Projekty financované EÚ

Platné všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce

 

Na tejto stránke zverejňujeme schválené, aktuálne platné VZN v našej obci.

 

 

 

Platné VZN v obci Ladce

Číslo Názov Vyhlásenie Účinnosť
3/2024 Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2024
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v
školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce
20. 06. 2024 01. 09. 2024
2/2024 Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2024,
ktorým sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2022
o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

30. 04. 2024

15. 05. 2024
1/2024 Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Ladce 22. 06. 2023 01. 03. 2024
2/2023 Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady 14. 12. 2023 01. 01. 2024
1/2023

Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2023 o organizácii miestneho referenda v obci Ladce

22. 06. 2023 07. 07. 2023
1/2022

Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

15. 12. 2022 01. 01. 2023
6/2022 Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce 14. 12. 2022 01. 01. 2023
4/2022 Všeobecné záväzné nariadenie č.4/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 15. 12. 2022 01. 01. 2023
3/2022 Všeobecné záväzné nariadenie č.3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce 20. 06. 2022 01. 09. 2022
2/2022 Všeobecné záväzné nariadenie č.2/2022 o záväzných častiach ÚPD, ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE (ÚPN – O) Ladce 20. 05. 2022 04. 06. 2022
1/2022 Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia 20. 01. 2022 24. 01. 2022

3/2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce

10. 12. 2021

01. 01. 2022

2/2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

10. 12. 2021

01. 01. 2022

1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2021 o prideľovaní bytov a podmienkach nájmu bytov v nájomnom bytovom dome v obci Ladce

21. 05. 2021

05. 06. 2021

D3 k VZN 2/2019

Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

05. 03. 2021

01. 04. 2021

D2 k VZN 2/2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia

27. 11. 2020

01. 12. 2020

D1 k VZN 6/2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Ladce

05. 06. 2020

05. 06. 2020

D1 k VZN 2/2019 Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia 30. 04. 2020 01. 05. 2020

D2 k VZN 3/2011

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o prevádzkovom poriadku pohrebiska

16. 12. 2019

01. 01. 2020

D1 k VZN 8/2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

16. 12. 2019

01. 01. 2020

8/2019

VZN o miestnej dani za ubytovanie

16. 12. 2019

01. 01. 2020

5/2019

VZN o organizácii miestneho referenda v obci Ladce

24. 10. 2019

08. 11. 2019

4/2019

VZN o číslovaní stavieb, určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

20. 09. 2019

05. 10. 2019

1/2019

VZN ktorým sa ruší všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2014 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce a dodatok D3/2014 k VZN č. 3/2014

15. 02. 2019

03. 03. 2019

3/2018

VZN pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Ladce

25. 10. 2018

09. 11. 2018

2/2018

VZN O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v obci Ladce podľa miestnych podmienok

15. 06. 2018

01. 07. 2018

2/2017

VZN O pohybe psov na území obce Ladce

17. 03. 2017

01. 04. 2017

1/2017

VZN O umiestňovaní volebných plagátov

17. 03. 2017

01. 04. 2017

7/2016

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 a schválená záväzná časť ÚPN - obce Ladce

10. 11. 2016

26. 11. 2016

6/2016

VZN O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ladce

20. 10. 2016

20. 10. 2016

2/2016

VZN O mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

20. 05. 2016

04. 06. 2016

8/2015

VZN O poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

11. 12. 2015

01. 01. 2016

2/2015

VZN O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorých objekt môže byť postihnutý povodňou na území obce Ladce

16. 04. 2015

06. 05. 2015

1/2015

VZN O ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

12. 03. 2015

09. 04. 2015

1/2013

VZN Zásady tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytovom dome 16BJ obstaranom s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania

28. 02. 2013

16. 03. 2013

3/2011

VZN O prevádzkovom poriadku pohrebiska

16. 11. 2011

02. 12. 2011

2/2006

VZN O premávke na pozemných komunikáciách na území obce Ladce

25. 10. 2006

15. 11. 2006

2/2005

VZN a schválená záväzná časť ÚPN - obce Ladce

21. 09. 2005

06. 10. 2005

 

 

 

 

Späť na všetky VZN