Projekty financované EÚ

Obecná knižnica Ladce

 

Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch prístavby kultúrneho domu (prízemie budovy Obecného úradu v Ladcoch).

 

 

Otváracie hodiny: streda: 15:00 - 18:00 hod.

Zodpovedný pracovník: Bc. Rudolfína Riecka

Mobil: 0910 331 955

 

 

História obecnej knižnice

Jej počiatky siahajú do januára 1926, keď Matica slovenská poslala obci tridsať kníh. Tento akt bol súčasťou projektu, v rámci ktorého hodlala Matica slovenská posielať postupne sady kníh na všetky obce a za pomoci miestnych výborov a škôl mali vznikať obecné knižnice. Tento zámer sa v Ladcoch vydaril perfektne. Vo februári dostali opäť tridsať knižiek, obec dala zhotoviť pre knihy skriňu. Bola umiestnená v škole a učitelia začali občanom požičiavať prvé knihy. Fond knižnice sa postupne rozrástol tak, že už r. 1931 schvaľuje obecné zastu­piteľstvo knižničný výbor v zložení Pavel Koyš, Štefan Ištvánik, Ján Koyš a knihovníka učiteľa Róberta Stipanitza.

 

 

Kvalitatívny rozvoj knižnice v Ladcoch sa začal po vybudovaní Závodného klubu ROH v r. 1953. Po knihovníčke Jane Krušinskej prevzala knižnicu Jozefína Kalusová. Pod jej vedením sa knižnica vzmáhala nielen v počte knižných zväzkov, ale aj počtom čitateľov, výpožičiek a v organizovaní zaujímavých podujatí s knihou. V r. 1975 mala ladčianska knižnica už 7254 zväzkov a 13 000 výpožičiek. V r. 1987 už vlastnila 12 000 zväzkov a realizovala 18 500 výpožičiek. V deväťdesiatych rokoch prevzal knižnicu do správy Obecný úrad v Ladcoch. Napriek finančným problémom a enormnému zdraženiu kníh sa podarilo v deväťdesiatych rokoch udržať v knižnici štandardné ukazovatele. V r. 1996 sa vedúcou knižnice stala Eva Riecka, dlhoročná spolupracovníčka zosnulej Jozefíny Kalusovej. Po nástupe nového tisícročia sa obec začala prioritne venovať budovaniu infraštruktúry v obci a knižnici sa nedostávala taká pozornosť, ktorú by si zasluhovala.

 

 

Nové vedenie a rok 2014

Nové vedenie v obci sa v roku 2014 zhodlo na tom, že knižnici a jej čitateľom treba prinavrátiť popularitu, ktorú mala pred rokmi. Dopĺňanie knižničného fondu bolo v predchádzajúcich ôsmich rokoch realizované len sponzorsky, čo negatívne poznačilo záujem čitateľov o knižnicu. Od roku 2016 obecné zastupiteľstvo vyčlení minimálnu čiastku z rozpočtu obce, ktorá bude pravidelne určená na dopĺňanie knižničného fondu s cieľom obohatiť knižný fond a prilákať či udržať čitateľov. Vedenie obce si je vedomé, že ani toto opatrenie nebude postačujúce a hľadá preto aj iné zdroje na financovanie nákupu nového knižného fondu, čoho dôkazom sú aj projekty, ktoré sa zameriavajú práve na knižnicu.

 

 

Projekt priniesol až 153 nových titulov

Hlavným cieľom projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia s názvom „Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu“ bolo doplnenie a dotvorenie kvalitného, pre čitateľov knižnice pútavého knižničného fondu, poskytnúť knižné novinky z oblastí ich záujmu k uspokojeniu ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb a tým zabezpečiť základnú funkciu knižnice v našej obci – zvýšiť záujem nových potencionálnych čitateľov o služby obecnej knižnice. Nové i staršie tituly kníh má na starosti pani Rudolfína Riecka, ktorá sa zodpovedne a s nadšením stará o chod našej obecnej knižnice už niekoľko posledných rokov.

 

 

Staré či nepotrebné knihy môžete knižnici aj darovať

V Ladcoch je možnosť doniesť knihy, ktoré už nechcete, do knižnice. Pred jej dverami je policová skriňa, kde knižky jednoducho necháte. Doniesť ich môžete vždy počas otváracích hodín obecného úradu.