Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Platné všeobecne záväzné nariadenia

 

ČÍSLO VZN

NÁZOV VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA

DÁTUM SCHVÁLENIA

DÁTUM ÚČINNOSTI

5/2019

VZN O organizácii miestneho referenda v obci Ladce

23. 10. 2019

08. 11. 2019

4/2019

VZN o číslovaní stavieb, určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

19. 09. 2019

05. 10. 2019

3/2019

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce

13. 06. 2019

01. 09. 2019

2/2019

VZN ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

14. 03. 2019

01. 04. 2019

1/2019

VZN ktorým sa ruší všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce a dodatok D3/2014 k VZN č. 3/2014

14. 02. 2019

03. 03. 2019

5/2018

VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

13. 12. 2018

01. 01. 2019

3/2018

VZN pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Ladce

25. 10. 2018

09. 11. 2018

2/2018

VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok

14. 06. 2018

01. 07. 2018

2/2017

VZN O pohybe psov na území obce Ladce

16. 03. 2017

01. 04. 2017

1/2017

VZN O umiestňovaní volebných plagátov

16. 03. 2017

01. 04. 2017

9/2016

VZN O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

16. 12. 2016

01. 01. 2017

7/2016

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 a schválená záväzná časť ÚPN - obce Ladce

10. 11. 2016

26. 11. 2016

6/2016

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladce

20. 10. 2016

20. 10. 2016

5/2016

VZN O prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce

14. 07. 2016

01. 08. 2016

2/2016

VZN O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

18. 05. 2016

04. 06. 2016

8/2015

VZN O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

10. 12. 2015

01. 01. 2016

6/2015

VZN O miestnej dani za ubytovanie

10. 09. 2015

26. 09. 2015

2/2015

VZN O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Ladce

16. 04. 2015

06. 05. 2015

1/2015

VZN O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

12. 03. 2015

09. 04. 2015

1/2013

VZN Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytovom dome 16BJ obstaranom s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

28. 02. 2013

16. 03. 2013

D3/2011

Dodatok č. 1 k VZN 3/2011 O prevádzkovom poriadku pohrebiska

21. 05. 2015

01. 01. 2016

3/2011

VZN O prevádzkovom poriadku pohrebiska

16. 11. 2011

02. 12. 2011

2/2006

VZN O premávke na pozemných komunikáciách na území obce Ladce

25. 10. 2006

15. 11. 2006

2/2005

VZN č. 2/2005 a schválená záväzná časť ÚPN - obce Ladce

21. 09. 2005

05. 10. 2005