Projekty financované EÚ

Nové knihy do našej knižnice získané z Fondu na podporu umenia

 

Do knižnice pribudlo vďaka projektu 153 nových titulov

 

Hlavným cieľom projektu je doplnenie a dotvorenie kvalitného fondu. Vedomostná spoločnosť sa opiera o vzdelanú populáciu, pričom knižnice sú od nepamäti nositeľmi vzdelanosti a osvedčenými inštitúciami pri zhromažďovaní a uchovávaní informácií, s jedinečnou strategickou príležitosťou ovplyvniť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň obyvateľov.

 

Knižnica bez dostatku novej knižnej produkcie stráca svoju prioritu – zabezpečovať  a sprístupňovať aktuálne zdroje informácií  širokej verejnosti.

 

 • Rozpočet projektu: nákup kníh  - 4050,- €
 • Žiadaná podpora z Fondu na podporu umenia 04/2016 - 3847,- €
 • Spolufinancovanie: vlastné zdroje - 203,- €
 • Schválená podpora z Fondu na podporu umenia v 09/2016 - 1000,- €
 • Spolufinancovanie obcou - 60,- €
 • Počet knižných jednotiek zakúpených z projektu: 153 ks
 • Žiadateľom a realizátorom predkladaného projektu je Obec Ladce. Aktivity budú realizované Obecnou knižnicou Ladce, ktorej je obec zriaďovateľom. Zriaďovacia listina je z 13. 01. 2005. Knižnica je registrovaná v registri knižníc pod číslom 3998/2000-400/4935.​

 

 

Nové tituly kníh sa spracovávajú a zaraďujú do knižničného fondu a budú náležite spropagované p. Rudolfínou Rieckou, ktorá sa zodpovedne a s nadšením stará o chod našej obecnej knižnice v Ladcoch a týmto pozýva všetkých čitateľov a záujemcov všetkých vekových skupín do priestorov knižnice, aby si mohli vybrať a zapožičať niektorý z novonakúpených knižných titulov.

 

 

Z histórie knižnice

 

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch budovy kultúrneho domu, resp. obecného úradu. V roku 2016 si knižnica pripomenie 90. výročie od doby, kedy Matica slovenská poslala obci tridsať kníh (r. 1926). Tento akt bol súčasťou projektu, v rámci ktorého mienila Matica slovenská posielať postupne sady kníh na všetky obce a za pomoci miestnych výborov a škôl mali vznikať obecné knižnice. Tento zámer sa v Ladcoch vydaril vynikajúco. Vo februári  v r. 1927 dostali opäť tridsať knižiek, obec dala zhotoviť pre knihy skriňu, ktorá bola umiestnená v škole a učitelia začali občanom postupne požičiavať prvé knihy. Fond knižnice sa postupne rozrástol tak, že v roku 1931 schvaľuje obecné zastupiteľstvo knižničný výbor.

 

V deväťdesiatych rokoch prevzal knižnicu do správy Obecný úrad v Ladcoch. Napriek finančným problémom a enormnému zdraženiu kníh sa podarilo v 90 – tych rokoch udržať knižnici štandardné ukazovatele. Po nástupe nového tisícročia sa obec začala prioritne venovať budovaniu infraštruktúry a knižnici sa nedostávala taká pozornosť, ktorú by si zasluhovala.

 

 

Knižnica dnes

 

Dnes má obec od konca roku 2014 nové vedenie, ktoré má záujem prinavrátiť knižnici a jej čitateľom popularitu, ktorú mala pred rokmi. Dopĺňanie knižničného fondu bolo v predchádzajúcich ôsmich rokoch realizované len sponzorsky, čo negatívne poznačilo záujem čitateľov o knižnicu. Od roku 2016 obecné zastupiteľstvo vyčlení minimálnu čiastku  z rozpočtu obce, ktorá bude pravidelne určená na dopĺňanie knižničného fondu s cieľom prinavrátiť knižnici pôvodnú popularitu.

 

Vedenie obce si je vedomé, že ani toto opatrenie nebude postačujúce a hľadá iné zdroje na financovanie nákupu knižného fondu, čoho dôkazom je aj schválená žiadosť o projekt pre obecnú knižnicu.

 

 

 • Viac o knižnici nájdete na tejto stránke.
 • Otváracie hodiny: streda: 15:00 - 18:00
 • Zodpovedný pracovník: Bc. Rudolfína Riecka
 • Mobil: 0910 331 955