Projekty financované EÚ

Obnova lipovej aleje v našej obci 2020

 

Lipovú alej na Cementárskej ulici v našej obci pozná určite každý. Nachádza sa pri Lúčkovskom potoku. Podľa našej kroniky, ktorá je aj online, sa môžeme dozvedieť o aleji i toto:

 

 

„Na návrh obce, po schválení funkcionármi Hlinkovej gardy a Hlinkovej slovenskej ľudovej strany boli 14. októbra 1941 zaradení do poradného zboru zástupcovia cementárne František Martiš a Jozef Škulek. Druhý menovaný sa po voľbách v roku 1946 stal predsedom Miestneho národného výboru v Ladcoch za Demokratickú stranu. Medzi najväčšie stavebné práce patrilo betónovanie cesty v dedine (od ohybu Lúčkovského potoka po Lippeho), výsadba stromových alejí, stavba rodinných domkov pre robotníkov a ďalšie práce, najmä na komunikáciách.“

 

 

Sadenie týchto stromov si možno pamätajú aj naši občania – niektorí sa priamo podieľali na vysádzaní, alebo o ňom počuli od svojich starých otcov a mám. Lipová alej však starne a podnety našich občanov viedli k tomu, že sme oslovili akreditovaného arboristu ISA Slovensko Petra Kulihu, aby vykonal obhliadku týchto stromov a odborne posúdil ich stav.

 

 

Pán Kuliha hodnotil celkovo 14 kusov drevín Lipy malolistej, ktoré rastú v stromoradí v spomínanej ulici Cementárska. Ako je vidieť, dreviny rastú v tesnej blízkosti chodníka, ale tiež aj pomerne frekventovanej cesty. Ich koreňový systém má teda obmedzený priestor, čo badať aj na chodníku, ktorý v určitých miestach práve koreňmi dvíhajú a posúvajú. Práve oklieštenie koreňov spôsobuje podľa arboristu nedostatočný príjem vody a živín pre strom, čo sa podpísalo pod stav, v ktorom dreviny teraz sú.

 

 

Arborista posudzoval nielen zdravotný stav, ale i fyziologickú vitalitu a prevádzkovú bezpečnosť týchto stromov. Poukázal i na fakt, že stromy majú preschýnajúce koruny a už spomenuté problémy v koreňovom priestore. Za chradnutie drevín môže aj používanie posypovej soli počas zimnej údržby cesty. Posypová soľ má tiež negatívny vplyv na príjem vody a živín z pôdy.

 

 

Návrh riešenia: výrub a nová výsadba

Stabilizácia drevín redukčným rezom približne o jednu štvrtinu výšky a odstránenie suchých a poškodených konárov by mohlo byť riešením terajšej situácie, no len na istý čas. Rezom však nebude možné ovplyvniť stanovištné podmienky drevín a zastaviť ich preschýnanie. Za primerané riešenie považujeme na základe posúdenia arboristu výrub a výsadbu nových, vhodnejších druhov drevín. Ako vhodné dreviny sú navrhované Fraxinuspensy lwatika, Ginkgo Biloba a Tiliacordata Rancho.

 

 

Váš názor náš zaujíma!

Názor našich občanov na navrhované riešenie nás zaujíma. Všetky pripomienky alebo i návrhy k obnove lipovej aleje môžete posielať na adresu starosta@ladce.sk alebo l.sedikova@ladce.sk v termíne do 08. 11. 2020. Ďakujeme vopred za všetky názory.

 

 

 

Text: Ľubica Šedíková, Mgr. Kristína Lišková

Foto: Ľubica Šedíková