O držaní psov na území obce Ladce

16. 04. 2015

06. 05. 2015

01. 04. 2017

3/2017

VZN Ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

17. 03. 2017

01. 04. 2017

01. 04. 2018

3/2016

VZN, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

20. 05. 2016

04. 06. 2016

01. 04. 2017

5/2015

O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce

10. 09. 2015

26. 09. 2015

01. 08. 2016

1/2004

O určení školského obvodu v obci Ladce

25. 02. 2004

12. 03. 2004

06. 04. 2016

2/2005

ÚPN

21. 09. 2005

06. 10. 2005

25. 11. 2016

2/2007

O podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

12. 12. 2007

28. 12. 2007

2009

1/2009

O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania

07. 01. 2009

23. 01. 2009

26. 09. 2015

2/2009

O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

25. 03. 2009

10. 04. 2009

 

1/2012

VZN pre zabezpečenie volebnej kampane volieb do NR SR

25. 01. 2012

10. 02. 2012

29. 12. 2015

D1/2012

Dodatok VZN 2/2009 - O úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu

22. 05. 2012

01. 07. 2012

01. 01. 2016

2/2014

O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt tieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

31. 07. 2014

01. 09. 2014

06. 04. 2016

4/2014

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15. 12. 2014

01. 01. 2015

26. 09. 2014

4/2015

O určení výšky dotácie na pevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, na žiaka školského zariadenia a na žiaka súkromnej základnej umeleckej školy v územnej pôsobnosti obce Ladce a na dieťa, žiaka navštevujúcie centrum voľného času mimo územnej pôsobnosti obce Ladce

18. 06. 2015

01. 08. 2015

06. 04. 2016

7/2015

O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. 09. 2015

 

26. 09. 2015

1/2016

O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce

18. 05. 2016

04. 06. 2016

31. 12. 2016