Projekty financované EÚ

Prednáška „Židia v Ladcoch v období 1939 – 1945"

 

Dňa 4. novembra 2021 sa v priestoroch obecného úradu a základnej školy v Ladcoch konala prednáška „Židia v Ladcoch v období 1939-1945“, pripravená v rámci projektu MaHoLa (Manor House in Ladce). Predmetom prednášky bolo postavenie a smutné osudy príslušníkov menšej židovskej komunity v Ladcoch v období druhej svetovej vojny. Verzia pre žiakov základnej školy bola obohatená o historický úvod a náčrt reálií vojnovej Slovenskej republiky a problematiky protižidovskej legislatívy. Účastníci podujatia sa dozvedeli nielen o postupnom obmedzovaní práv židovského obyvateľstva, ale aj o tvorbe zoznamov Židov v Ladcoch, likvidácii židovských podnikov či obsadzovaní pôvodne židovského majetku. Prirodzenou súčasťou boli informácie o lokálnych politických reáliách počas druhej svetovej vojny. Autorom prednášky, spracovanej pri príležitosti 80. výročia prijatia Židovského kódexu, je právnik a archeológ Tomáš Michalík, ktorý sa venuje regionálnym dejinám Považia.

 

 

Prednáška bola súčasťou série odborných podujatí, venovaných lokálnej histórii Ladiec a ich bezprostredného okolia. O ďalších aktivitách, súvisiacich ako s obnovou časti kaštieľa, tak spracovaním ďalších zaujímavých historických tém, budeme informovať občanov Ladiec na stránkach Ladeckých zvestí. Nateraz uvažujeme o prednáškach, zameraných na históriu kaštieľa v Ladcoch a na otázku najstaršieho osídlenia Ladiec a ich okolia, privítame však aj iné návrhy. Všetky odborné výstupy budú zadarmo verejne prístupné na projektovej webstránke www.kastiel-ladce.eu. Veríme, že sa stanú užitočnou pomôckou pri vyučovaní regionálnej histórie.

 

 

História každého štátu či národa má svoje svetlejšie aj temnejšie stránky; sme radi, že obec Ladce patrí k tým, ktoré sa k svojim dejinám stavajú čelom. Históriu netreba haniť či zametať pod koberec, ale treba si z nej vziať poučenie, aby sa tie časy, o ktorých bola reč v prednáške, už nikdy nevrátili. Nenadarmo má okrídlený výrok Marca T. Cicera o histórii ako učiteľke života (Historia magistra vitae) už viac ako dvetisíc rokov. Ako môžeme usúdiť z prvých reakcií, máme za to, že prednáška padla na úrodnú pôdu a že žiakov aj obyvateľov Ladiec primäla k zamysleniu, ako by dnes reagovali na výzvy, ktorým museli čeliť naši dedovia. Skúmanie lokálnej histórie a budovanie občianskeho povedomia v nadväznosti na našu vlastnú minulosť patria k pilierom, na ktorých je postavená filozofia projektu MaHoLa.

 

 

Projektový tím touto cestou ďakuje za ochotu a angažovanosť starostovi Ladiec, p. Jaroslavovi Koyšovi aj riaditeľke Základnej školy v Ladcoch, p. Bronislave Majtánovej, ktorí poskytli priestory obecného úradu a školy a bez ktorých by organizácia prednášky nebola možná.Obec Ladce je partnerom projektu MaHoLa, ktorý bol podporený z Grantov EHP a Nórska.

 

 

 

Text: Silvia Da Col Heisar

Foto: MaHoLa